Return to Video

Animating our Transitions (quiz)

 • 0:01 - 0:02
  Bây giờ đến lượt bạn
 • 0:02 - 0:05
  Thêm sự chuyển đôi hoạt động
  giữa hoạt động chính và
 • 0:05 - 0:08
  hoạt động chi tiết cho
  cả kiểu chiều dọc và ngang.
 • 0:08 - 0:11
  Bắt đầu bằng việc tạo nền mới,
  hoạt động chính và chi tiết và
 • 0:11 - 0:13
  áp dụng chúng vào android manifest.
 • 0:13 - 0:17
  tạo ra nguồn chuyển đổi việc nhập vào
  và quay lại cho cả kiểu dọc và
 • 0:17 - 0:21
  ngang sao cho vừa khớp với video
  đang phát.
 • 0:21 - 0:22
  Chú ý rằng nguồn ảnh động cho
 • 0:22 - 0:28
  hoạt động chính chỉ để chuyển đôi nội dung
  cửa sổ cho đúng.
 • 0:28 - 0:31
  Thêm nguồn chuyển đổi vào bản v21
  của ứng dụng trong hoạt động chi tiết,
 • 0:31 - 0:33
  phong cách, và
 • 0:33 - 0:36
  bắt đầu hoạt động sử dụng gói từ
  makeSceneTransitionAnimations
Title:
Animating our Transitions (quiz)
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
UD855 - Android Fundamentals 2
Duration:
0:37

Vietnamese subtitles

Revisions