Return to Video

تاثیر روانشناختی جدایی کودکان در مرز آمریکا و مکزیک

 • 0:01 - 0:04
  بیش از چهل سال است که
  مددکار بالینی اجتماعی
 • 0:04 - 0:06
  و روانشناس رشد هستم.
 • 0:06 - 0:10
  و برای من عادی به نظر می رسید
  که وارد حرفه کمک رسانی شوم.
 • 0:10 - 0:14
  والدینم به من آموخته بودند
  که به دیگران کمک کنم.
 • 0:15 - 0:17
  و به همین ترتیب مسیر حرفه ای
  خود را وقف
 • 0:17 - 0:21
  کار کردن با خانواده هایی کردم که در
  برخی از سختترین شرایط قرار دارند:
 • 0:21 - 0:23
  فقر و بیماریهای روحی و روانی
 • 0:23 - 0:26
  مهاجرت و پناهندگان.
 • 0:27 - 0:30
  و در تمام این سالها با امید
  و خوشبینی کار کرده ام.
 • 0:32 - 0:34
  گر چه در پنج سال گذشته
 • 0:34 - 0:37
  امید و خوشبینی من به چالش کشیده شده است.
 • 0:38 - 0:43
  من عمیقا به دلیل مسیری که دولت آمریکا
  در پیش گرفته است متاثر شده ام
 • 0:43 - 0:47
  تهدید برای خانواده هایی را که به
  سمت مرز جنوبی در حال حرکت هستند
 • 0:47 - 0:49
  درخواست پناهندگی
 • 0:49 - 0:55
  والدین ناامید با فرزندان٬ از
  السالوادور٬گواتمالا و هندوارس
 • 0:55 - 0:58
  که تنها قصد دارند بچه های خود
  را به مکان امن بیاورند.
 • 1:00 - 1:02
  آنها در حال فرار از بدترین
  خشونت ها در جهان هستند.
 • 1:02 - 1:05
  مورد حمله باندهای تبهکار قرار گرفته
 • 1:05 - 1:08
  آزار، تجاوز، شکنجه و تهدید و شدند.
 • 1:09 - 1:10
  با مرگ روبرو شده اند.
 • 1:11 - 1:15
  نمی توانند به پلیس خود مراجعه کنند
  چون پلیس همدست،
 • 1:15 - 1:17
  فاسد و ناکارآمد است.
 • 1:17 - 1:20
  زمانی که به مرزهای ما می رسند،
 • 1:20 - 1:22
  آنها را به بازداشتگاه ها،
 • 1:22 - 1:25
  زندانها می فرستیم، گوی که
  جنایتکاران عادی هستند.
 • 1:28 - 1:33
  درسال۲۰۱۴، با اولین سری از این بچه ها
  در بازداشتگاه ها ملاقات کردم.
 • 1:35 - 1:36
  و اشک ریختم.
 • 1:37 - 1:40
  توی ماشینم نشستم و گریه کردم.
 • 1:41 - 1:44
  شاهد بدترین رنجهایی بودم که تا به حال
  شناخته بودم.
 • 1:45 - 1:48
  و در تضاد با چیزهایی بود که
  در کشورم به آن اعتقاد داشتم
 • 1:48 - 1:49
  نقش قانون،
 • 1:50 - 1:52
  و هر چه که خانواده ام
  به من آموخته بودند.
 • 1:55 - 2:00
  روشی که ایالات متحده
  با مهاجرانی که در جستجوی
 • 2:00 - 2:01
  پناهندگی در کشور ما هستند
 • 2:01 - 2:02
  در طول پنج سال گذشته--
 • 2:02 - 2:05
  به سادگی اشتباه بوده است.
 • 2:07 - 2:10
  امشب تصمیم دارم به شما بگویم که
  بچه ها در بازداشتگاه مهاجران
 • 2:10 - 2:11
  در معرض آسیب روحی هستند.
 • 2:13 - 2:14
  و ما علت این روان آسیب دیده هستیم.
 • 2:16 - 2:18
  ما در آمریکا--
 • 2:18 - 2:20
  درواقع، این کسانی که امشب اینجا هستند--
 • 2:20 - 2:24
  با احترام به مهاجرا، لزوما
  در طرف مشابه دولت نیستیم.
 • 2:25 - 2:28
  ما مخالف چگونگی طرز برخورد
  با این افرادی هستیم
 • 2:28 - 2:30
  که قصد ورود به کشورمان را دارند.
 • 2:31 - 2:35
  صادقانه بگویم برایم مهم نیست
  شما جمهوری خواه باشید یا دموکرات،
 • 2:35 - 2:36
  لیبرال یا محافظه کار.
 • 2:39 - 2:41
  من مرزهای امن می خواهم.
 • 2:43 - 2:47
  همچنین می خواهم
  بازیگران بد بیرون بمانند.
 • 2:48 - 2:50
  من امنیت ملی می خواهم.
 • 2:50 - 2:53
  البته شما هم ایده های خود را
  در مورد آن مباحث دارید.
 • 2:55 - 2:57
  اما فکر می کنم ما میتوانیم هم رای باشیم
 • 2:57 - 3:00
  و آمریکا هم نباید صدمه بزند.
 • 3:01 - 3:06
  دولت نبایستی در کار صدمه زدن
  به کودکان باشد.
 • 3:07 - 3:09
  باید از آنها حمایت کند،
 • 3:10 - 3:12
  مهم نیست بچه ها مال چه کسانی هستند:
 • 3:12 - 3:15
  بچه های شما، نوه های من
 • 3:16 - 3:21
  و کودکان خانواده هایی که
  به دنبال پناهندگی هستند.
 • 3:22 - 3:25
  الان می توانم داستان پشت داستان
  برای شما تعریف کنم
 • 3:25 - 3:28
  از کودکانی که شاهد بدترین
  خشونتها در جهان بودند
 • 3:28 - 3:30
  و الان در بازداشتگاه ها هستند.
 • 3:31 - 3:35
  اما این دو پسر بچه با من در
  طول این پنج سال ماندند.
 • 3:37 - 3:38
  یکی از آنها دنی بود.
 • 3:39 - 3:42
  دنی هفت سال و نیمه بود وقتی که
  او را در بازداشتگاهی ملاقات کردم.
 • 3:43 - 3:45
  در سال ۲۰۱۴، در کارنس سیتی در تگزاس.
 • 3:45 - 3:47
  در آنجا با مادر و برادرش بود.
 • 3:47 - 3:49
  و از هندوراس فرار کرده بودند.
 • 3:50 - 3:53
  دنی یکی از بچه هایی هست
  که فورا عاشقش می شوید.
 • 3:54 - 3:56
  بامزه و معصوم است.
 • 3:56 - 3:58
  جذاب است و احساساتش را بیان میکند.
 • 4:00 - 4:03
  و برایم نقاشی می کشد،
 • 4:03 - 4:06
  یکی از نقاشیهایی که برای من
  ترسیم کرده از رووس لوکوس است.
 • 4:06 - 4:09
  رووس لوکوس اسمی است
 • 4:09 - 4:12
  که به باندهای تبهکار شهر محل
  سکونت او گفته می شود.
 • 4:13 - 4:15
  من به دنی گفتم،
 • 4:15 - 4:17
  «چی باعث میشه اونها آدمهای بدی شوند؟»
 • 4:18 - 4:21
  دنی با حیرت به من نگاه کرد.
 • 4:22 - 4:23
  نگاهی که بیشتر شبیه این بود که
 • 4:24 - 4:27
  « ناآگاه هستی یا احمق؟»
 • 4:27 - 4:28
  (خنده)
 • 4:29 - 4:30
  خم شد و زمزمه کرد،
 • 4:30 - 4:32
  «نمی بینی؟
 • 4:32 - 4:34
  سیگار می کشند.»
 • 4:34 - 4:35
  (خنده)
 • 4:36 - 4:37
  « و آبجو می نوشند»
 • 4:39 - 4:42
  دنی در مورد زیان مشروبات
  الکلی و دخانیات یاد گرفته بود.
 • 4:43 - 4:45
  سپس گفت،«سلاح حمل می کنند.»
 • 4:46 - 4:49
  در یکی از عکسها
 • 4:49 - 4:54
  چهره های رووس لوکوس در
  حال شلیک کردن به پرنده ها و مردم بودند.
 • 4:54 - 4:59
  دنی به من در مورد روزی گفت که
  عموی او در رووس کلوس کشته شد.
 • 4:59 - 5:02
  واین که چطور او از خانه شان
  به سمت خانه باغ عمویش دویده بود،
 • 5:02 - 5:04
  تنها صرف دیدن بدن مرده عمویش،
 • 5:04 - 5:08
  صورتش بوسیله گلوله تفنگ از شکل افتاده بود.
 • 5:09 - 5:12
  دنی به من گفت که دندانهای عمویش
  از پشت سرش بیرون زده بود.
 • 5:14 - 5:15
  در آن زمان او فقط شش سال داشت.
 • 5:16 - 5:17
  مدتی بعد،
 • 5:17 - 5:22
  یکی ازاعضای رووس لوکوس دنی کوچک
  را به شدت مورد ضرب و شتم قرار داد،
 • 5:22 - 5:24
  و آن وقت بود که والدینش گفتند که
 • 5:24 - 5:27
  « ما باید از اینجا برویم
  والا آنها ما را میکشند.»
 • 5:29 - 5:31
  بنابراین آنجا را ترک کردند.
 • 5:31 - 5:34
  اما پدر دنی یک پا با عصای زیر بغل داشت،
 • 5:34 - 5:36
  راه رفتن در زمین ناهموار
  برای او راحت نبود.
 • 5:37 - 5:38
  بنابراین به همسرش گفت،
 • 5:40 - 5:42
  « بدون من برو . پسرها را ببر.
 • 5:43 - 5:44
  فرزندانمان را نجات بده.»
 • 5:45 - 5:47
  بنابراین مادر و پسرها راهی شدند.
 • 5:47 - 5:50
  دنی به من گفت او برگشته
  و با پدرش خداحافظی کرده،
 • 5:50 - 5:53
  تمام مدت به عقب برگشته بوده
  تا اینکه دیگر پدرش را نمی توانست ببیند.
 • 5:53 - 5:56
  در بازداشتگاه او هیچ خبری
  از پدرش نداشته است.
 • 5:56 - 6:00
  و احتمالش زیاد بود که پدرش توسط
  رووس لوکوس کشته شده باشد.
 • 6:00 - 6:01
  چون تلاش کرده بود فرار کند.
 • 6:02 - 6:05
  من نمی توانم دنی را فراموش کنم.
 • 6:08 - 6:09
  پسر دیگر فرناندو بود.
 • 6:10 - 6:13
  فرناندو در بازداشتگاهی مشابه بود.
 • 6:13 - 6:15
  تقریبا همسن دنی.
 • 6:16 - 6:20
  فرناندو برایم تعریف می کرد که چطور با
  مادرش ۲۴ ساعت در جداسازی به سر برده است.
 • 6:20 - 6:22
  چون در بازداشتگاه،
 • 6:22 - 6:25
  مادرش هدایت یک اعتصاب غذا را
 • 6:25 - 6:27
  در میان مادران دیگر در
  بازداشتگاه به عهده داشت،
 • 6:27 - 6:30
  و الان تحت فشار نگهبانان در
  حال فروپاشی بود،
 • 6:30 - 6:33
  کسانی که فرناندو و مادرش را
  تهدید می کردند و ناسزا می گفتند.
 • 6:34 - 6:37
  فرناندو و من در یک دفتر کار کوچک
  با هم صحبت می کردیم.
 • 6:37 - 6:39
  مادرش داخل شد،
 • 6:39 - 6:43
  «او گفت: صدای شما را می شنوند!
  حرفهای شما را گوش می کنند.»
 • 6:43 - 6:45
  رو زانوهایش خم شد و
 • 6:47 - 6:51
  شروع کرد به زیر میز نگاه کردن،
  زیر صندلی ها را هم بررسی کرد.
 • 6:51 - 6:54
  از سوکت های برق گرفته تا
 • 6:54 - 6:56
  گوشه اتاق،
 • 6:56 - 6:58
  کف، گوشه سقف،
 • 6:58 - 7:02
  چراغ، دریچه هوا، به دنبال دوربین
  و میکرفونهای مخفی.
 • 7:03 - 7:08
  من فرناندو را تماشا کردم
  که مادرش را در این وضع
 • 7:08 - 7:09
  پارانوییدی تماشا می کرد.
 • 7:10 - 7:13
  در چشمانش ترس کاملی را دیدم.
 • 7:14 - 7:17
  از همه گذشته، چه کسی از او مراقبت
  می کرد اگر مادرش قادر به این کار نباشد؟
 • 7:17 - 7:20
  فقط همدیگر را داشتند.
  خودشان دو تا بودند.
 • 7:21 - 7:24
  می توانم داستان پشت
  داستان برایتان تعریف کنم،
 • 7:26 - 7:28
  ولی هرگز فرناندو را فراموش نکرده ام.
 • 7:30 - 7:33
  چه چیزها که در مورد این ضربه
  روحی نمی دانم،
 • 7:33 - 7:35
  چه استرس و بدبختی که برای بچه ها نمی آورد.
 • 7:37 - 7:40
  می خوامم به مرحله درمانی
  در همین لحظه بپردازم.
 • 7:40 - 7:42
  می خواهم پهمان روفسوری شوم که هستمو
 • 7:43 - 7:47
  تحت فشار روانی طولانی مدت و شدید،
 • 7:47 - 7:51
  آسیب روحی، سختی، مشقت و شرایط
  خشن،
 • 7:52 - 7:56
  مغز در حال رشد آسیب می ببیند،
 • 7:56 - 7:57
  صاف و ساده.
 • 7:58 - 8:00
  سیم کشی و معماری آ»
 • 8:00 - 8:01
  تخریب می شود.
 • 8:01 - 8:05
  سیستم پاسخگویی استرس طبیعی کودک
  تحت تاثیر قرارمی گیرد.
 • 8:06 - 8:08
  این ضعف عوامل محافظتی است.
 • 8:08 - 8:13
  آن مناطق مغز که با ادراک همراه است،
 • 8:13 - 8:15
  توانایی های فکری،
 • 8:15 - 8:19
  قضاوت، اعتماد، خودتنظیمی،تعاملات
  اجتماعی،
 • 8:19 - 8:22
  گاه به طور دايم تضعیف می شوند.
 • 8:23 - 8:24
  جوری که آینده کودکان خراب می شود.
 • 8:25 - 8:29
  ما همچنین می دانیم که تحت استرس،
  سیستم ایمنی کودکان تحت فشار قرار می گیرد،
 • 8:29 - 8:33
  و آنها را در معرض عفونت قرار می دهد.
 • 8:33 - 8:39
  بیمار های مزمن مثل دیابت،
  آسم، بیماریهای قلبی و عروقی
 • 8:39 - 8:45
  تا بزگسالی این کودکان را دنبال می کند
  و احتمالا زندگیشان را کوتاه می کند.
 • 8:45 - 8:50
  مشکلات روانی با از کارفتادگی
  جسم مرتبط است.
 • 8:50 - 8:52
  من بچه هایی را در بازداشتگاهها دیدم
 • 8:53 - 8:56
  که کابوسهای آشفته و مداوم،
 • 8:56 - 8:58
  وحشت های شبانه،
 • 8:58 - 9:01
  افسردگی و اضطراب،
 • 9:01 - 9:03
  واکنش های وحشتناک،
 • 9:03 - 9:06
  استیصال، فکر به خودکشی،
 • 9:06 - 9:08
  و اختلالات استرس بعد از ضربه روحی.
 • 9:09 - 9:11
  آنها در رفتارهای خود پس رفت می کنند،
 • 9:11 - 9:14
  مثل پسر بچه ۱۱ ساله ای
 • 9:15 - 9:18
  که شروع کرده به خیس کردن رختخواب خود،
 • 9:19 - 9:22
  و دختر بچه هشت ساله ایی که تحت فشار بود
 • 9:22 - 9:25
  و اصرار داشت که شیر مادرش را بخورد.
 • 9:25 - 9:28
  این هملن کاری است که بازداشتگاه
  با کودکان انجام می دهد.
 • 9:30 - 9:32
  الان شاید شما بپرسید:
 • 9:34 - 9:36
  چه کنیم؟
 • 9:36 - 9:37
  چه کاری دولت ما باید انجام دهد؟
 • 9:38 - 9:41
  من فقط یک متخصص سلامت روحی هستم
 • 9:41 - 9:45
  من فقط می دانم این در مورد
  توسعه و سلامت کودکان است
 • 9:45 - 9:46
  ولی چند ایده دارم.
 • 9:47 - 9:50
  اول از همه باید از بعضی
  عملکردهایی که داریم خودداری کنیم.
 • 9:51 - 9:54
  لازم است ترس و خصومت را با
 • 9:54 - 9:56
  امنیت و شفقت را جایگزین کنیم.
 • 9:58 - 10:01
  ما باید دیوارهای زندان را خراب کنیم،
 • 10:01 - 10:03
  سیم خاردار قفسها را برداریم.
 • 10:04 - 10:07
  جای زندان یا زندان ها
 • 10:08 - 10:13
  باید مراکز پردازش
  پناهندگی منظمی را خلق کنیم،
 • 10:13 - 10:16
  مکانی شبیه محوطه دانشگاه
 • 10:16 - 10:18
  که بچه ها و خانواده هایشان بتوانند
  با هم زندگی کنند.
 • 10:19 - 10:22
  می توانیم مهمانخانه های قدیمی
  و پادگان های قدیمی ارتش را
 • 10:22 - 10:26
  تعمیر کنیم تا خانواده ها با کودکانشان
  در واحدهای خانوادگی با هم زندگی کنند
 • 10:26 - 10:28
  در حالت عادی و امن،
 • 10:28 - 10:30
  جایی که کودکان بتوانند
  راحت بازی کنند.
 • 10:30 - 10:32
  در این مراکز رسیدگی به امور پناهجویان،
 • 10:32 - 10:35
  پزشکان متخصص اطفال، پزشکان خانواده،
 • 10:35 - 10:37
  دندانپزشکان و پرستاران امور
 • 10:37 - 10:40
  غربالگری، معاینه، درمان و
 • 10:40 - 10:41
  ایمن سازی کودکان را انجام داده و
 • 10:41 - 10:45
  سوابق کودکان را به منظور
  ارائه به پزشکان بعدی جمع آوری می کنند.
 • 10:46 - 10:50
  کارمندان اجتماعی به ارزیابی
  سلامت روانی آنها و فراهم کردن
 • 10:51 - 10:54
  ودرمان برای کسانی که نیاز دارند
  خواهند پرداخت.
 • 10:54 - 10:57
  مددکاران اجتماعی با خانواده ها
  ارتباط برقرار خواهند کرد
 • 10:57 - 11:00
  تا به ارائه خدمات در جای
  مورد نیاز بپردازند.
 • 11:00 - 11:04
  و آموزگاران کار تعلیم و آزمون
  گرفتن از بچه ها را به عهده خواهند داشت
 • 11:04 - 11:07
  و با مستند کردن روند یادگیریشان،
 • 11:07 - 11:09
  معلمها در مدرسه بعدی مشکلی در ادامه
 • 11:09 - 11:11
  تعلیم دادن به این کودکاننداشته باشند.
 • 11:12 - 11:15
  کارهای بیشتری را می توانیم
  در این مراکز انجام دهیم.
 • 11:17 - 11:19
  خیلی بیشتر از اینها.
 • 11:19 - 11:20
  و شاید با خود بگویید
 • 11:21 - 11:23
  زهی خیال باطل.
 • 11:25 - 11:27
  نمی توانم سرزنشتان کنم.
 • 11:27 - 11:32
  اجازه دهید درباره اردوگاههای پناهندگی در
  سرتاسر دنیا بگویم که خانواده ها را
 • 11:32 - 11:35
  نگه می دارند، مثل بازداشتگاه های ما،
 • 11:35 - 11:38
  برخی از این اردوگاههای
  پناهندگان خیلی بهتر از ما
 • 11:39 - 11:41
  کار خود را انجام می دهند.
 • 11:41 - 11:46
  سازمان ملل گزارشهایی در مورد
  اردو گاههای پناهندگان منتشر کرده است
 • 11:46 - 11:48
  که از سلامت و پرورش کودکان حمایت می کند.
 • 11:49 - 11:53
  کودکان به همراه خانوا ده خود در
  واحد خانواده زندگی می کنند.
 • 11:53 - 11:56
  خانواده ها در کنار هم زندگی می کنند
 • 11:56 - 12:00
  به والدین اجازه کار داده شد،
  بنابراین می توانند درآمد کسب کنند،
 • 12:00 - 12:04
  به آنها کوپنهای غذایی داده می شود بنابراین
  میتوانند به فروشگاه های محلی بروند.
 • 12:05 - 12:08
  مادرها با همدیگر غذای سالم
  برای بچه ها تهیه می کنند،
 • 12:09 - 12:12
  بچه ها هر روز به مدرسه
  می روند و یاد می گیرند،
 • 12:13 - 12:16
  سپس بعد از مدرسه به خانه می روند
  و دوچرخه سواری می کنند.
 • 12:16 - 12:20
  با دوستانشان بیرون می روند تکالیف خود را
  انجام می دهند و جهان را کاوش می کنند--
 • 12:20 - 12:22
  تمام چیزهای ضروری برای رشد کودک.
 • 12:24 - 12:28
  می توانیم آن را بدرستی بدست بیاوریم.
  منابع لازم برای بدست آوردنشان را داریم.
 • 12:29 - 12:34
  چیزی که ما نیاز داریم اراده
  و اصرار آمریکایی ها است
 • 12:36 - 12:38
  که با کودکان رفتار انسانی داشته باشیم.
 • 12:41 - 12:46
  می دانید، نمی توانم دنی
  و فرناندو را فراموش کنم.
 • 12:46 - 12:48
  من نمیدانم امروز کجا هستند
 • 12:48 - 12:51
  اما دعا می کنم که سالم و خوشحال هستند.
 • 12:51 - 12:54
  آنها تنها دو نفر ازکل بچه هایی هستند
  که ملاقات کردم.
 • 12:54 - 12:57
  و از هزاران نفری که در
  بازداشتگاه بوده اند.
 • 12:59 - 13:01
  ممکن است متاثر و ناراحت باشم
 • 13:01 - 13:04
  از آنچه برای بچه ها اتفاق افتاده،
 • 13:04 - 13:05
  اما از آنها الهام گرفته ام.
 • 13:06 - 13:09
  شاید گریه کنم، همانطور که گریه کردم،
 • 13:11 - 13:13
  اما من قدرت بچه ها را ستایش می کنم.
 • 13:14 - 13:17
  آنها امید و خوشبینی من را در کاری
  که انجام می دهم زنده نگه می دارند.
 • 13:19 - 13:23
  بنابراین در حالی که رویکرد ما ممکن
  است نسبت به مهاجرت متفاوت باشد
 • 13:23 - 13:26
  باید با کودکان با احترام
  و کرامت رفتار کنیم.
 • 13:27 - 13:30
  باید به واسطه آنها کار
  درست را انجام دهیم.
 • 13:30 - 13:31
  با انجام این کار است
 • 13:32 - 13:36
  که می توانیم این کودکان را آماده کنیم
  که در آمریکا بمانند،
 • 13:36 - 13:41
  می توانیم آنها را آماده کنیم تا به اعضای
  موثر و فعال جامعه ما تبدیل شوند.
 • 13:42 - 13:46
  و آن دسته که به خانه های خود باز می گردند
  چه داوطلبانه یا غیر داوطلبانه،
 • 13:46 - 13:49
  برای آموزگاری، بازرگانی و
  رهبری در
 • 13:49 - 13:51
  کشورهای خود آماده می شوند.
 • 13:51 - 13:55
  من امیدوارم تمام این کودکان و والدینشان
 • 13:55 - 13:59
  گواهی باشند در مورد خوبیهای کشورمان
 • 13:59 - 14:00
  و ارزشهای ما به جهان.
 • 14:01 - 14:02
  باید این اشتباه را اصلاح کنیم.
 • 14:04 - 14:08
  بنابراین می توانیم توافق کنیم که
  در مورد مهاجرت اختلاف نظر داریم،
 • 14:08 - 14:10
  اما امیدوارم بتوانیم در مورد
  یک چیز توافق کنیم:
 • 14:10 - 14:16
  هیچ کدام از ما نمی خواهد در این
  لحظه از تاریخ به عقب نگاه کنیم،
 • 14:16 - 14:21
  وقتی می دانستیم که به کودکان
  چه ضربه روحی وارد می کردیم،
 • 14:21 - 14:23
  و این که ما نشستیم و هیچ کاری نکردیم.
 • 14:25 - 14:29
  این بزرگترین تراژدی ما خواهد بود.
 • 14:31 - 14:32
  ممنونم
 • 14:32 - 14:36
  (تشویق)
Title:
تاثیر روانشناختی جدایی کودکان در مرز آمریکا و مکزیک
Speaker:
لوییس اچ. زایاس
Description:

چگونه آسیب روانی بر مغز در حال رشد کودکان تاثیر می گذارد؟ در این گفتگوی قدرتمند، لوئیس اچ. زایاس، مددکار اجتماعی، بحث خود را پیرامون پناهندگان و خانواده های پناهجوی در مرز ایالات متحده و مکزیک شروع می کند. آنچه ظهور می کند، تحلیلی خیره کننده از تأثیر طولانی مدت سیاست های جنجالی ایالات متحده در بازداشت کودکان و جدایی آنها از خانواده - و اقدامات عملی برای چگونگی پیشرفت کشور می باشد.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
14:49

Persian subtitles

Revisions