YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Vietnamese subtitles

← 03-30 Debug Breakpoints

Get Embed Code
10 Languages

Showing Revision 2 created 07/19/2015 by TTmagic Nguyen.

 1. Tôi sẽ cho bạn thấy
  cách để thêm breakpoint vào code.
 2. Hãy nhấn vào bug icon trên màn hình để
  thêm debugger vào.
 3. Sau đó ta vào mục Settings menu.
  Trong phần SettingsActivity,
 4. Tôi sẽ thêm hai breakpoints trong
  phương thức onPreferenceChange.
 5. Tôi sẽ thêm một breakpoint ở dòng 59, trong trường hợp của một ListPreference
 6. lúc nó chuẩn bị thực hiện setSummary()
 7. Tôi cũng thêm một breakpoint ở dòng 63 khi nó không phải là ListPreference,
 8. và nó thực hiện phương thức setSummary()
  Nào, hãy vào app và xem thử.
 9. Chọn mục Location
  và thay đổi postal code.
 10. Nếu bạn nhấn OK thì sẽ khiến cho
  breakpoint dừng tại đây.
 11. Đây là giá trị của các biến
  tại thời điểm này,
 12. và ta có thể thấy postal code ở đây. Bạn
  có thể bước qua hay vào trong phương thức
 13. Bạn có thể bấm Play để tiếp tục debug
  hoặc bấm Stop để dừng lại.
 14. Hãy bấm Play để tiếp tục. Và sau đó
  ta thấy UI (giao diện) đã được cập nhật
 15. và postal code mới đã được đưa vào.
 16. Hãy thử với Temperature Units.
  Ta nhấn vào đây và chọn Imperial.
 17. Nó khiến breakpoint dừng lại ở đây.
 18. Hãy nhấn Play để tiếp tục,
  và ta thấy rằng
 19. Temperature Units
  đã chuyển sang imperial