Vietnamese subtitles

← 21-49 Can We Mix Question Types?

Get Embed Code
6 Languages

Showing Revision 1 created 08/31/2015 by TTmagic Nguyen.

  1. Ta vừa thêm ChoiQuestion class,
  2. ,
  3. và dùng nó trong chương trình để hiển thị 2 choice question. Trước đó,
  4. bạn đã viết chương trình để trình diễn 2 câu hỏi đơn giản. Ta có thể kết hợp chúng với nhau được không?
  5. Làm thé nào để viết chương trình để có một câu hỏi bình thường, một câu hỏi lựa chọn?
  6. Ta có nên có 2 presentQuestion method? một cái cho questions,
  7. một cái cho Choice questions, hay là chỉ dùng một presentQuestion method
  8. nhưng có parameter là kiểu câu hỏi, và dùng nó để biểu diễn
  9. cả question và choice question? Hay là parameter của method đó
  10. có kiểu choice question? Hay là, ta sẽ thử những thứ không thể làm được? Bạn nghĩ sao?