Return to Video

One Planet, One Race, One Nation

 • 0:04 - 0:08
  Viện Keshe trình bày về khẩu hiệu
  "Chung 1 Hành Tinh - 1 Chủng Tộc - 1 Quốc Gia"
 • 0:14 - 0:17
  Các bạn là những người đang lắng nghe
  từ mọi góc trời của hành tinh địa cầu nầy
 • 0:18 - 0:20
  Chưa bao giờ có kiến thức nào được
  truyền bá một cách tốt đẹp và thăng bằng
 • 0:20 - 0:24
  xuyên khắp các địa cầu như thế
  chưa bao giờ trên khắp hành tinh nầy.
 • 0:24 - 0:26
  Có thể là chưa bao giờ trong vũ trụ.
 • 0:34 - 0:40
  Bạn có đầy đủ khả năng đển đạt được
  mọi thứ trong vũ trụ nầy.
 • 0:40 - 0:44
  Không có lý do gì mà con người
  không thể đạt được.
 • 0:49 - 0:52
  Như thế thì bất cứ là bạn đang ở đâu,
 • 0:52 - 0:55
  theo cách mà tôi đã chỉ cho bạn làm
  các cuộn dây, cuộn đôi 2 lớp bên trong,
 • 0:55 - 1:00
  bạn sẽ có từ trường và trọng trường
  phát ra liên tục và cân bằng với nhau,
 • 1:00 - 1:04
  và nếu bạn tẩm Co2 lên đó,
 • 1:04 - 1:06
  rồi bạn để Gans Zinc (kẽm) lên,
 • 1:06 - 1:10
  thì bạn đã nối kết được với cảm xúc của
  Con Người nhờ đó mà tinh thần ổn định
 • 1:10 - 1:13
  và bạn sẽ thấy rằng
  mình trở nên một người rất hiền hòa.
 • 1:18 - 1:23
  Giờ đây, thay vì phải có những
  thiên hà, những vũ trụ,
 • 1:23 - 1:26
  và từ đó tạo ra những kết nối từ trường,
 • 1:26 - 1:32
  thì chúng ta chỉ dùng trạng thái vật chất, phát
  ra từ trường và trọng trường ở cường độ nầy
 • 1:32 - 1:36
  để chế ngự hình thể của Plasma.
 • 1:41 - 1:43
  Công nghệ nano
  là vật chất cực nhỏ,
 • 1:43 - 1:46
  cái mà bạn đã cùng nhau chế tạo
  ra bằng nhiều cách khác nhau,
 • 1:46 - 1:52
  bằng xúc, bằng dòng điện,
  bằng bất cứ gì, bằng lửa hoặc bất cứ gì.
 • 1:52 - 1:55
  Chúng có điểm thuận lợi là:
 • 1:55 - 1:57
  dù là vật chất,
 • 1:58 - 1:59
  dù là chất nano (cực nhỏ)
 • 1:59 - 2:02
  và dù là Plasma, tất cả đều tương đồng,
 • 2:02 - 2:04
  cho nên sự kết nối rất chặt chẽ
 • 2:05 - 2:06
  và rất mạnh,
 • 2:12 - 2:15
 • 2:15 - 2:17
 • 2:17 - 2:20
 • 2:25 - 2:28
 • 2:28 - 2:31
 • 2:32 - 2:36
 • 2:41 - 2:45
 • 2:45 - 2:47
 • 2:49 - 2:50
 • 2:51 - 2:53
 • 2:54 - 2:56
 • 2:57 - 2:59
 • 3:00 - 3:02
 • 3:03 - 3:04
 • 3:04 - 3:06
 • 3:06 - 3:09
 • 3:10 - 3:12
 • 3:12 - 3:18
 • 3:18 - 3:21
 • 3:22 - 3:26
 • 3:27 - 3:29
 • 3:29 - 3:31
 • 3:34 - 3:36
 • 3:38 - 3:40
 • 3:40 - 3:43
 • 3:43 - 3:45
 • 3:45 - 3:47
 • 3:48 - 3:49
 • 3:53 - 3:55
 • 3:55 - 3:57
 • 3:57 - 4:01
 • 4:02 - 4:05
 • 4:05 - 4:10
Title:
One Planet, One Race, One Nation
Video Language:
English
Duration:
04:26
KF Vietnam International edited Vietnamese subtitles for One Planet, One Race, One Nation
KF Vietnam International edited Vietnamese subtitles for One Planet, One Race, One Nation
KF Vietnam International edited Vietnamese subtitles for One Planet, One Race, One Nation
KF Vietnam International edited Vietnamese subtitles for One Planet, One Race, One Nation
KF Vietnam International edited Vietnamese subtitles for One Planet, One Race, One Nation
KF Vietnam International edited Vietnamese subtitles for One Planet, One Race, One Nation
KF Vietnam International edited Vietnamese subtitles for One Planet, One Race, One Nation
KF Vietnam International edited Vietnamese subtitles for One Planet, One Race, One Nation
Show all

Vietnamese subtitles

Revisions