Thai subtitles

← Motivation — Intro to Psychology

Get Embed Code
19 Languages

Showing Revision 1 created 07/23/2017 by Ning Ning.

 1. จะเห็นว่ามีปัจจัยทั้งภายในและภายนอก
  ที่มีผลต่อการจูงใจ
 2. ปัจจัยภายในได้แก่ ความหิว ความกระหาย
  หรือแม้กระทั่งความเจ็บปวด
 3. สำหรับปัจจัยภายนอก อาจได้แก่
 4. การมองเห็นของกิน หรือคนสวยๆ
 5. หรือสิ่งเร้าที่เป็นอันตราย
 6. จะเห็นได้ว่าการจูงใจ คือ การกระตุ้น
  ให้ไปสู่เป้าหมาย
 7. การจูงใจประกอบไปด้วย ความต้องการพื้นฐาน
  แรงขับ และสิ่งล่อใจ
 8. เรามาดูคำนิยามเหล่านี้กันดีกว่า
  อันแรก "ความต้องการพื้นฐาน"
 9. ความต้องการพื้นฐาน คือ ภาวะขาด
  ของเซลล์ หรือร่างกาย
 10. ภาวะนี้ผลักดันให้ร่างกายเราไปแสวงหา
  สิ่งที่มันต้องการ
 11. เช่น เราต้องการอาหาร เราต้องการน้ำดื่ม
 12. และออกซิเจน
 13. นอกจากความต้องการพื้นฐาน
  เรายังมี "แรงขับ"
 14. แรงขับ นี้จะมองในมุมของความตึงเครียด
 15. ที่เกิดขึ้นเมื่อร่างกาย
  ไม่ได้บางอย่างที่มันต้องการ
 16. และนี่เลยทำให้เกิดแรงกระตุ้น
  ที่จะสลายแรงตึงเครียดนั้น
 17. สรุปคือ ภาวะขาดทำให้เกิดแรงขับ
 18. และความต้องการทางสรีรวิทยานี้ก็
  มีองค์ประกอบของแรงขับอยู่
 19. แรงขับ จะทำให้เราทำอะไรบางอย่างเพื่อ
  ตอบสนองความต้องการพื้นฐานและแรงขับ
 20. และมันก็เป็นตัวขับเคลื่อนพฤติกรรม
 21. นอกจากนี้เรายังมี "สิ่งล่อ"
 22. "สิ่งล่อ" คือวัตถุภายนอก หรือเหตุการณ์
  ที่ส่งผลต่อการกระทำของเรา
 23. เราอาจมีแรงจูงใจที่จะทำงานให้ดี
  เพื่อที่จะให้ได้เงินโบนัส
 24. เงินโบนัสนี่แหละที่เป็น "สิ่งล่อ"
  ให้เราทำงานเพื่อให้ได้มัน