Return to Video

Examples - Ads on the Web Monetization Strategies App Monetization Udacity

 • 0:01 - 0:04
  Burada, reklamlarýn çok etkin þekilde
  kullanýlmasýnýn birkaç örneði var.
 • 0:05 - 0:07
  Burada bir manþet reklamý var.
 • 0:07 - 0:11
  Bu reklamlar, genelde
  sayfanýn yan, üst ya da alt...
 • 0:11 - 0:15
  ...kýsmýnda görülen reklamlardýr.
 • 0:15 - 0:18
  PCC, yani týklama baþý
  maliyet kullanýrlar.
 • 0:18 - 0:23
  Yani bir kullanýcý bu reklama
  týkladýðýnda, reklamcý para öder.
 • 0:23 - 0:24
  Burada, Spotify'ýn
  üst tarafa bir sürü...
 • 0:24 - 0:29
  ...emlak reklamý
  aldýðýný görebilirsiniz.
 • 0:29 - 0:33
  Aþaðý inerken, baþka bir
  reklam daha görüyoruz.
 • 0:33 - 0:37
  Çoðu zaman, aþaðý indikçe...
 • 0:37 - 0:42
  ...en altta bir reklam daha görürüz.
 • 0:43 - 0:48
  Bunun baþka bir örneði de Huffington Post
  ve baþka bir reklam daha var.
 • 0:50 - 0:56
  Yahoo Finance'deki örneklerden
  biri, mobil aplikasyonlarýna...
 • 0:56 - 1:02
  ...ait ve diðeri de
  sað tarafta bulunuyor.
Title:
Examples - Ads on the Web Monetization Strategies App Monetization Udacity
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
UD518 - App Monetization
Duration:
01:03

Turkish subtitles

Revisions