Return to Video

09-60 Coding Task on Accessibility

 • 0:00 - 0:02
  Cảm ơn về đáp án.
 • 0:02 - 0:04
  Nếu bạn đã thử TalkBack trên Súnhsine app,
 • 0:04 - 0:07
  bạn sẽ nhận ra rằng có thể dễ dàng sửa chữa để làm app bạn có thể dễ tiếp cận hơn,
 • 0:07 - 0:10
  và để thêm content descriptions ( chú thích) vào các image views.
 • 0:10 - 0:13
  Vì ở đây không có text nào được nói ra khi người dùng chạm vào nó.
 • 0:13 - 0:14
  Trong forecast adapter,
 • 0:14 - 0:17
  sau khi ta đọc weather forecast từ cursor
 • 0:17 - 0:20
  ta cũng đặt cho nó một content description trên icon.
 • 0:20 - 0:23
  Tương tự, trong detail fragment, khi ta lấy weather forecast,
 • 0:23 - 0:26
  ta set content description trên icon.
 • 0:26 - 0:30
  Giờ click vào image, sẽ nói to chú thích thời tiết ra.
Title:
09-60 Coding Task on Accessibility
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
UD853 - Developing Android Apps
Duration:
0:31

Vietnamese subtitles

Incomplete

Revisions