Turkish subtitles

← Key Principles of Monetizing a Native App

Get Embed Code
14 Languages

Showing Revision 1 created 10/22/2015 by sp11.

 1. Aplikasyonlarýn dünyasýna geçiyoruz.
 2. Bu, çok verimli bir dünya.
 3. Ýnternet hakkýnda konuþtuklarýmýzla benzerlikler fark edebilirsiniz.
 4. Ama aplikasyonlar için özel olan bazý monetizasyon metotlarý da var.
 5. Öncelikle aplikasyonunuz için en iyi modelin ne olacaðýný düþünmelisiniz.
 6. Bu deðiþebilir, ama sorun olmaz.
 7. Uyumlu olmalý ve müþterilerinizi dinlemelisiniz.
 8. Þimdi en popüler seçeneklerden bazýlarýna bakalým.
 9. Öncelikle primli aplikasyon monetizasyonunu seçebilirsiniz.
 10. Bu, aplikasyonunuzu sabit bir ücrete satmak demektir.
 11. Birçok durumda yeterince ciro getirmez.
 12. Bu yüzden reklam dahil edebilir ya da...
 13. ...fazladan özellikler ya da içerik ekleyebilirsiniz.
 14. Bu model, çocuk oyunlarý gibi kategoriler için çok iyidir.
 15. Bu örnekte ebeveynler önden ödeme yaparlar.
 16. Reklamlarý olan bir ürün çok iyi performans sergilemeyebilir.
 17. Çünkü satýn alma iþini çocuklarýn yapmasý gerekir.
 18. Ama bu model ayný zamanda aplikasyonunuzun...
 19. ...geliþmekte olan pazarlarda sýnýrlanmasýna neden de olabilir.
 20. Serbest abonelik ya da reklamlý model sistemiyle...
 21. ...daha çok ciro elde edebilirsiniz.
 22. Ücretsiz aplikasyon monetizasyonu da vardýr.
 23. Kullanýcýlar ücretsiz aplikasyon indirmeye daha meyillidirler.
 24. Daha sonra monetizasyona geçmek için seçenekler sunabilirsiniz.
 25. Önce ödeme yapýldýðýnda daha fazla özelliði açarsýnýz.
 26. Mesela Angry Birds, Clash of Clans ve
  bunlar gibi oyunlarda...
 27. ...ya da yaratýcýlýk isteyen
  aplikasyonlarda. Evernote, Springnote...
 28. ...gibi aplikasyonlar ücretsiz bir sürüm sunuyorlar.
 29. Ýkinci olarak, hizmetiniz için abonelik isteyebilirsiniz.
 30. Bu sürekli kullanýlabilir ya da bir süre...
 31. ...sonra süresi tükenebilir. Mesela bir oyun ve haber bülteni aboneliði.
 32. Mesela Pandora,
  Financial Times, Strava...
 33. ...Dropbox gibi birçok örnek bunu kullanýyor.
 34. Baþka bir yöntem de, aplikasyonu serbest býrakmak ve...
 35. ...bunu baþka bir ürünü pazarlama aracý olarak kullanmaktýr.
 36. E-ticaret bir monetizasyon seçeneðidir.
 37. Bu modelde fiziksel ürünler satabilirsiniz.
 38. Domates, giysi, elektronik, elinizde ne varsa.
 39. Ve baþka hizmetler de satabilirsiniz.
 40. Etsy'i ve Amazon'u e-ticaretin iyi örnekleri olarak düþünün.
 41. Asýl soru þu; sizin aplikasyonunuz için en iyi sonucu hangisi getirir?
 42. Birçok aplikasyon hizmeti, hangi kombinasyonun hem siz...
 43. ...hem de takipçileriniz için iyi olacaðýný belirliyor.
 44. Bu modelin iþinize yaramasý için çok trafiðe...
 45. ...ihtiyacýnýz olacaðýný da unutmayýn.