Persian subtitles

۰۱-۰۲ نگاهی کلی به درس

بدون توضیح

Get Embed Code
23 Languages

Showing Revision 3 created 12/05/2012 by Amin Sabeti.

 1. هدف سه درس اول این دوره ایجاد یک کرولر وب است
 2. که اطلاعات را از وب برای موتور جستجوی ما جمعآوری کند.
 3. و یاد گرفتن دربارهی ایدههای بزرگ در محاسبات رایانهای به کمک انجام دادن آن.
 4. در درس اول، ما اولین لینک موجود در صفحهی وب را استخراج خواهیم کرد.
 5. کراولر وب صفحههای وب را برای موتور جستجو ما پیدا خواهد کرد
 6. با شروع از صفحهی Seed و دنبال کردن لینکهای موجود در آن صفحه برای پیدا کردن دیگر صفحهها.
 7. هر کدام از آن لینکها به صفحهی جدیدی ختم میشوند که آن صفحه میتواند دارای لینکهایی باشد برای رفتن به صفحههای دیگر.
 8. با دنبال کردن آن لینکها، ما صفحههای وب بیشتر و بیشتری را پیدا خواهیم کرد
 9. که مجموعهای از اطلاعاتی را ایجاد میکنند که از آنها برای موتور جستجوی خود استفاده خواهیم کرد.
 10. یک صفحه وب در حقیقت تنها مجموعهای از متن است که از اینترنت به مرورگر شما میآید.
 11. در درس چهارم در مورد کارکرد این موضوع بیشتر صحبت خواهیم کرد.
 12. اما برای الان، نکتهی مهم برای درک کردن آن است که
 13. یک لینک تنها یک نوع خاص از متن در صفحهی وب است.
 14. زمانی که شما بر روی یک لینک در مرورگر خود کلیک میکنید، شما به صفحهی جدیدی راهنمایی میشوید.
 15. و شما میتوانید این لینکها را به صورت دستی دنبال کنید.
 16. آنچه در این درس انجام خواهیم داد، نوشتن برنامهای خواهد بود که اولین لینک را از یک صفحهی وب استخراج کند.
 17. در درسهای دیگر، ما یاد خواهیم گرفت که چگونه تمام لینکها را استخراج و مجموعهای از آنها را برای موتور جستجویمان ایجاد کنیم.