Vietnamese subtitles

← 25a s Different Behavior Based On Certain Condition- Weather Quiz

Get Embed Code
13 Languages

Showing Revision 1 created 10/18/2015 by sp11.

 1. Tôi sẽ lướt qua những
  câu trả lời này rất nhanh
 2. nhưng chúng ta sẽ nói nhiều hơn
  về những hàm if else sau đó.
 3. Đối với đoạn code ngắn
  trong tệp weatherActivity.java này,
 4. chúng ta tạo một biến boolean
  gọi là isRaining và gán nó là False.
 5. Sau đó tới dòng tiếp theo của code,
  để in ra một dòng thông báo log
 6. thể hiện rằng, Cảm ơn bạn
  đã sử dụng ứng dụng thời tiết.
 7. Sau đó chúng ta có một hàm if else.
 8. Nếu boolean isRaining là true,
 9. thì chúng ta sẽ phải chạy phần code
  giữa dấu ngoặc mở và ngoặc đóng này.
 10. Ngược lại, nếu boolean
  isRaining là false,
 11. chúng ta sẽ chạy phần code bên trong
  dấu ngoặc mở và ngoặc đóng này.
 12. Vì isRaining là false,
  như đã thấy ở đây,
 13. nên chúng ta sẽ bỏ qua điều kiện if này,
  và tới thẳng vế else bên dưới.
 14. Bên trong mảng code else này,
 15. chúng ta có một thông báo log với
  nội dung, trời có thể sẽ không mưa.
 16. Nếu đọc toàn bộ đoạn code này,
  đầu tiên nó sẽ nói cảm ơn
 17. vì đã sử dụng ứng dụng thời tiết.
 18. Sau đó nó sẽ nhảy cóc xuống đây
  và nói trời có thể sẽ không mưa.
 19. Điều này dẫn chúng ta tới đáp án C.
 20. Hãy tiếp tục xem những bài tập khác.