Vietnamese subtitles

← 31-12 Reading Tables 1

Get Embed Code
14 Languages

Showing Revision 2 created 10/07/2018 by Tu Pham.

 1. Đây là bảng giá trị phân phối t áp dụng đối với
 2. ước lượng thống kê có ít hơn 30 mẫu. Và
 3. cách chúng ta đọc bảng này là phía cột bên trái bạn thấy là mức độ tự do tính bằng
 4. số mẫu trừ đi 1. Vậy nếu bạn có 10 mẫu độ tự do sẽ là 9, nếu có
 5. 15 mẫu thì độ tự do là 14. Phía bên trên, bạn sẽ thấy 1 trừ đi độ tin cậy.
 6. Vậy nếu bạn muốn có độ tin cậy 95%, bạn tìm đến giá trị 0.05. Nếu bạn
 7. muốn độ tin cậy 98%, bạn tìm giá trị 0.02. Cần phải phân biệt
 8. một chút ở đây. Có kiểm định 1 phía và kiểm định 2 phía. Chúng ta
 9. mới nói đến kiểm định 2 phía mà trong đó luôn lược bỏ phía bên trái
 10. và bên phải khoảng tin cậy của chúng ta. Có những trường hợp
 11. mà chúng ta sẽ đề cập sau, chúng ta chỉ cần lược bỏ 1 phía.
 12. Và những trường hợp đó thường xảy ra trong bối cảnh
 13. kiểm định các giả thuyết. Bây giờ chúng ta hãy xem xét
 14. con số 2 phía ở đây. Và bỏ qua tất cả
 15. những con số 1 phía trong bảng này.
 16. Hãy đảm bảo chắc rằng bạn biết cách đọc bảng này.
 17. Giả thử chúng ta có n = 8 mẫu và chúng ta muốn có
 18. khoảng tin cậy 90%. Vậy số chúng ta cần phải tìm
 19. là số nào trong bảng này?