Return to Video

One Planet, One Race, One Nation

 • 0:04 - 0:08
  Viện Keshe trình bày về khẩu hiệu
  "Chung 1 Hành Tinh - 1 Chủng Tộc - 1 Quốc Gia"
 • 0:14 - 0:17
  Các bạn là những người đang lắng nghe
  từ mọi góc trời của hành tinh địa cầu nầy
 • 0:18 - 0:20
  Chưa bao giờ có kiến thức nào được
  truyền bá một cách tốt đẹp và thăng bằng
 • 0:20 - 0:24
  xuyên khắp các địa cầu như thế
  chưa bao giờ trên khắp hành tinh nầy.
 • 0:24 - 0:26
  Có thể là chưa bao giờ trong vũ trụ.
 • 0:34 - 0:40
  Bạn có đầy đủ khả năng đển đạt được
  bất cứ những gì trong vũ trụ nầy.
 • 0:40 - 0:44
 • 0:49 - 0:52
 • 0:52 - 0:55
 • 0:55 - 1:00
 • 1:00 - 1:04
 • 1:04 - 1:06
 • 1:06 - 1:10
 • 1:10 - 1:13
 • 1:18 - 1:23
 • 1:23 - 1:26
 • 1:26 - 1:32
 • 1:32 - 1:36
 • 1:41 - 1:43
 • 1:43 - 1:46
 • 1:46 - 1:52
 • 1:52 - 1:55
 • 1:55 - 1:57
 • 1:58 - 1:59
 • 1:59 - 2:02
 • 2:02 - 2:04
 • 2:05 - 2:06
 • 2:12 - 2:15
 • 2:15 - 2:17
 • 2:17 - 2:20
 • 2:25 - 2:28
 • 2:28 - 2:31
 • 2:32 - 2:36
 • 2:41 - 2:45
 • 2:45 - 2:47
 • 2:49 - 2:50
 • 2:51 - 2:53
 • 2:54 - 2:56
 • 2:57 - 2:59
 • 3:00 - 3:02
 • 3:03 - 3:04
 • 3:04 - 3:06
 • 3:06 - 3:09
 • 3:10 - 3:12
 • 3:12 - 3:18
 • 3:18 - 3:21
 • 3:22 - 3:26
 • 3:27 - 3:29
 • 3:29 - 3:31
 • 3:34 - 3:36
 • 3:38 - 3:40
 • 3:40 - 3:43
 • 3:43 - 3:45
 • 3:45 - 3:47
 • 3:48 - 3:49
 • 3:53 - 3:55
 • 3:55 - 3:57
 • 3:57 - 4:01
 • 4:02 - 4:05
 • 4:05 - 4:10
Title:
One Planet, One Race, One Nation
Video Language:
English
Duration:
04:26
KF Vietnam International edited Vietnamese subtitles for One Planet, One Race, One Nation
KF Vietnam International edited Vietnamese subtitles for One Planet, One Race, One Nation
KF Vietnam International edited Vietnamese subtitles for One Planet, One Race, One Nation
KF Vietnam International edited Vietnamese subtitles for One Planet, One Race, One Nation
KF Vietnam International edited Vietnamese subtitles for One Planet, One Race, One Nation
KF Vietnam International edited Vietnamese subtitles for One Planet, One Race, One Nation
KF Vietnam International edited Vietnamese subtitles for One Planet, One Race, One Nation
KF Vietnam International edited Vietnamese subtitles for One Planet, One Race, One Nation
Show all

Vietnamese subtitles

Revisions