Vietnamese subtitles

← 09-45 Activated List Item Style

Get Embed Code
10 Languages

Showing Revision 1 created 08/03/2015 by TTmagic Nguyen.

 1. Ở trong documentation, ta muốn single choiceMode
 2. nên list item chỉ hiện lên 1 item được chọn trong một lần.
 3. Ta có thể khai báo attribute này trên ListView
 4. trong fragment_main file.
 5. Tuy nhiên, ta không muốn chỉ rõ choiceMode trên one pane mode.
 6. Để có những code paths khác nhau,
 7. ta phải copy file trong Layout folder
 8. và cho nó vào Layout-sw600dp folder.
 9. Một giải pháp tốt hơn là khai báo một style,
 10. nên ta có 1 layout file nhưng các styles khác nhau.
 11. Trong styles file trong Values folder,
 12. ta khai báo ForecastListStyle.
 13. Ta để trống nó vì ta không cần phải ghi rõ choiceMode.
 14. Ta tạo một styles file mới trong values-sw600dp folder.
 15. Trong trường hợp two-pane,
 16. ForecastListStyle sẽ bao gồm cả choiceMode.
 17. 2 files có sự khác biệt về số lượng styles.
 18. Nếu nó không được khai báo trong một folder cao hơn,
 19. thì nó sẽ nhảy xuống style cơ bản.