YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Vietnamese subtitles

← 05-25 Create FetchWeather Task

Get Embed Code
6 Languages

Showing Revision 1 created 07/29/2015 by TTmagic Nguyen.

  1. Được rồi, hãy nghiêm túc nào.
  2. Ta cần phải thay đổi code để lưu weather info trong database
  3. dùng content provider mà ta vừa tạo.
  4. Sau tất cả, thời tiết là một vấn đề thật nghiêm trọng.
  5. Bước tiếp theo chỉ bao gồm vài vụ tái cấu trúc (refactoring)
  6. đề chắc chắn bạn làm đúng, tôi sẽ đưa bạn vài hướng dẫn tiếp theo.