Return to Video

How to find equivalent expressions by combining like terms and using the distributive property

 • 0:00 - 0:03
  Những biểu thức tương đương
 • 0:03 - 0:07
  với x cộng 2y cộng x cộng 2?
 • 0:07 - 0:10
  Chọn tất cả các phương án,thỏa đáng.
 • 0:10 - 0:13
  Hãy nhìn xem nếu tôi có thể thao tác với phép tính này một chút.
 • 0:13 - 0:17
  Hãy để tôi viết lại nó vậy nên tôi có x cộng
 • 0:17 - 0:22
  x cộng 2y cộng x cộng 2.
 • 0:22 - 0:23
  Như vậy, thứ đầu tiên mà tôi đưa ra ngoài,
 • 0:23 - 0:25
  trước khi tôi thậm chí nhìn vào những lựa chọn này,
 • 0:25 - 0:27
  ngay tại đây tôi có một x ở đây, tôi có một x tại đó.
 • 0:27 - 0:29
  Tốt,nếu tôi có một x, và tiếp theo tôi có thể thêm nó vào một x khác
 • 0:29 - 0:33
  đó sẽ là 2x do vậy tôi có thể viết lại nó...
 • 0:33 - 0:34
  hãy để tôi làm điều đó bằng một màu khác.
 • 0:34 - 0:37
  Tôi có thể viết lại x này và x này,
 • 0:37 - 0:40
  nếu tôi nhóm chúng vào với nhau chúng sẽ trở thành 2x.
 • 0:40 - 0:43
  Như vậy, nó chính xác là, tôi không muốn bỏ qua bất kỳ bước nào.
 • 0:43 - 0:47
  Như vậy, đó là x cộng x cộng 2y...
 • 0:47 - 0:49
  bây giờ tôi hoán đổi vị trí của cộng 2.
 • 0:49 - 0:52
  Và tiếp theo đó là 2 x ngay tại đây.
 • 0:52 - 0:54
  Tôi có thể viết lại nó bằng 2x.
 • 0:54 - 0:58
  Như vậy, tôi có 2x cộng 2y....
 • 0:58 - 1:01
  cộng 2y cộng 2.
 • 1:01 - 1:03
  Bây giờ, hãy nhìn, tất cả các lựa chọn của tôi...
 • 1:03 - 1:06
  nào,lựa chọn 1,
 • 1:06 - 1:10
  nó là 2x cộng 4y cộng 4.
 • 1:10 - 1:14
  Như vậy, nó không đúng, tôi có 2x cộng 2y cộng 2,
 • 1:14 - 1:15
  vì vậy tôi có thể gạch đáp án này ra ngoài.
 • 1:15 - 1:17
  Bây giờ, đáp án này khá thú vị,nó nhìn như là
 • 1:17 - 1:18
  họ đã đưa 2 ra ngoài.
 • 1:18 - 1:21
  Hãy nhìn xem nếu chúng ta đưa 1 số 2 ra ngoài tại đây, cái gì sẽ xảy ra?
 • 1:21 - 1:23
  Như vậy, chúng ta nhìn thấy rằng 2 là hệ số của phép tính,
 • 1:23 - 1:26
  nó là một hệ số của phép tính, và nó là một hệ số của phép tính.
 • 1:26 - 1:29
  Như vậy, hãy nhìn xem nếu chúng ta có thể đưa hệ số ra ngoài.
 • 1:29 - 1:33
  Như vậy, nó sẽ là 2 lần x,
 • 1:33 - 1:37
  tôi sẽ làm cho x có màu đỏ tía, 2 lần x cộng,
 • 1:37 - 1:41
  chúng ta có 1 y còn lại khi đưa hệ số 2 ra ngoài.
 • 1:41 - 1:42
  Và tiếp theo nếu bạn đưa hệ số 2 ra ngoài tại đây,
 • 1:42 - 1:44
  bạn sẽ còn lại 1.
 • 1:44 - 1:47
  Như vậy, 2 lần x cộng y cộng 1.
 • 1:47 - 1:50
  Đáp án chính xác là đáp án chúng ta có ngay tại đây.
 • 1:50 - 1:52
  Và kể từ lúc tôi có thể tìm được 1 lựa chọn,
 • 1:52 - 1:56
  tôi sẽ không chọn "không có đáp án ở trên".
Title:
How to find equivalent expressions by combining like terms and using the distributive property
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Khan Academy
Duration:
01:58

Vietnamese subtitles

Revisions