Return to Video

Minecraft Hour of Code: Spawn

 • 0:00 - 0:04
  Mã Minecraft | Spawn
 • 0:05 - 0:09
  Trong thế giới game, "spawn"
  đồng nghĩa với "kiến tạo".
 • 0:09 - 0:14
  Ở cấp độ này, hãy giúp thây ma "sống lại"
  khi mặt trời xuống núi nhé.
 • 0:14 - 0:16
  Chúng ta sẽ sử dụng khối "buổi đêm".
 • 0:16 - 0:18
  Để thây ma sống lại vào buổi đêm,
  hãy thêm khối "thây ma sống lại"
 • 0:18 - 0:23
  phía dưới khối "buổi đêm".
 • 0:23 - 0:27
  Khi sống lại, mỗi thây ma sẽ hành động
  theo mã mà bạn đã đặt
 • 0:27 - 0:31
  ở ô sự kiện "khi sống lại".
 • 0:31 - 0:33
  "Cầu thây ma" vui nha!
Title:
Minecraft Hour of Code: Spawn
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
0:39

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions