Return to Video

چگونه از فرسودگی کنشگری بهبود یابیم

 • 0:01 - 0:04
  در تابستان سال ۲۰۱۷،
 • 0:04 - 0:08
  زنی در صوفیه توسط
  شریک زندگیاش به قتل رسید.
 • 0:09 - 0:12
  این زن که او را «وی» مینامیم،
 • 0:12 - 0:15
  بیش از ۵۰ دقیقه مورد ضرب و شتم قرار گرفت
 • 0:15 - 0:16
  تا این که مُرد.
 • 0:17 - 0:19
  صبح روز بعد،
 • 0:19 - 0:23
  همسایههایش به خبرگزاریها
  گفتند که جیغهایش را میشنیدند،
 • 0:23 - 0:25
  اما دخالت نکردند.
 • 0:26 - 0:30
  ببینید، در بلغارستان و جوامع بسیار دیگری،
 • 0:30 - 0:33
  خشونت خانگی معمولاً یک مسألهی
  خصوصی در نظر گرفته میشود.
 • 0:34 - 0:39
  البته همسایهها نسبت به صداهای دیگر
  سریع واکنش نشان میدهند.
 • 0:40 - 0:44
  ما میخواستیم غیرمنطقی بودن این کار
  را آشکار کنیم و تغییرش دهیم.
 • 0:45 - 0:47
  پس یک آزمایش طراحی کردیم.
 • 0:48 - 0:52
  آپارتمان طبقهی پایین «وی» را
  برای یک شب اجاره کردیم.
 • 0:53 - 0:55
  و در ساعت ۱۰ شب،
 • 0:55 - 0:57
  ماکسیم، هنرمند گروهمان
 • 0:57 - 1:01
  پشت مجموعه سازهای درام
  در اتاق نشیمن نشست
 • 1:02 - 1:04
  و شروع به نواختن آن کرد.
 • 1:05 - 1:07
  ده ثانیه.
 • 1:08 - 1:09
  سی ثانیه.
 • 1:10 - 1:12
  پنجاه ثانیه.
 • 1:13 - 1:14
  یک دقیقه.
 • 1:15 - 1:17
  چراغی در راهرو روشن شد.
 • 1:18 - 1:20
  یک دقیقه و ۲۰ ثانیه.
 • 1:21 - 1:25
  مردی پشت در ایستاده بود و
  تردید داشت که زنگ بزند.
 • 1:26 - 1:29
  یک دقیقه و ۵۲ ثانیه.
 • 1:29 - 1:31
  زنگ در به صدا در آمد،
 • 1:32 - 1:35
  زنگی که میتوانست جان یک نفر را نجات دهد.
 • 1:36 - 1:40
  «ضربه» نام پروژهی ما است
  که به جستجوی سکوتِ شومِ
 • 1:40 - 1:42
  اطراف خشونت خانگی میپردازد.
 • 1:42 - 1:46
  ما از آزمایش فیلمبرداری کردیم که
  فوراً در فضای مجازی گسترش یافت.
 • 1:46 - 1:48
  کمپین ما صدای بازماندگانی را تقویت کرد
 • 1:48 - 1:51
  که داستانهای مشابهی را
  در اینترنت به اشتراک گذاشته بودند.
 • 1:51 - 1:53
  برای همسایهها مشاورههای
  ویژهای فراهم کرد،
 • 1:53 - 1:55
  و بسیاری متعهد شدند که اقدام کنند.
 • 1:56 - 1:58
  در کشوری که در آن هر هفته،
 • 1:58 - 2:01
  زمین جسد زنی را در آغوش میگیرد
 • 2:01 - 2:04
  که توسط شریک زندگی یا بستگانش کشته شده،
 • 2:04 - 2:06
  ما فریاد زدیم،
 • 2:06 - 2:07
  و صدایمان شنیده شد.
 • 2:11 - 2:13
  من یک کنشگر هستم،
 • 2:13 - 2:15
  که به نوآوری حقوق بشر علاقهمندم.
 • 2:16 - 2:20
  من یک سازمان جهانی برای راهکارهای خلاقانه
  با مشارکت اجتماعی را رهبری میکنم.
 • 2:20 - 2:25
  در کارم، به چگونه وادار کردن مردم
  به اهمیت دادن و اقدام کردن فکر میکنم.
 • 2:26 - 2:31
  اینجا هستم تا بگویم که اقدامات خلاقانه
  میتوانند جهان را نجات دهد،
 • 2:31 - 2:34
  اقدامات خلاقانه و بازی.
 • 2:35 - 2:40
  میدانم صحبت در مورد بازی و
  حقوق بشر در یک جمله عجیب است،
 • 2:40 - 2:42
  اما به این دلیل مهم است.
 • 2:43 - 2:47
  نگرانی ما از این که نتوانیم برندهی
  این بازی باشیم، بیشتر و بیشتر میشود.
 • 2:47 - 2:49
  کمپینها کسلکننده به نظر میرسند،
 • 2:49 - 2:51
  پیامها فراموش میشوند،
 • 2:51 - 2:53
  مردم شکست میخورند.
 • 2:54 - 2:58
  مطالعات متعددی، از جمله موردی که
  اخیراً توسط دانشگاه کلمبیا منتشر شده،
 • 2:58 - 3:02
  نشان میدهند که فرسودگی و
  افسردگی در میان کنشگران شایع است.
 • 3:02 - 3:05
  سالها پیش، من هم فرسوده شده بودم.
 • 3:05 - 3:10
  در جهانی با بینهایت راه پیشِ رو،
  احساس میکردم در انتهای راه هستم.
 • 3:11 - 3:15
  خُب چه چیزی ترس یا کسل بودن
  یا ملالت را از بین میبرد؟
 • 3:16 - 3:17
  بازی.
 • 3:17 - 3:22
  درست در همین صحنه، روانپزشک و
  پژوهشگر بازی، دکتر استوارت براون
 • 3:22 - 3:25
  گفت هیچ چیز مانند بازی
  مغز را روشن نمیکند،
 • 3:26 - 3:28
  و این که کار، متضاد بازی نیست،
 • 3:28 - 3:29
  افسردگی است.
 • 3:30 - 3:32
  پس برای خارج شدن از فرسودگی خودم،
 • 3:32 - 3:38
  تصمیم گرفتم کنشگری خودم را به چیزی تبدیل
  کنم که امروز آن را «بازیکنشگری» مینامم.
 • 3:38 - 3:40
  (خنده)
 • 3:40 - 3:44
  وقتی بازی میکنیم، بقیه هم
  میخواهند به ما ملحق شوند.
 • 3:44 - 3:47
  امروز، زمین بازی من پُر است از هنرمندان،
 • 3:47 - 3:48
  فناوران و دانشمندان.
 • 3:49 - 3:52
  ما رشتههای مختلف را در
  همکاریهای رادیکال با هم ترکیب میکنیم.
 • 3:53 - 3:56
  به همراه هم، به دنبال راههای جدیدی
  برای تقویت کنشگری هستیم.
 • 3:56 - 3:59
  خروجیهای ما قرار نیست به شکل بازی باشند،
 • 3:59 - 4:01
  اما فرآیند ما اینگونه است.
 • 4:02 - 4:05
  برای ما، بازی یک نوع مقاومت است.
 • 4:06 - 4:11
  برای مثال، «ضربه»، پروژهای
  که پیشتر در موردش صحبت کردم،
 • 4:11 - 4:15
  مفهومی است که توسط یک نوازندهی درام
  و یک مهندس نرمافزار توسعه یافته
 • 4:15 - 4:18
  که دو روز قبل از ارائهی این
  ایده، همدیگر را نمیشناختند.
 • 4:19 - 4:22
  «ضربه» نخستین برندهی
  مجموعه آزمایشگاه ما است
 • 4:22 - 4:26
  که در آن هنرمندان و تکنولوژیستها
  با هم روی مسائل حقوق بشری کار کنند.
 • 4:27 - 4:30
  مفاهیم برنده دیگر عبارتند از
  یک نانوایی پاپآپ
 • 4:30 - 4:35
  که از طریق کیکهای زیبا اما بدمزه،
  در مورد اخبار جعلی آموزش میدهد --
 • 4:35 - 4:37
  (خنده)
 • 4:37 - 4:41
  یا یک بازی تختهای که شما را
  در موقعیت یک دیکتاتور قرار میدهد
 • 4:41 - 4:46
  تا بتوانید واقعاً گسترهی ابزارها و
  روشهای ظلم و ستم را درک کنید.
 • 4:47 - 4:51
  ما اولین آزمایشگاه را راه انداختیم
  تا این ایده را آزمایش کنیم،
 • 4:51 - 4:53
  ببینیم آیا مشکلاتی دارد و
  آیا میتوانیم بهترش کنیم.
 • 4:53 - 4:57
  امروز کاملاً عاشق قالبی هستیم که
  تمامش را در اینترنت منتشر کردهایم
 • 4:57 - 4:58
  برای همه تا اجرایش کنند.
 • 4:59 - 5:03
  نمیتوانم در مورد ارزش آزمایش
  در کنشگری اغراق کنم.
 • 5:03 - 5:07
  تنها در صورتی میتوانیم برنده شویم
  که از شکست نترسیم.
 • 5:08 - 5:11
  زمانی که بازی میکنیم، یاد میگیریم.
 • 5:12 - 5:15
  یک مطالعه اخیر منتشر شده
  توسط دانشگاه استنفورد
 • 5:15 - 5:18
  در مورد جنبهی علمی چیزهایی
  که مردم را وادار به توجه میکند
 • 5:18 - 5:20
  چیزی را که ما سالهاست
  میشنویم، تأیید میکند:
 • 5:20 - 5:23
  نظرات در نتیجه اطلاعات
  بیشتر تغییر نمیکنند
 • 5:23 - 5:25
  بلکه از طریق تجربههای
  همدلیآور تغییر میکنند.
 • 5:26 - 5:29
  پس با یادگیری از علم و هنر،
 • 5:29 - 5:34
  دیدیم میتوانیم درباره درگیریهای مسلحانه
  جهانی از طریق لامپ برق صحبت کنیم،
 • 5:34 - 5:37
  یا به نابرابری نژادی در
  ایالات متحده بپردازیم
 • 5:37 - 5:38
  با استفاده از کارت پستال،
 • 5:39 - 5:44
  یا با نبود حتی یک مقبرهی زن
  در صوفیه مقابله کنیم
 • 5:44 - 5:46
  با پر کردن شهر از آنها،
 • 5:47 - 5:49
  و با تمام این کارها،
 • 5:49 - 5:52
  گفتمان، درک و اقدام مستقیم ایجاد کنیم.
 • 5:55 - 5:59
  گاهی اوقات که در مورد
  پذیرش ریسک و سعی و شکست
 • 5:59 - 6:01
  در زمینه حقوق بشر صحبت میکنم،
 • 6:01 - 6:03
  افراد تعجب میکنند،
 • 6:04 - 6:07
  انگار میگویند «چقدر غیرمسئولانه»،
 • 6:07 - 6:09
  یا «چقدر بیاحساس».
 • 6:10 - 6:13
  مردم اغلب بازی را با
  غفلت اشتباه میگیرند.
 • 6:13 - 6:15
  اینطور نیست.
 • 6:16 - 6:21
  بازی فقط ارتشهای ما را قویتر نکرده
  یا ایدههای بهتری خلق نمیکند.
 • 6:22 - 6:24
  در زمانهای بیعدالتی دردناک،
 • 6:24 - 6:27
  بازی، آن سبکسری موردنیاز
  برای نفس کشیدن را فراهم میکند.
 • 6:28 - 6:30
  وقتی بازی میکنیم، زندگی میکنیم.
 • 6:34 - 6:36
  من در زمانهای بزرگ شدم
 • 6:36 - 6:38
  که تمام بازیها ممنوع بودند.
 • 6:39 - 6:43
  زندگی خانوادهام توسط یک
  دیکتاتور کمونیست نابود شده بود.
 • 6:44 - 6:48
  برای عمهام، پدر بزرگم، پدرم،
 • 6:48 - 6:50
  همیشه دو مراسم تدفین برگزار کردیم:
 • 6:50 - 6:52
  یکی برای بدنهایشان،
 • 6:52 - 6:53
  اما سالها قبل از آن،
 • 6:53 - 6:55
  یکی دیگر برای رویاهایشان.
 • 6:56 - 6:59
  برخی از بزرگترین رویاهای من،
  مثل کابوس هستند.
 • 7:01 - 7:05
  یکی از کابوسهایم این است که
  روزی، تمام گذشته فراموش شود
 • 7:05 - 7:08
  و خون اشتباهات گذشته،
  از لباسهای جدید چکه کند.
 • 7:10 - 7:12
  این کابوس را دارم
 • 7:12 - 7:15
  که روزی فانوسهای انسانیتمان خاموش شود،
 • 7:15 - 7:17
  و با امواج اسیدی تنفر پوسیده شوند.
 • 7:18 - 7:21
  اما بیش از آن،
 • 7:21 - 7:22
  امید دارم.
 • 7:23 - 7:25
  به مبارزهمان برای عدالت و آزادی،
 • 7:26 - 7:27
  امیدوارم که بازی کنیم،
 • 7:28 - 7:33
  و شادی و زیبایی
  بازی کردن با هم را ببینیم.
 • 7:34 - 7:35
  اینگونه برنده میشویم.
 • 7:36 - 7:37
  سپاسگزارم.
 • 7:38 - 7:41
  (تشویق)
Title:
چگونه از فرسودگی کنشگری بهبود یابیم
Speaker:
یانا بوهرر تاوانیر
Description:

زمانی که به عنوان یک کنشگر احساس فرسودگی می‌کنید، بهترین راه برای بازگشت چیست؟ همکار ارشد TED یانا بوهرر تاوانیر، به اکتشاف قدرت «بازی‌کنشگری» می‌پردازد -- تلفیق بازی و خلاقیت با جنبش‌های تغییر اجتماعی. ببینید چگونه این رویکرد متنوع می‌تواند ایده‌های جدیدی خلق کند، موجب اقدام شود و ترس را از بین ببرد.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
07:56

Persian subtitles

Revisions