Turkish subtitles

← Examples - Ads on the Web Monetization Strategies App Monetization Udacity

Get Embed Code
14 Languages

Showing Revision 1 created 10/22/2015 by sp11.

 1. Burada, reklamlarýn çok etkin þekilde
  kullanýlmasýnýn birkaç örneði var.
 2. Burada bir manþet reklamý var.
 3. Bu reklamlar, genelde
  sayfanýn yan, üst ya da alt...
 4. ...kýsmýnda görülen reklamlardýr.
 5. PCC, yani týklama baþý
  maliyet kullanýrlar.
 6. Yani bir kullanýcý bu reklama
  týkladýðýnda, reklamcý para öder.
 7. Burada, Spotify'ýn
  üst tarafa bir sürü...
 8. ...emlak reklamý
  aldýðýný görebilirsiniz.
 9. Aþaðý inerken, baþka bir
  reklam daha görüyoruz.
 10. Çoðu zaman, aþaðý indikçe...
 11. ...en altta bir reklam daha görürüz.
 12. Bunun baþka bir örneði de Huffington Post
  ve baþka bir reklam daha var.
 13. Yahoo Finance'deki örneklerden
  biri, mobil aplikasyonlarýna...
 14. ...ait ve diðeri de
  sað tarafta bulunuyor.