Divehi subtitles

← The Mozilla Story

Get Embed Code
58 Languages

Showing Revision 13 created 11/06/2012 by Amara Bot.

 1. ފުރަތަމަ އިންޓަނެޓު އޮތީ ވަރަށް އާދައިގެ ގޮތަކަށް، ގުޅިލާމެހިފައި
 2. ހުލުވާލެވިފައި، ރައްކާތެރިކަމާއެކު
 3. އުފައްދާފައިވަނީ ރަނގަޅުގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ބާރުއަޅައިގެން
 4. އެއީ މަތީ ހަރުފަތްތަކެށް ގިރާކުރާނެ އެއްޗަކައްވާނެ
 5. ދިރިހުރި، ނޭވާލާ މުޖުތަމައަކަށް
 6. އިންސާނިއްޔަތުގެ ޚިދުމަތުގައި
 7. އާމު ހުނަރުވެރިކަމަށް އޮތް ކުރިއެރުމެށް
 8. އަދި ފުރުސަތުތަކެށް
 9. ތިޔަބޭފުޅާގެ ހުވަފެންތައް ކާމިޔާބުކުރުމަށް އޮތް މަގެށް
 10. އެކަމަކު އެދުވަސްވަރު
 11. ކޮންމެ މުޖުތަމައެއް ފަދައިން
 12. އިންޓަނެޓު ވަނީ އެހީތެރިކަމުގެ އަތަކަށް ބޭނުންވެފައި
 13. އޭގެ އާބާދީ ބޮޑުވި ވަރަކަށް، ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ވަނީ އައު ގޮންޖެހުންތަކަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައި
 14. ޕޮޕްއަޕްސްތަކާ، ވައިރަސްތައް
 15. އިޚްތިޔާރު ނެތި
 16. ތަކެތީގެ ބަގީޗާގައިވަނީ ފާރެއްލެވިފައި
 17. އިންޓަނެޓުވަނީ ބައިބައި ވެފައި
 18. އެވަނީ ލަސްވެފައި، އުނދަގޫވެފައި، ބިރުވެރިވެފައި
 19. ޚިދުމަތުގެ ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނަންފެށި
 20. މިއީބާ އޮތްގޮތަކީ؟
 21. ނުވަތަ އިންޓަނެޓު މިއައްވުރެން މާރަނގަޅު ތަނަކަށް ހެދިދާނެބާ؟
 22. ކުޑަ ޖަމާޢަތެއްގެ ބަޔަކު
 23. ކޮޑަރުން، ޑިޒައިނަރުން، ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލުފާޅުކުރުންތެރިން
 24. އެކަން ވެދާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރި
 25. ބޮޑު މަސްޢޫލިއްޔަތެއް ހަވާލުވެފައިވާ ޚިޔާލެއް އެމީހުންގެ އޮތް
 26. ހިލޭސާބަހައް މަސައްކަތްކުރާ ކުޑަ އަދި ބަވަނަކުރަނިވި ރައްވެހިންނަށް
 27. ރަނގަޅު އެއްޗެއް ބިނާކުރެވިދާނެކަމަަށް
 28. އަދި އައު ޚިޔާލުތަކާ ކުރިއެރުން އިންޓަނެޓައް ގެނެވިދާނެކަމަށް
 29. އެމީހުން އެއަށް ކިއީ މޮޒިއްލާ މަޝްރޫޢު
 30. އެމީހުން އާވައްތަރެއްގެ ބްރައުޒާއެށް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށި
 31. އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިއަދު އިނގޭގޮތުގައި ފަޔަރފޮކްސް
 32. އަދި އެމީހުން ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ އެއްޗެ ގޮތުގައި އެހެދި
 33. އޭރުން އެއަބަދުވެސް އެންމެ ފުރަތަމައިންވެސް އިސްކަންދޭނީ އިންޓަނެޓުގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް
 34. ސޮފްޓްވެޔާއަކަށް ވުރެން ބޮޑަށް، އެއީ ބިންގަލެށް
 35. ކޮންމެ މީހަކައްވެސް އެމީހެއްގެ ޚިޔާލައް ބިނާކޮށް އުފެއްދުންތަ އުފެއްދިދާނެ
 36. އުނދަގޫތައް ފިލައިހިނގައްޖެ
 37. އަޅުގަނޑުމެންނައް އިނގޭފަަދައިން އިންޓަނެޓުގެ ބިންގާ
 38. އެޅެންފެށި
 39. މިހާރު އިންޓަނެޓަކީ ތިޔަބޭފުޅުންނަށް ކޮންމެ އެއްޗެއްވެސް އުފެއްދިދާނެ ތަނެށް
 40. ތިޔަބޭފުޅުން ޚިޔާލައް އަންނަ ކޮންމެ އެއްޗެ
 41. މޮޒިއްލާ އާއި ފަޔަރފޮކްސް
 42. ބިނާވެފައިވަނީ ކޮންމެތަނެއްގައިވެސް މީހުންނަށް އެހީތެރިވެ މިފުރުސަތު ދިނުމައްޓަކާ
 43. އަދި އިޙްތިޔާރުކުރުމާއި މަތަކުރުން އަބަދުމެ ނުރައްކަލެއްގެ ތެރޭގައިވާ ދުނިޔެއެއްގައި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކައްޓަކާ ތެދުވުމަށް
 44. އަދި އިޙްތިޔާރުކުރުމާއި މަތަކުރުން އަބަދުމެ ނުރައްކަލެއްގެ ތެރޭގައިވާ ދުނިޔެއެއްގައި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކައްޓަކާ ތެދުވުމަށް
 45. އެކަމަކު ބަލަމާ ފަޔަރފޮކްސް އަކީ ހަމައެކަނި ފެށުމެއްކަމަށް
 46. ބަލަމާ އެއީ ބޮޑު އެއްޗެއްގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި
 47. ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުގެ އަމިއްލަ ރައްކާތެރިކަމުން ފެށިގެން ފަޔަރފޮކްސް ފޯނައް
 48. އެޕްތަކަށް އަދި އައިޑެންޓިޓީއާއިހަމަޔަށް
 49. އަޅުގަނޑުމެން މިގެންދަނީ އިންޓަނެޓުގައި ހުރިދަތިތަށް ކޮންމެދުަވަހަކު ދުރައްޖައްސަމުން
 50. އަދި އަޅުގަނޑުމެން މިދަނީ ސޮފްޓްވެއަރ އަކަށްވުރެން ކުރިއަށް
 51. އަޅުގަނޑުމެން މިއެހީތެރިވަނީ އިންޓަނެޓު ކުރިއަރުވާނެ ޖީލެއް ބިނާކުރުމަށް
 52. އަޅުގަނޑުމެން ގަބޫލުކުރަނީ އިންޓަނެޓަކީ ކޮންމެބޭފަުޅަކުވެސް
 53. އައިސް އެބޭފުޅެއްގެ ހުވަފެން ބިނާކުރެވޭނެ ތަނެއްގެގޮތުގައި
 54. އެހެންވެ އަޅުގަނޑުމެން ފަޔަރފޮކްސް ބިނާކުރީ
 55. އެހެންވެ ހާހުން ލާބަޔަށް މަސައްކަތްކުރާ ބޭފުޅުން އަޅުގަނޑުމެންގެ އުފެއްދުންތަށް ބިނާކުރުމަށް އެހީތެރިވެދެނީ
 56. އެހެންވެ އެތައްސަތޭކަ މިލިއަނުން ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ސޮފްޓްވެއަރ ބޭނުންކުރަނީ
 57. އެކަމަކު އެންމެ މުހިންމުކަމެއްގެ ގޮތުގައި -- އެއީ އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ފުރަތަމަ ތިޔަބޭފުޅުން ކުރިއައްނެރޭ ސަބަބަކީ
 58. އަދި ހިމޭނުން ތިބޭމީހުންނާ ދެކޮޅަށް ތެދުވަނީ
 59. މިލިޔަނުން އަޅުގަނޑުމެންދަންނަނީ މޮޒިއްލާ ފަޔަރފޮކްސްގެ ސަބަބުން
 60. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެންގެ މަގުސަދުތަށް ގިނަގުނަ
 61. އަޅުގަނޑުމެންނަކީ ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާބައެށް
 62. އަޅުގަނޑުމެން މިދަނީ އެންމެން ލޯބިވާ އިންޓަނެޓު ރައްކާތެރިކުރުމަށް ހަނގުރާމަ ކުރަމުން
 63. އަޅުގަނޑުމެންނާ ބައިވެރިވެލައްވާ - ތިޔަބޭފުޅުންގެ އެހީތެރިކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަބަދުވެސް ބޭނުންވޭ
 64. އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެހީތެރިކަމެށް މިއަދު ވެދެއްވާ