Slovak subtitles

← Ako náš mozog spracuváva reč?

Get Embed Code
34 Languages

Showing Revision 11 created 10/20/2020 by Zuzana Šplhová.

 1. Priemerný 20-ročný človek
  ovláda 27- až 52-tisíc slov.
 2. Po dovŕšení 60. roku života
  ovláda v priemere 35- až 56-tisíc slov.
 3. Väčšinu z nich vyslovíme
  za menej ako sekundu.
 4. Pri každom slove sa musí mozog
  rýchlo rozhodnúť,
 5. ktoré slovo z tisícok možných
  je zakódované v signáli.
 6. Asi v 98 % prípadoch
  sa mu to podarí.
 7. Ale ako to funguje?

 8. Porozumenie reči sa líši
  od porozumenia textu,
 9. no je podobné porozumeniu
  posunkovému jazyku.
 10. V porovnaní s výskumom porozumenia reči
  je výskum posunkového jazyka zriedkavejší.
 11. Základom našej schopnosti porozumieť reči
 12. je predispozícia mozgu pracovať
  ako paralelný procesor.
 13. To znamená, že dokáže robiť viacero
  rôznych vecí súčasne.
 14. Väčšina teórií predpokladá,
  že každé nám známe slovo
 15. zastupuje samostatná procesná jednotka,
  ktorou úlohou je len posúdiť
 16. pravdepodobnosť zhody prichádzajúceho
  prúdu reči s daným slovom.
 17. Mozog však zrejme chápe slovo
  ako procesnú jednotku,

 18. ktorú tvorí schéma náhlej aktivácie
  skupiny neurónov
 19. v mozgovej kôre.
 20. Keď počujeme začiatok slova,
 21. aktivuje sa niekoľko tisíc
  takýchto jednotiek.
 22. Samotný začiatok slova totižto vedie
 23. k mnohým možným zhodám.
 24. Po vyslovení ďalších častí slova dôjde
  k postupnej deaktivácii jednotiek.
 25. A to na základe absencie
  dôležitých informácií.
 26. Pravdepodobne ešte pred koncom slova
 27. zostáva aktívna iba schéma
  zodpovedajúca danému slovu.
 28. Tento moment sa nazýva bod rozpoznania.
 29. Počas selekcie slova potláčajú
  aktívne jednotky činnosť iných,
 30. čím šetria cenné milisekundy.
 31. Väčšina ľudí vie rozpoznať
  takmer osem slabík za sekundu.
 32. Cieľom však nie je len slovo rozpoznať,

 33. ale aj získať prístup k jeho významu
  uloženého v mozgu.
 34. Pred identifikáciou slova prehodnocuje
  mozog súčasne mnoho možných významov.
 35. Vieme to zo štúdií, ktoré potvrdzujú,
  že vypočutie časti slova,
 36. napríklad „kap-“,
 37. vedie poslucháčov k viacerým
  možným slovám,
 38. ako „kapitán“ alebo „kapitál“.
 39. A to pred vypočutím celého slova.
 40. Z toho vyplýva,
  že je mozog pri započutí slova

 41. na krátku dobu zaplavený
  významami rôznych slov.
 42. V bode rozpoznania dôjde v mozgu
  k identifikácii významu.
 43. Proces rozpoznávania
  prebieha rýchlejšie vo vete
 44. než v náhodnom reťazci slov.
  Veta totižto odhaľuje kontext.
 45. Kontext nám takisto pomáha
  rozpoznať presný význam
 46. viacvýznamových slov,
  ako „koruna“ alebo „oko“,
 47. alebo rovnozvučných slov,
  ako „vír“ alebo „výr“.
 48. Ľuďom, ktorí ovládajú viacero jazykov,
 49. slúži jazyk, ktorý práve počujú,
 50. ako nástroj eliminácie
  potenciálnych slov,
 51. ktoré nepatria do kontextu daného jazyka.
 52. Ako dochádza k obohacovaniu
  tohto systému o nové slová?

 53. Aj v dospelosti môžeme niekedy
  natrafiť na nové slovo.
 54. Keďže každé slovo zastupuje
  detailná schéma aktivácie
 55. skupiny mnohých neurónov,
 56. ako zabránime prepisu starých slov novými?
 57. Myslíme si, že tomu zabraňuje
 58. počiatočné ukladanie nových slov
  v časti mozgu nazývanej hipokampus,
 59. ďaleko od hlavného úložiska slov
  v mozgovej kôre.
 60. Tým nedochádza k zdieľaniu
  neurónov s inými slovami.
 61. Nové slová sa v spánku
  počas viacerých nocí

 62. postupne prenášajú a prepájajú so starými.
 63. Výskumníci sa domnievajú,
  že tento postupný proces nadobúdania slov
 64. zabraňuje narušeniu existujúcich slov.
 65. Počas našich denných rozhovorov

 66. dochádza v mozgu k nevedomej záplave
  slov s rôznymi významami.
 67. Počas nočného odpočinku náš mozog
  intenzívne integruje novú slovnú zásobu
 68. do sieti slov.
 69. Po prebudení sme preto pripravení čeliť
 70. neustále sa meniaciemu svetu jazyka.