Return to Video

Fai s'impossibili, nci bogai sa timoria | Dan Meyer | TEDxMaastricht

 • 0:08 - 0:10
  Gratzias.
 • 0:16 - 0:21
  In su tempus antigu in India ddui biviat
  unu Marajà chi po su compleannu suu
 • 0:21 - 0:24
  iat fatu una lei chi totus is capus
  ddi depiant portai un arregalu de rei.
 • 0:24 - 0:28
  Cancunu ddi portàt sedas finas,
  aterus ddi portànt ispadas pretziosas,
 • 0:28 - 0:29
  cancun portàt oru.
 • 0:29 - 0:33
  S'urtimu de sa fila fuet
  unu beciteddu frunziu
 • 0:33 - 0:37
  lompiu de bidda sua acant'e mari
  in d'unu biaji de medas dis.
 • 0:37 - 0:41
  E su fillu de su rei ddi prenguntat
  "Ita regalu ses portendi a su rei?"
 • 0:41 - 0:45
  E su beciteddu abellu abellu
  operrit sa manu po amostai
 • 0:45 - 0:50
  una cociula bellissima, totu amurada,
  groga, arrubia e asula.
 • 0:50 - 0:51
  E su fill'e su rei narat:
 • 0:51 - 0:55
  "Non est arregalu de rei!
  It'arratz'e arregalu est custu?"
 • 0:55 - 0:58
  Su beciteddu pesat is ogus abellu
  e ddi narat:
 • 0:58 - 1:01
  "Istrada longa, parti de s'arregalu".
 • 1:01 - 1:03
  (Arrisu)
 • 1:03 - 1:06
  Fra pagu si dongu un arregalu,
 • 1:06 - 1:08
  un arregalu chi creu siat
  un arregalu de spainai.
 • 1:08 - 1:10
  Ma prima de si dd'onai, si bollu portai
 • 1:10 - 1:12
  in s'istrada longa cosa mia.
 • 1:12 - 1:14
  Cument'a medas de bosatrus
 • 1:14 - 1:15
  apu cumentzau a bivi a pipieddu.
 • 1:15 - 1:18
  Cantus de bosatrus
  esi cumentzau a bivi a pipius?
 • 1:18 - 1:19
  Nascius giovunus?
 • 1:19 - 1:21
  Sa metadi... andat beni.
 • 1:21 - 1:22
  (Arrisu)
 • 1:22 - 1:25
  E is atrus? Seis nascius becius?
 • 1:25 - 1:28
  Ih, emu a bolli connosci
  a mama de bosatrus!
 • 1:28 - 1:29
  Po nai de s'impossibili!
 • 1:31 - 1:35
  A pipieddu fuemu incantau
  de su fai s'impossibili.
 • 1:36 - 1:39
  Oi est una di' chi fuemu apetendi
  de annus medas,
 • 1:39 - 1:41
  poita oi est sa diri chi apu a provai
 • 1:41 - 1:44
  a fai s'impossibili anant'e bosatrus,
 • 1:44 - 1:45
  innoi in TEDxMaastricht.
 • 1:46 - 1:48
  Bollu cumentzai
 • 1:49 - 1:51
  narendisiri cumenti dd'acabat:
 • 1:51 - 1:53
  s'apu a amostai
 • 1:53 - 1:55
  ca s'impossibili non est impossibili.
 • 1:55 - 1:58
  E apu a acabai donendisiri
  un arregalu chi depeis spainai:
 • 1:58 - 2:01
  s'apu a amostai ca podeis
  fai s'impossibili in sa vida de bosatrus.
 • 2:03 - 2:05
  In s'istrada po fai s'impossibili
  apu iscobertu ca ddu-i at
 • 2:05 - 2:08
  duas cosas universalis
  in sa genti de totu su mundu.
 • 2:08 - 2:10
  Totus timint
 • 2:10 - 2:12
  e totus tenint bisus.
 • 2:13 - 2:18
  In s'istrada po fai s'impossibili
  apu iscobertu ca ddu-i at tres cosas
 • 2:18 - 2:20
  chi apu fatu me-is annus
 • 2:20 - 2:23
  chi m'ant fatu fai s'impossibili:
 • 2:24 - 2:27
  Dodgeball, o cumenti si narat
  sa bocia a brincu,
 • 2:27 - 2:28
  Superman
 • 2:28 - 2:29
  e su sintzulu.
 • 2:29 - 2:31
  Labai is fueddus mius principalis.
 • 2:31 - 2:34
  Imoi scireis poita fatzu
  s'impossibili in sa vida mia.
 • 2:34 - 2:36
  E aici si portu in su biaxi cosa mia,
  s'istrada longa,
 • 2:36 - 2:39
  de sa timoria a is bisus,
 • 2:39 - 2:41
  de is fueddus a is ispadas,
 • 2:41 - 2:43
  de sa bocia a brincu
 • 2:43 - 2:44
  a Superman
 • 2:44 - 2:45
  e a su sintzulu.
 • 2:46 - 2:47
  E speru de s'amostai
 • 2:47 - 2:50
  cumenti podeis
  fai s'impossibili in sa vida.
 • 2:52 - 2:55
  Su 4 de su mes'e ladamini, in su 2007.
 • 2:56 - 2:58
  Tenemu su coru in buca
  e is cambas tremi tremi
 • 2:58 - 2:59
  artziendi a su palcu
 • 2:59 - 3:01
  de su Teatru Sanders
 • 3:01 - 3:03
  in s'universidadi de Harvard
  po nd'arretirai
 • 3:03 - 3:06
  su premiu Ig Nobel de sa Mexina de su 2007
 • 3:06 - 3:09
  po una publicatzioni de ricerca
  c'apu iscritu cun aterus
 • 3:09 - 3:10
  intitulada "Ingurti ispadas...
 • 3:10 - 3:12
  ...e is efetus colateralis".
 • 3:12 - 3:13
  (Arrisu)
 • 3:14 - 3:18
  Dd'iat publicau unu giornaleddu
  chi no emu mai ligiu prima,
 • 3:18 - 3:20
  su British Medical Journal.
 • 3:21 - 3:25
  E po mei fuet unu bisu impossibili
  chi si cumpriat,
 • 3:25 - 3:28
  una sorpresa inabetada
  po unu cument'a mei,
 • 3:28 - 3:31
  un onori chi non m'apu a scaresci mai.
 • 3:31 - 3:35
  Ma non fuet sa parti
  prus memorabili de sa vida mia.
 • 3:36 - 3:38
  Su 4 de su mes'e ladamini, in su 1967,
 • 3:38 - 3:41
  custu pipiu spantau, bregungiosu,
  marrìu e bonu a nudda
 • 3:41 - 3:43
  timiat tropus cosas.
 • 3:43 - 3:46
  Prontu a artziai a su palcu,
 • 3:46 - 3:47
  su coru currendi,
 • 3:48 - 3:49
  is cambas tremendi.
 • 3:50 - 3:52
  Candu at obertu sa buca po chistionai
 • 3:56 - 3:58
  is fueddus non ndi funt bessius.
 • 3:58 - 4:00
  Est abarrau strantaxiu, prangendi.
 • 4:01 - 4:02
  Sa sprama dd'at cancarau,
 • 4:02 - 4:04
  cirdinu de timoria.
 • 4:04 - 4:07
  Custu pipiu spantau, bregungiosu,
  marrìu e bonu a nudda
 • 4:07 - 4:08
  timiat a tropus cosas.
 • 4:09 - 4:10
  Timiat a su scuriu,
 • 4:10 - 4:11
  a is logus artus,
 • 4:11 - 4:13
  a is mariafarrancas e is serpentis.
 • 4:13 - 4:15
  Mariafarrancas e serpentis ndi timeis?
 • 4:15 - 4:17
  Eja, cancunu ddus timit...
 • 4:17 - 4:19
  Timiat a s'acua e a is piscicanis...
 • 4:19 - 4:22
  Timiat a is dotoris,
  is infermieras e is dentistas,
 • 4:22 - 4:25
  a is aguglias e a is trapanus
  e a is cosas acutzas.
 • 4:25 - 4:27
  Ma prus de totu, timiat
 • 4:27 - 4:28
  a sa genti.
 • 4:29 - 4:32
  Su pipiu spantau, bregungiosu,
  marrìu e bonu a nudda
 • 4:32 - 4:33
  fuemu deu.
 • 4:33 - 4:36
  Timemu a sbagliai e a essi arrefudau,
 • 4:37 - 4:40
  s'autostima bascia,
  su cumplessu de inferioridadi,
 • 4:40 - 4:43
  e una cosa chi mancu connoscemus intzas,
 • 4:43 - 4:45
  sa fobia sotziali.
 • 4:45 - 4:49
  Po tanti chi femu timorosu, is bagheris
  mi piganta in giru e m'arropanta.
 • 4:49 - 4:52
  Arriianta e mi ponianta allomingius,
  non mi lassanta mai giogai
 • 4:52 - 4:54
  a is gioghixeddus insoru.
 • 4:55 - 4:58
  Ci fuet sceti unu giogu
  chi mi fadianta fai...
 • 4:58 - 5:00
  sa bocia a brincu.
 • 5:00 - 5:01
  E non sciremu mancu giogai.
 • 5:02 - 5:04
  Mi ponianta allomingius,
 • 5:04 - 5:06
  e castiamu cussas bocias arrubias
 • 5:06 - 5:08
  chi mi bollanta a razu in faci,
 • 5:08 - 5:10
  bou, bou, bou.
 • 5:11 - 5:13
  M'arregodu meda dis
  torrendi a domu de iscola,
 • 5:13 - 5:18
  sa faci arubia mi incresciat,
  is origas arrubias inzrumiànt.
 • 5:18 - 5:21
  Is ogus abruxànt de lagrimas
 • 5:21 - 5:24
  e is fueddus insoru
  m'abruxànt me-is origas.
 • 5:24 - 5:25
  Su chi at nau
 • 5:25 - 5:29
  "Bastoni e perdas m'ant a segai is ossus,
  ma is fueddus non m'ant mai ingolli".
 • 5:29 - 5:30
  Est una faula.
 • 5:30 - 5:32
  Is fueddus segant che guarteddu.
 • 5:32 - 5:34
  Is fueddus pungint che arrasoja.
 • 5:34 - 5:36
  Is fueddus podint ferri aici a fundu
 • 5:36 - 5:38
  ca is feridas non si bint.
 • 5:38 - 5:41
  E duncas timemu.
  E is fueddus fuent is nemigus peus.
 • 5:41 - 5:42
  E est ancora diaici.
 • 5:43 - 5:45
  Ma tengu bisus puru.
 • 5:45 - 5:48
  Torramu a domu e mi cuamu
  a intru de is giornaleddus de Superman
 • 5:48 - 5:50
  e me-is librus de Superman
 • 5:50 - 5:53
  e mi bisamu de essi unu supereroi
  cument'a Superman.
 • 5:53 - 5:56
  Bolemu lutai po sa beridadi
  e sa giustitzia,
 • 5:56 - 5:59
  contras a is prepotentis
  e a sa criptonite,
 • 5:59 - 6:03
  bolemu bollai in totu su mundu
  fendi cosas chi sarvant is vidas.
 • 6:03 - 6:06
  Ma mi praxiant puru cosas realis.
 • 6:06 - 6:09
  Tenemu unu libru de is record
  e su libru "No dd'eis a crei".
 • 6:09 - 6:13
  Cancunu at ligiu custus librus?
 • 6:13 - 6:14
  Mi praxìant meda!
 • 6:14 - 6:16
  Ddu-i fuet genti fendi cosas realis.
 • 6:16 - 6:18
  E apu nau, dd'ollu fai deu puru.
 • 6:18 - 6:19
  Chi is bagheris non mi lassant
 • 6:19 - 6:21
  a giogai a is giogus insoru,
 • 6:21 - 6:23
  bollu fai magias realis, cosas realis.
 • 6:23 - 6:27
  Bollu fai cancuna cosa importanti
  chi is bagheris non podint fai.
 • 6:27 - 6:29
  Bollu agatai sa vocatzioni mia,
 • 6:29 - 6:31
  bollu sciri ca sa vida mia tenit sensu,
 • 6:31 - 6:33
  bollu fai cosas incredibilis
  chi càmbiant su mundu.
 • 6:33 - 6:37
  Bollu amostai ca s'impossibili
  non est impossibili.
 • 6:38 - 6:40
  Baxei a innantis de 10 annus -
 • 6:40 - 6:43
  una cida prima de fai 21 anus.
 • 6:43 - 6:47
  Duas cosas in-d'una diri
  m'ant cambiau sa vida po sempri.
 • 6:47 - 6:50
  Bivemu in Tamil Nadu, in India,
 • 6:50 - 6:51
  fuemu unu missionariu,
 • 6:51 - 6:53
  e su maistu, s'amigu miu m'at preguntau,
 • 6:53 - 6:55
  "Thromes ndi tenis, Daniel?"
 • 6:55 - 6:57
  E deu, "Thormes?
  E ita funt custus thromes?"
 • 6:57 - 7:00
  E issu, "Is thromes funt
  is iscopus principalis de sa vida".
 • 7:00 - 7:05
  Funt sa cumbinatzioni de bisus e iscopus.
  Ita chi podiast
 • 7:05 - 7:07
  fai totu su chi bolis o andai
  innui totu bolis andai
 • 7:07 - 7:09
  o essi totu su chi bolis essi,
 • 7:09 - 7:10
  innui iast'a andai?
 • 7:10 - 7:11
  Chini iast'a essi?
 • 7:11 - 7:14
  E deu, "Non ddu potzu fai, timu!
  Timu cosas medas!"
 • 7:14 - 7:17
  A su noti apu portau su letu de arrosu
  in crobertura,
 • 7:17 - 7:19
  mi seu crocau a-suta de is istellas
 • 7:19 - 7:22
  e apu castiau is tzurrundeddus
  chi cassànt is sintzulus.
 • 7:22 - 7:26
  Arrennescemu a pentzai sceti
  a is thromes, bisus e iscopus,
 • 7:26 - 7:28
  e a is bagheris cun sa bocia a brincu.
 • 7:29 - 7:31
  A pustis de pagu oras mi ndi seu scidau.
 • 7:31 - 7:34
  Su coru curriat e is cambas tremiant.
 • 7:34 - 7:36
  Cust'orta non fuet timoria.
 • 7:36 - 7:39
  Su corpus interu fuet agitau.
 • 7:39 - 7:40
  E me-is cincu dis a pustis
 • 7:40 - 7:44
  seu abarrau svenniu in su letu
  circhendi de non morri.
 • 7:44 - 7:48
  Sa conca abruxiàt de calentura
  a prus de 40° po sa malaria.
 • 7:48 - 7:52
  E candu mi ndi scidamu,
  totu su chi pentzamu fuent is thromes.
 • 7:52 - 7:54
  Pentzamu: "Ita ndi bollu fai
  de sa vida mia?"
 • 7:54 - 7:56
  A s'acabada, sa noti a innantis
  de fai 21 annus,
 • 7:56 - 7:58
  a iscidu,
 • 7:58 - 8:00
  apu cumprendiu:
 • 8:00 - 8:02
  cussu sintzuleddu,
 • 8:03 - 8:05
  Anopheles stephensi,
 • 8:05 - 8:07
  cussu sintzuleddu
 • 8:07 - 8:08
  chi pesat prus pagu de 5 microgramus,
 • 8:08 - 8:10
  mancu una perdixedd'e sali,
 • 8:10 - 8:13
  chi cussu sintzuleddu podiat acapotai
  un omini de 80 chilus,
 • 8:13 - 8:15
  cussa fuet sa criptonite mia.
 • 8:15 - 8:17
  Ma poi apu pentzau ca no,
  non est su sintzulu,
 • 8:17 - 8:19
  est su parassiteddu a intru de su sintzulu
 • 8:19 - 8:23
  Plasmodium falciparum, chi bocit
  a prus de 1 milioni de personas a s'annu.
 • 8:24 - 8:26
  Ma poi apu pentzau ca no,
  est fintzas prus piticu,
 • 8:26 - 8:29
  ma a mei mi pariat aici prus mannu.
 • 8:29 - 8:30
  Apu cumprendiu
 • 8:30 - 8:31
  ca sa timoria fuet sa criptonite mia,
 • 8:31 - 8:32
  su parassita
 • 8:32 - 8:35
  chi m'iat cancarau po totu sa vida.
 • 8:35 - 8:38
  Labai, ddu at diferentzia
  tra perigulu e timoria.
 • 8:38 - 8:40
  Su perigulu est reali.
 • 8:40 - 8:42
  Sa timoria est unu scioberu.
 • 8:42 - 8:44
  E apu cumprendiu ca podemu scioberai:
 • 8:44 - 8:48
  podemu bivi timendi
  e morri sballau sa diri e totu,
 • 8:49 - 8:52
  o podemu bociri is timorias
 • 8:52 - 8:56
  po cumpriri is bisus mius,
  podemu azardai a bivi sa vida.
 • 8:57 - 9:00
  E labai, ddu at cancuna cosa
  in su essi in punt'e morti
 • 9:00 - 9:04
  e essi diaderus acant'e morri
  chi ti fai bolli bivi sa vida.
 • 9:04 - 9:07
  Apu cumprendiu ca totus moreus,
  ma non totus biveus.
 • 9:08 - 9:10
  Est morendi chi biveus.
 • 9:10 - 9:12
  Labai, candu s'imparat a morri,
 • 9:12 - 9:13
  s'imparat diaderus a bivi.
 • 9:13 - 9:15
  Duncas apu detzidiu de cambiai
 • 9:15 - 9:17
  sa storia mia sa not'e totu.
 • 9:17 - 9:18
  Non bolemu morri.
 • 9:18 - 9:20
  E apu nau una preghieredda,
 • 9:20 - 9:22
  "Deus, chi mi lassas bivi
  fintzas a fai 21 annus,
 • 9:22 - 9:25
  non lassu prus a sa timoria
  a mi nai cument'e bivi.
 • 9:25 - 9:27
  Apu a bociri a is timorias mias,
 • 9:27 - 9:30
  apu a cumpriri is bisus mius,
 • 9:30 - 9:31
  bollu cambiai ategiamentu,
 • 9:31 - 9:34
  bollu fai una cosa incredibili
  de sa vida mia,
 • 9:34 - 9:36
  bollu agatai sa vocatzioni mia,
 • 9:36 - 9:39
  bollu sciri ca s'impossibili
  non est impossibili".
 • 9:39 - 9:43
  Non si nau ca seu biviu in cussa noti,
  ca ddu bireis a solus.
 • 9:43 - 9:44
  (Arrisu)
 • 9:44 - 9:47
  Ma in cussa noti apu fatu sa lista
  de is primus 10 thromes:
 • 9:47 - 9:50
  apu detzidiu ca bolemu biri
  is continentis principalis,
 • 9:50 - 9:52
  biri is Seti Maraviglias de su mundu,
 • 9:52 - 9:53
  imparai unas cantu linguas,
 • 9:53 - 9:55
  bivi in-d'un'isola deserta,
 • 9:55 - 9:56
  bivi in-d'una navi in s'oceanu,
 • 9:56 - 9:59
  bivi cun is indianus in Amazonia,
 • 9:59 - 10:01
  lompi a pitzus de su monti
  prus artu de sa Svetzia,
 • 10:01 - 10:03
  biri su monti Everest a mengianeddu,
 • 10:03 - 10:05
  traballai in sa musica in Nashville,
 • 10:05 - 10:07
  bolemu traballai in-d'unu circu
 • 10:07 - 10:09
  e ndi bolemu sartai de un aparechiu.
 • 10:09 - 10:12
  Me-is 20 annus sighentis
  apu fatu sa prus parti de cussus thormes.
 • 10:12 - 10:15
  Dognia borta chi ndi scancellamu
  unu de sa lista
 • 10:15 - 10:18
  nd'aciungemu aterus 5 o 10
  e sa lista cresciat.
 • 10:19 - 10:23
  Po is set'annus sighentis apu biviu
  in-d'un'isola de is Bahamas,
 • 10:23 - 10:25
  po casi set'annus,
 • 10:25 - 10:27
  in-d'una domita de palla,
 • 10:29 - 10:34
  pischendi piscicanis e papendi pistinaga,
  a solu in s'isola,
 • 10:34 - 10:36
  a mudandas,
 • 10:37 - 10:39
  e apu imparau a nadai cun is piscicanis.
 • 10:39 - 10:41
  E de ingunis seu andau a Messicu,
 • 10:41 - 10:45
  e poi a su flumini Amazonas in Equador,
 • 10:45 - 10:48
  Pujo Pongo Ecuador,
  apu biviu cun-d'una tribù innias
 • 10:48 - 10:52
  e a pagu a pagu mi seu fatu prus forti
  cun in thromes cosa mia.
 • 10:52 - 10:55
  Seu andau a Nashville po sa musica,
  e a pustis in Svezia,
 • 10:55 - 10:58
  in Stocolma, ingunis puru po sa musica,
 • 10:58 - 11:02
  e seu lompiu a pitzus de monti Kebnekaise
  in su Circulu Articu.
 • 11:03 - 11:05
  Apu imparau a fai su palliaciu,
 • 11:05 - 11:06
  giugus de prestigiu
 • 11:06 - 11:07
  e a caminai cun is trampulus,
 • 11:07 - 11:10
  a imperai su monociclu,
  a papai fogu e a papai imbirdi.
 • 11:10 - 11:14
  In su 1997 apu scipiu ca ci fuenta sceti
  una dexina de ingurtidoris de ispadas
 • 11:14 - 11:15
  e apu nau: "Ddu depu fai!"
 • 11:15 - 11:18
  Apu connotu unu ingurtidori de ispadas
  e apu domandau cuntzillu.
 • 11:18 - 11:20
  M'at nau "Ti dongu duus cuntzillus.
 • 11:20 - 11:22
  Unu: est perigulosu meda,
 • 11:22 - 11:24
  cancunu est mortu fendiddu.
 • 11:24 - 11:25
  Duus:
 • 11:25 - 11:26
  Lassa perdi!"
 • 11:26 - 11:28
  (Arrisu)
 • 11:28 - 11:30
  E aici dd'at acabàt
  in sa lista mia dei is thromes.
 • 11:30 - 11:33
  Mi seu allenau, 10-12 bortas a sa diri,
  dognia diri,
 • 11:34 - 11:35
  po cuatr'annus.
 • 11:35 - 11:37
  Contaìddas...
 • 11:37 - 11:40
  4 x 365 (x 12)
 • 11:40 - 11:42
  Lompeus a giai 13 mila scumprobus fallius
 • 11:42 - 11:46
  fintzas a chi tanti sa primu ispada
  m'est intrada in su guturu in su 2001.
 • 11:46 - 11:48
  Intzas mi seu donau un throme:
 • 11:48 - 11:51
  de essi su prus spertu de su mundu
  de ingurti ispadas.
 • 11:51 - 11:54
  Apu circau dognia libru,
  o articulu de giornali,
 • 11:54 - 11:58
  dogna relatzioni medica,
  apu studiau fisiologia e anatomia,
 • 11:58 - 12:00
  apu chistionau cun dotoris e inferimieras,
 • 12:00 - 12:01
  atobiau totus is ingurtidoris a pari
 • 12:01 - 12:04
  in s'assotziu internatzionali
  de is ingurtidoris de ispadas
 • 12:04 - 12:06
  e traballau po duus annus
  a sa ricerca medica
 • 12:06 - 12:09
  a pitzus de ingurti ispadas
  e is efetus collateralis
 • 12:09 - 12:11
  chi ant publicau
  in su British Medical Journal.
 • 12:11 - 12:12
  (Arrisu)
 • 12:12 - 12:13
  Gratzias.
 • 12:13 - 12:18
  (Tzarracamanus)
 • 12:18 - 12:22
  E apu imparau cosas spantosas
  a pitzus de ingurti ispadas.
 • 12:22 - 12:25
  Cosas chi non eis mai pentzau, scumitu,
  ma nc'eis a pentzai de oi innantis.
 • 12:25 - 12:29
  Sa prossima borta chi seis seghendi
  sa petza cun su guarteddu,
 • 12:29 - 12:32
  o un'ispada, in sa bisteca,
  eis a pentzai a-i custu...
 • 12:34 - 12:37
  Apu scipiu c'a ingurti ispadas
  ant cumentzau in India,
 • 12:37 - 12:40
  propiu in su logu a ca dd'emu biu
  primu borta a piciocheddu,
 • 12:40 - 12:42
  casi 4 mila annus fait, in su 2000 AC.
 • 12:42 - 12:46
  Is ingurtidoris de ispadas
  ddus ant imperaus me-is urtimus 150 annus,
 • 12:46 - 12:47
  in sa scientza e in sa mexina
 • 12:47 - 12:51
  po agiudai a fai
  s'endoscopiu cirdinu in 1868
 • 12:51 - 12:54
  de Adolf Kussmaul in Freiburg, Germania.
 • 12:54 - 12:57
  In su 1906, s'eletrocardiograma in Galles,
 • 12:57 - 13:00
  po studiai is problemas de ingurtimentu
  e digestioni,
 • 13:00 - 13:02
  broncoscopias, cosas aici.
 • 13:02 - 13:04
  Ma me-is urtimus 150 annus
 • 13:04 - 13:08
  scireus de centenas de feridaus
  e dexinas de mortus...
 • 13:08 - 13:15
  Custu est s'endoscopiu cirdinu
  inventau de Adolf Kussmaul.
 • 13:15 - 13:19
  Ma esu iscobertu ca ci funti istetius
  29 mortus me-is urtimus 150 annus
 • 13:19 - 13:22
  contenti s'ingurtidori chi a Londra
  s'est puntu su coru cun s'ispada.
 • 13:23 - 13:26
  Eus puru imparau
  ca ci funti de 3 a 8 feridas gravis
 • 13:26 - 13:28
  dognia annu.
 • 13:28 - 13:30
  Ddu sciu poita mi tzerriant.
 • 13:30 - 13:31
  De pagu m'ant tzerriau duus,
 • 13:31 - 13:34
  unu de Svezia e unu de Orlando,
  me-is urtimas cidas,
 • 13:34 - 13:37
  ingurtidori de ispadas
  chi dd'ant acabada in su spidali.
 • 13:37 - 13:39
  Duncas est perigulosu meda.
 • 13:39 - 13:42
  S'atera cosa chi apu scipiu
  est ca a imparai a ingurti ispadas
 • 13:42 - 13:44
  ci bolint de 2 a 10 annus
 • 13:44 - 13:46
  po genti meda.
 • 13:46 - 13:48
  Ma sa cosa prus spantosa chi apu imparau
 • 13:48 - 13:51
  est ca is ingurtidoris de ispadas
  imparant a fai s'impossibili.
 • 13:51 - 13:54
  E si nau unu segretu:
 • 13:54 - 13:58
  no si punteis a su 99,9%
  chi est s'impossibili.
 • 13:58 - 14:02
  Puntaisiri a su 0.1% chi est su possibili
  e pentzai a cumenti ddu fai possibili.
 • 14:03 - 14:06
  Fadeisiri portai in sa conca
  de unu ingurtidori de ispadas.
 • 14:06 - 14:10
  Po ingurti un'ispada serbit meditatzioni
  de sa menti a pitzus de sa materia,
 • 14:10 - 14:12
  concentraztioni acutza, precisioni esata
 • 14:12 - 14:16
  po assolai is organus de a intru
  e binci is riflessus otomaticus,
 • 14:16 - 14:20
  cun su rinfortzu de is sinapsis cerebralis
  e sa memoria arrepitia de is musculus
 • 14:20 - 14:24
  provendinci cun atentzioni
  prus de 10 mila bortas.
 • 14:24 - 14:28
  Fadeisiri portai in su corpus
  de unu ingurtidori de ispadas.
 • 14:28 - 14:30
  Po ingurti un'ispada
 • 14:30 - 14:32
  dda depu fai liscinai in sa lingua,
 • 14:32 - 14:35
  firmai su riflessu de su guturu
  in s'ingurtidroxu de susu,
 • 14:35 - 14:38
  girai a 90 gradus
  a basciu de s'epiglotidi,
 • 14:38 - 14:41
  passai in sa valvula
  in s'ingurtidroxu de susu,
 • 14:41 - 14:43
  firmai su riflessu peristalticu,
 • 14:43 - 14:45
  fai liscinai sa lama
  in su stampu de is piturras,
 • 14:45 - 14:46
  in mesu a is prumonis.
 • 14:46 - 14:48
  A custu puntu
 • 14:48 - 14:50
  depu stesiai unu pagu su coru.
 • 14:50 - 14:52
  Chi castiais beni,
 • 14:52 - 14:54
  podeis biri su coru batendi cun s'ispada
 • 14:54 - 14:56
  poita est acotzada a su coru,
 • 14:56 - 14:59
  cun pagu prus de 1 millimetru
  de esofagu in mesu.
 • 14:59 - 15:01
  Non est cosa chi podis sceti fai biri.
 • 15:01 - 15:03
  Poi depis passai s'ossu de sa piturra,
 • 15:03 - 15:06
  intrai de sa valvula de su stogumu
  firmendi su riflessu otomaticu
 • 15:06 - 15:09
  e intrai fintzas a s'intestinu.
 • 15:09 - 15:10
  Una passillada.
 • 15:10 - 15:11
  (Arrisu)
 • 15:11 - 15:13
  Chi lompu prus a basciu
 • 15:13 - 15:18
  dd'acabbu a is tubas de Fallopiu
  (olandesu) tubas de Fallopiu.
 • 15:18 - 15:21
  Ominis, ddu podeis preguntai
  a is pobiddas prus a tardi...
 • 15:22 - 15:24
  Sa genti mi preguntat, mi narat
 • 15:24 - 15:27
  "Ddu-i serbit alientu meda
  po atriviri sa vida tua,
 • 15:27 - 15:29
  po stesiai su coru e ingurti un'ispada".
 • 15:29 - 15:31
  No. Su chi serbit alientu diaderus est
 • 15:31 - 15:33
  chi su pipiu spantau, bregungiosu,
  marrìu e bonu a nudda
 • 15:33 - 15:36
  atrivit su fallimentu e s'arrefudu,
 • 15:36 - 15:37
  oberrat su coru,
 • 15:37 - 15:38
  alloghit s'orgogliu
 • 15:38 - 15:41
  e abarrit innoi anant'e genti strangia
 • 15:41 - 15:44
  po si nai sa storia
  de sa timoria e is bisus cosa mia
 • 15:44 - 15:48
  e atriviri de ndi caciai is frisciuras,
  simbolicamenti e po diaderus.
 • 15:48 - 15:49
  Labai... Gratzias.
 • 15:49 - 15:54
  (Tzarracamanus)
 • 15:54 - 15:56
  Labai, sa cosa prus spantosa
 • 15:56 - 15:59
  est ca apu sempri bofiu bivi
  una vida significativa
 • 15:59 - 16:00
  e imoi seu fendiddu.
 • 16:00 - 16:03
  Ma sa cosa prus significativa
  non est ca potzu ingurti
 • 16:03 - 16:05
  21 ispadas totu a un'orta,
 • 16:08 - 16:11
  o a sut'e acqua in-d'una piscina
  cun 88 piscicanis e mantas farenosas,
 • 16:11 - 16:12
  po su libru "No dd'eis a crei",
 • 16:14 - 16:18
  o calentadas a 800 gradus
  po is "Superominis" de Stan Lee
 • 16:18 - 16:20
  po essi "s'Omini de Aciargiu",
 • 16:20 - 16:22
  arrori, gei fuet calenti!
 • 16:22 - 16:25
  O a tirai una machina cun s'ispada
  po "No dd'eis a crei"
 • 16:25 - 16:26
  o su Guinness de is record,
 • 16:26 - 16:29
  o arribai a sa finali
  de America's Got Talent,
 • 16:29 - 16:32
  o binci su premiu Ig Nobel
  po sa Mexina in su 2007.
 • 16:32 - 16:34
  No, non funti custas
  is cosas significativas.
 • 16:34 - 16:36
  Custu est su chi pentzat sa genti.
  No, non est custu.
 • 16:36 - 16:38
  Sa cosa prus significativa
 • 16:38 - 16:41
  est ca Deus hat pigau cussu pipiu
  spantau, bregungiosu e marrìu
 • 16:41 - 16:42
  chi timiat a is logus artus,
 • 16:42 - 16:44
  chi timiat a s'acua e is piscicanis,
 • 16:44 - 16:46
  dotoris e infermieras,
  aguglias e cosas acutzas,
 • 16:46 - 16:48
  a chistionai a sa genti,
 • 16:48 - 16:50
  e imoi m'at postu a girai su mundu
 • 16:50 - 16:51
  bolendi a 10.000 metrus de terra,
 • 16:51 - 16:54
  ingurtendi cosas acutzas
  a sut'e acua cun is piscicanis
 • 16:54 - 16:58
  e chistionendi cun dotoris e infermieras
  e publicus cumen'ta bosatrus.
 • 16:58 - 17:00
  Custa est sa cosa prus spantosa po mei.
 • 17:00 - 17:01
  Apu sempri bofiu fai s'impossibili...
 • 17:01 - 17:02
  Graztias.
 • 17:02 - 17:04
  (Tzarracamanus)
 • 17:04 - 17:05
  Graztias.
 • 17:06 - 17:09
  (Tzarracamanus)
 • 17:10 - 17:13
  Apu sempri bofiu fai s'impossibili
  e imoi seu fendiddu.
 • 17:13 - 17:16
  Apu sempri bofiu fai cosas significativas
  e cambiai su mundu
 • 17:16 - 17:17
  e imoi seu fendiddu.
 • 17:17 - 17:20
  Apu sempri bofiu bolai in su mundu
  po fai cosas de superomini
 • 17:20 - 17:21
  po salvai vidas e seu fendiddu.
 • 17:21 - 17:23
  Dda scireis una cosa?
 • 17:23 - 17:26
  Ddu-i est ancora un arrogheddu
  de su bisu de cussu pipieddu
 • 17:26 - 17:27
  in fundu in fundu.
 • 17:30 - 17:36
  (Arrisu) (Tzarracamanus)
 • 17:37 - 17:40
  Labai, apu sempri bofiu agatai
  sa vocatzioni e s'iscopu cosa mia
 • 17:40 - 17:42
  e imoi ddus apu agataus.
 • 17:42 - 17:43
  Ma intzetai una cosa?
 • 17:43 - 17:46
  Non est me-is ispadas, cussu chi pentzais,
  me-is fortzas cosa mia.
 • 17:46 - 17:49
  Est propiu in sa debilesa, me-is fueddus.
 • 17:49 - 17:51
  Sa vocatzioni e s'iscopu cosa mia
  funt a cambiai su mundu,
 • 17:51 - 17:52
  scorriendi sa timoria,
 • 17:52 - 17:55
  a ispada a ispada, a fueddu a fueddu,
 • 17:55 - 17:58
  a guarteddu a guarteddu, a vida a vida,
 • 17:58 - 18:00
  po ispirai sa genti a essi supererois
 • 18:00 - 18:02
  e a fai s'impossibili in sa vida insoru.
 • 18:02 - 18:05
  S'iscopu miu est a agiudai is aterus
  a agatai s'insoru.
 • 18:05 - 18:06
  Cali est su de tui?
 • 18:06 - 18:07
  Ita iscopu tenis?
 • 18:07 - 18:09
  Poita t'ant postu innoi?
 • 18:09 - 18:12
  Pentzu ca teneus totus sa vocatzioni
  a essi supererois.
 • 18:12 - 18:14
  Ita superpoderi tenis?
 • 18:15 - 18:18
  In-d'una popolatzioni de prus
  de 7 miliardus de personas
 • 18:18 - 18:20
  non ddu-i at nimancu
  30 ingurtidoris de ispadas
 • 18:20 - 18:22
  in su mundu in di' de oi,
 • 18:22 - 18:23
  ma ddu at scetu unu de tui.
 • 18:23 - 18:24
  Ses unicu.
 • 18:24 - 18:26
  Ita storia tenis?
 • 18:26 - 18:28
  Ita ti fai diversu de is aterus?
 • 18:28 - 18:29
  Conta sa storia cosa tua,
 • 18:29 - 18:32
  mancai a boxi bascia e tremi tremi.
 • 18:32 - 18:33
  Ita thromes tenis?
 • 18:33 - 18:36
  Chi podiast fai dognia cosa,
  essi chini bolis, andai a ca bolis,
 • 18:36 - 18:38
  ita iast a fai? Innui iast a andai?
 • 18:38 - 18:38
  Ita iast a fai?
 • 18:38 - 18:40
  Ita bolis fai de sa vida tua?
 • 18:40 - 18:42
  Cali funt is bisus prus mannus?
 • 18:42 - 18:44
  Cali fuent is bisus tuus a piciocheddu?
  Pentzanci.
 • 18:44 - 18:46
  Non fuet custu, a no?
 • 18:46 - 18:48
  Cali fuent is bisus prus macus
 • 18:48 - 18:50
  chi ti pariant istranus o misteriosus?
 • 18:50 - 18:54
  Scumitu ca imoi su de tui non ti parit
  aici istranu, a no?
 • 18:55 - 18:57
  Ita est s'ispada cosa tua?
 • 18:57 - 18:59
  Dogni unu de bosatrus tenit un'ispada,
 • 18:59 - 19:01
  una lama dopia de timorias e bisus.
 • 19:01 - 19:04
  Ingurti s'ispada tua, calisisiat.
 • 19:04 - 19:06
  Sighei is bisus, sinnioras e sinnioris,
 • 19:06 - 19:09
  est sempri tempus de essi
  su chi bolestis essi.
 • 19:10 - 19:13
  Po cussus bagheris cun sa bocia,
  cussus pipius chi pentzànt
 • 19:13 - 19:15
  ca non iam'a essi fatu mai s'impossibili,
 • 19:15 - 19:18
  tengu una cosa de ddis si nai:
 • 19:18 - 19:19
  gratzias.
 • 19:19 - 19:22
  Poita chi no fuessit po is prepontentis
  no emus a tenni supererois.
 • 19:23 - 19:27
  Seu innoi po s'amostai
  ca s'impossibili non est impossibili.
 • 19:28 - 19:32
  Labai chi est meda generosu,
  m'emu a podi morri.
 • 19:32 - 19:34
  Speru chi si praxat.
 • 19:34 - 19:35
  (Arrisu)
 • 19:36 - 19:39
  M'at a serbiri agiudu cun custa.
 • 19:47 - 19:48
  Publicu: Duus, tres.
 • 19:48 - 19:52
  (Dan Meyer) No, no, no. Mi serbit agiudu
  cun su contu, de totus, bandat beni?
 • 19:52 - 19:53
  (Arrisu)
 • 19:53 - 19:56
  Ddus iscireis is fueddus?
  Contai cun mei. Prontus?
 • 19:56 - 19:57
  Unu.
 • 19:57 - 19:58
  Duus.
 • 19:58 - 19:59
  Tres.
 • 19:59 - 20:01
  No, custu est duus, ma ge eis cumprendiu.
 • 20:07 - 20:08
  (Publicu) Unu.
 • 20:08 - 20:09
  Duus.
 • 20:09 - 20:10
  Tres.
 • 20:11 - 20:13
  (Asubentendi)
 • 20:14 - 20:16
  (Tzarracamanus)
 • 20:16 - 20:17
  (Dan Meyer) Eja!
 • 20:17 - 20:23
  (Tzarracamanus) (Aclamu)
 • 20:23 - 20:25
  Medas gratzias.
 • 20:25 - 20:29
  Gratzias, gratzias, gratzias.
  Gratzias de coru.
 • 20:29 - 20:31
  Bollu nai, gratzias de stogumu.
 • 20:32 - 20:35
  S'emu nau ca seu beniu a fai s'impossibili
  e dd'apu fatu.
 • 20:35 - 20:38
  Ma custu non fuet s'impossibili.
  Ddu fatzu dognia diri.
 • 20:38 - 20:43
  S'impossibili fuet po cussu pipiu spantau,
  bregungiosu, marrìu a binci sa timoria,
 • 20:43 - 20:45
  a essi innoi in su palcu de su TEDx
 • 20:45 - 20:47
  a cambiai su mundu, a fueddu a fueddu,
 • 20:47 - 20:49
  a ispada a ispada, a vida a vida.
 • 20:49 - 20:52
  Chi s'apu fatu pentzai un-d'una manera noa
  o s'apu fatu crei
 • 20:52 - 20:54
  ca s'impossibili non est impossibili,
 • 20:54 - 20:58
  chi s'apu fatu cumprendi
  ca podeis fai s'impossibili in sa vida,
 • 20:58 - 21:01
  intzas apu fatu su traballu miu
  e su de bosatrus cumentzat imoi.
 • 21:01 - 21:04
  Sighei a bisai. Sighei a crei.
 • 21:05 - 21:06
  Gratzias po m'essi cretiu
 • 21:06 - 21:08
  e gratzias po essi agiudau a su bisu miu.
 • 21:08 - 21:10
  Un arregalu po bosatrus:
 • 21:10 - 21:11
  S'impossibili non est...
 • 21:11 - 21:13
  (Publicu) Impossibili.
 • 21:13 - 21:15
  Istrada longa, parti de s'arregalu.
 • 21:15 - 21:20
  (Tzarracamanus)
 • 21:20 - 21:21
  Gratzias.
 • 21:21 - 21:25
  (Tzarracamanus)
 • 21:26 - 21:28
  (Aclamu)
 • 21:28 - 21:30
  (presentadori) Gratzias, Dan Meyer!
Title:
Fai s'impossibili, nci bogai sa timoria | Dan Meyer | TEDxMaastricht
Description:

As mai bofiu essi unu supereroi e fai s'impossibili? Dan Mayer creit chi po cantu siant estremas is timorias o arestis is bisus cosa nosta, teneus totus su potentziali de essi supererois, de fai s'impossibili e de cambiai su mundu. Diretori de un'agentzia umanitariachi agiudat is orfanus in Kazakistan, Dan si narat cumenti at superau un'infantzia de timorias estremas, sa fobia sotziali e su bullismu po fai impresas superumanas, arribai a sa finali de America's Got Talent, binci su premiu Ig Nobel po sa Mexina a Harvard e at fatu 39 bortas su record de un'arti meda antiga e perigulosa - ingurti ispadas - e essi entusiasta de ispirai a sa genti a fai s'impossibili in sa vida INSORU.

Sa primu borta a unu TED, Dan s'acumpangiat in su caminu longu de is timorias estremas a is impresas, de timorosu a bincidori de record, de perdi su premiu IgNobel a arribai e lassai sa finali de America's Got Talent. Dan s'iscoviat sa scientzia a suba de s'arti de ingurti ispadas e si contat sa ricerca po fai impresas superumanas, sobrai is fallimentus e is limitis de su corpus umanu po fai s'impossibili e cambiai su mundu. E si donat cuntzillus po nci bogai sa timoria e fai s'impossibili in sa vida cosa TUA!

Custu interventu est istetiu fatu a un TEDx locali, produssiu in modu indipendenti de is Conferentzias TED.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDxTalks
Duration:
21:38

Sardinian subtitles

Revisions Compare revisions