Vietnamese subtitles

← 03-06 Event_Types

Get Embed Code
21 Languages

Showing Revision 1 created 06/09/2016 by Thiên Phú Võ.

 1. Cả sự thay đổi và sự mờ nhạt đều thuộc
  sự kiện trung tâm, nên chúng sẽ là số 2
 2. Những quyết định thuộc về phần định hình sự kiện
  nên sẽ là 1
 3. Quá trình trang trí thuộc về việc xem xét sự kiện,
  nên là số 4
 4. Và phần còn lại thuộc về những công cụ đầu vào
  của sự kiện