Persian subtitles

داستان پروژه مرور گر موزیلا

Do you know Mozilla? This video tells the story of how Mozilla helped shape the web we know today -- and how we're going beyond Firefox to do even more.

Get Embed Code
58 Languages

Showing Revision 5 created 03/22/2012 by ht322-irnic.

 1. در ابتدا وب ساده و پیوسته بود
 2. باز و امن
 3. به عنوان یک نیروی مثبت طراحی شده بود
 4. می توانست خیلی بهتر باشد
 5. یک اکو سیستم زنده و جاندار
 6. در خدمت بشریت
 7. یک منبع عمومی برای نو آوری
 8. و استفاده از فرصتها
 9. محلی برای ساختن و رسیدن به آرزو های شما
 10. ولی در آن روزهای اولیه
 11. مانند همه اکو سیستم ها
 12. وب نیز نیاز به پرورش و نگهداری داشت
 13. هرچه وب بزرگتر می شد، کاربران با چالشهای جدیدی روبرو می شدند
 14. تله هایی مثل پنجره های فریبنده و ویروسها
 15. یا سولال هایی که درواقع سوال نبودند
 16. محتوای های محافظت شده
 17. استفاده از وب عصاب خورد کن بود
 18. کند و پیچیده و ترسناک بود
 19. در این زمان کاربران این سوال را طرح کردند
 20. آیا این همان چیزی است که باید باشد؟
 21. آیا وب می تولند بهتر باشد
 22. جمع معدودی از
 23. برنامهنویسان، طراحان، آرمانخواهان
 24. باور داشتند که این امر ممکن است.
 25. آنها نقشه جسورانهای در ذهن داشتند
 26. که مجموعهای جهانی، کوچک و غیرانتفاعی
 27. قادر است چیر بهتر پدیدآورد
 28. آنها ایدههای نو وخلاقانهایی رای وب تدارک دیدند.
 29. آن را پروژه موزیلا نامیدند.
 30. آنها با طراحی نسل جدید از مرورگر وب کارشان را آغاز کردند.
 31. چیزی که امروز به اسم فایرفاکس میشناسیم.
 32. آن را غیرانتفاعی تولید کردند،
 33. یعنی آنکه همیشه کاربران در اولویت هستند.
 34. بیش از آنکه یک نرمافزار باشد، یک بستر نرمافزاری بود
 35. تا هرکسی بتواند از آن برای تحقق ایدههایش استفاده کند.
 36. شرایط نامطلوب از میان رفت.
 37. شالوده وبی که امروز میشناسیم
 38. شروع به ظهور کرد
 39. اکنون وب جایی است که شما میتوانید تقریبا
 40. هر آنچه تصور میکنید بسازید
 41. موزیلا و فایرفاکس
 42. همه جا حاضرند تا به مردم کمک برسانند تا این امر محقق شود
 43. و به پا خیزند برای یاری کاربران در جهانی که آزادی انتخاب و
 44. اراده مدام در خطر است.
 45. اما چه میشد اگر فایرفاکس تنها شروع کار بود؟
 46. یا چه میشد اگر جزئی از حرکتی بزرگتر بود؟
 47. در موضوعاتی از حفظ حریم خصوصی افراد گرفته تا فایرفاکس موبایل،
 48. تا نرمافزارها و احراز هویت،
 49. ما مرزهای وب را هر روز گسترش میدهیم.
 50. و کار ما فراتراز حیطه نرمافزار را شامل می شود.
 51. ما به شکلگیری نسلی از سازندگان وب کمک میکنیم.
 52. ما براین باوریم که وب جایی است برای آن که
 53. هر کسی بتواند رویاهایش را محقق کند.
 54. ما فایرفاکس را برای تحقق این امر تولید میکنیم.
 55. به همین دلیل است که دهها هزار داوطلب برای تهیه محصولاتمان ما را یاری میدهند.
 56. از این روست که صدها میلیون نفر در سرتاسر جهان نرمافزارهای مار استفاده میکنند.
 57. اما بیش از هر چیز، این دلیلی است که ما همیشه شما را در الویت قرار میدهیم،
 58. و ایستادگی میکنیم در برابر کسانی که از این کار سرباز میزنند.
 59. میلیونها نفر ما را به خاطر موزیلا فایرفاکس میشناسند.
 60. اما کار ما بیش از این است.
 61. ما مجموعهایی غیرانتفاعی هستیم
 62. که برای حفاظت از وبی که همه دوست میداریم مبارزه میکنیم.
 63. به ما بیپوندید-- به یاریتان نیازمیدم.
 64. همین امروز از ما حمایت مالی کنید.
 65. Not Synced
  من چطور میتوانم جنین باشم دراین شرایت دشوار
 66. Not Synced
  ان قدر دلم میخواست
 67. Not Synced
  میخواست
 68. Not Synced
  ...
 69. Not Synced
  کسی اشنا دستم بگیرد
 70. Not Synced
  با کمک مو زیلا این کشتی را به خشکی سعادت