Vietnamese subtitles

← Friends Instance Variable - Intro to Java Programming

Get Embed Code
7 Languages

Showing Revision 1 created 08/17/2015 by TTmagic Nguyen.

  1. Bạn điền là private string friends phải không, làm tốt lắm. Nếu không phải, không sao,
  2. bạn sẽ được luyện tập thêm. Và nếu bạn đã gọi cái này không phải là friends,
  3. cũng ổn thôi, miễn là nó có nghĩa tương tự. Bước tiếp theo bây giờ sẽ là
  4. học cách các instance variables có được giá trị khởi tạo của chúng, và cách chúng được update.
  5. Hãy xem trước với cái xe, và sau đó ta sẽ q uay lại tới Person class.