Vietnamese subtitles

← 08-09 Is This Discount the Same?

Get Embed Code
6 Languages

Showing Revision 1 created 08/23/2015 by TTmagic Nguyen.

  1. Chuyến bay tới Las Vegas sẽ không đổi, và tới New York City cũng thế,
  2. nhưng bay tới Chicago lần này sẽ tốn ít hơn. Khi ta viết điều kiện kiểu này,
  3. giá gốc là 100 sẽ không nhỏ hơn 100,
  4. nên nó sẽ xuống phần else, trừ di 20. Trong khi trước đó,
  5. nó sẽ chỉ trừ đi 10. Với giá trị kiểu này, ta phải quan tâm tới giá gốc
  6. là lớn hơn 100 hay nhỏ hơn 100. Thậm chí nếu ta đổi vế if else
  7. thì nó thay đổi trường hợp 100 sẽ rơi vào.