Return to Video

Motivation — Intro to Psychology

 • 0:00 - 0:05
  จะเห็นว่ามีปัจจัยทั้งภายในและภายนอก
  ที่มีผลต่อการจูงใจ
 • 0:05 - 0:10
  ปัจจัยภายในได้แก่ ความหิว ความกระหาย
  หรือแม้กระทั่งความเจ็บปวด
 • 0:10 - 0:14
  สำหรับปัจจัยภายนอก อาจได้แก่
 • 0:14 - 0:17
  การมองเห็นของกิน หรือคนสวยๆ
 • 0:17 - 0:19
  หรือสิ่งเร้าที่เป็นอันตราย
 • 0:19 - 0:23
  จะเห็นได้ว่าการจูงใจ คือ การกระตุ้น
  ให้ไปสู่เป้าหมาย
 • 0:23 - 0:26
  การจูงใจประกอบไปด้วย ความต้องการพื้นฐาน
  แรงขับ และสิ่งล่อใจ
 • 0:26 - 0:29
  เรามาดูคำนิยามเหล่านี้กันดีกว่า
  อันแรก "ความต้องการพื้นฐาน"
 • 0:29 - 0:33
  ความต้องการพื้นฐาน คือ ภาวะขาด
  ของเซลล์ หรือร่างกาย
 • 0:33 - 0:36
  ภาวะนี้ผลักดันให้ร่างกายเราไปแสวงหา
  สิ่งที่มันต้องการ
 • 0:36 - 0:40
  เช่น เราต้องการอาหาร เราต้องการน้ำดื่ม
 • 0:40 - 0:42
  และออกซิเจน
 • 0:42 - 0:45
  นอกจากความต้องการพื้นฐาน
  เรายังมี "แรงขับ"
 • 0:45 - 0:47
  แรงขับ นี้จะมองในมุมของความตึงเครียด
 • 0:47 - 0:51
  ที่เกิดขึ้นเมื่อร่างกาย
  ไม่ได้บางอย่างที่มันต้องการ
 • 0:51 - 0:55
  และนี่เลยทำให้เกิดแรงกระตุ้น
  ที่จะสลายแรงตึงเครียดนั้น
 • 0:55 - 0:57
  สรุปคือ ภาวะขาดทำให้เกิดแรงขับ
 • 0:57 - 1:01
  และความต้องการทางสรีรวิทยานี้ก็
  มีองค์ประกอบของแรงขับอยู่
 • 1:01 - 1:06
  แรงขับ จะทำให้เราทำอะไรบางอย่างเพื่อ
  ตอบสนองความต้องการพื้นฐานและแรงขับ
 • 1:06 - 1:09
  และมันก็เป็นตัวขับเคลื่อนพฤติกรรม
 • 1:09 - 1:11
  นอกจากนี้เรายังมี "สิ่งล่อ"
 • 1:11 - 1:16
  "สิ่งล่อ" คือวัตถุภายนอก หรือเหตุการณ์
  ที่ส่งผลต่อการกระทำของเรา
 • 1:16 - 1:20
  เราอาจมีแรงจูงใจที่จะทำงานให้ดี
  เพื่อที่จะให้ได้เงินโบนัส
 • 1:20 - 1:24
  เงินโบนัสนี่แหละที่เป็น "สิ่งล่อ"
  ให้เราทำงานเพื่อให้ได้มัน
Title:
Motivation — Intro to Psychology
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
PS001: Intro to Psychology
Duration:
01:24

Thai subtitles

Revisions