Return to Video

Examples - Ads on the Web Monetization Strategies App Monetization Udacity

 • 0:01 - 0:04
  Đây là một số ví dụ sử dụng
  quảng cáo khá hiệu quả.
 • 0:05 - 0:07
  Bạn có thể thấy đây là biểu ngữ quảng cáo.
 • 0:07 - 0:11
  Biểu ngữ quảng cáo là quảng cáo dựa
  trên hình ảnh thường xuất hiện
 • 0:11 - 0:15
  ở phần bên cạnh, trên cùng
  hoặc dưới cùng trang web.
 • 0:15 - 0:18
  Chúng sử dụng mô hình PCC
  - chi phí mỗi lần nhấp,
 • 0:18 - 0:23
  trong đó nhà quảng cáo trả phí cho mỗi
  lần người dùng nhấp vào quảng cáo.
 • 0:23 - 0:24
  Bạn có thể nhìn thấy ở đây trên the verge,
 • 0:24 - 0:29
  thực tế Spotify đang chiếm khá
  nhiều chỗ ở phần trên cùng.
 • 0:29 - 0:33
  Nếu chúng ta cuộn xuống, chúng ta có
  thể thấy một quảng cáo khác ở đây.
 • 0:33 - 0:37
  Trong hầu hết trường hợp,
  nếu chúng ta tiếp tục cuộn
 • 0:37 - 0:42
  xuống dưới cùng, chúng ta có thể thấy
  một quảng cáo khác ngay ở đây.
 • 0:43 - 0:48
  Một ví dụ khác là Huffington Post và bạn
  có thể thấy một quảng cáo khác ở đây.
 • 0:50 - 0:56
  Một ví dụ khác trong Yahoo Finance
  là hai quảng cáo, một dành cho
 • 0:56 - 1:02
  ứng dụng di động và phần rất nổi
  bật kia nằm ở phía bên phải.
Title:
Examples - Ads on the Web Monetization Strategies App Monetization Udacity
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
UD518 - App Monetization
Duration:
01:03

Vietnamese subtitles

Revisions