Sardinian subtitles

← Fai s'impossibili, nci bogai sa timoria | Dan Meyer | TEDxMaastricht

Get Embed Code
85 Languages

Showing Revision 142 created 01/08/2018 by TED Translators admin.

 1. Gratzias.
 2. In su tempus antigu in India ddui biviat
  unu Marajà chi po su compleannu suu
 3. iat fatu una lei chi totus is capus
  ddi depiant portai un arregalu de rei.
 4. Cancunu ddi portàt sedas finas,
  aterus ddi portànt ispadas pretziosas,
 5. cancun portàt oru.
 6. S'urtimu de sa fila fuet
  unu beciteddu frunziu
 7. lompiu de bidda sua acant'e mari
  in d'unu biaji de medas dis.
 8. E su fillu de su rei ddi prenguntat
  "Ita regalu ses portendi a su rei?"
 9. E su beciteddu abellu abellu
  operrit sa manu po amostai
 10. una cociula bellissima, totu amurada,
  groga, arrubia e asula.
 11. E su fill'e su rei narat:
 12. "Non est arregalu de rei!
  It'arratz'e arregalu est custu?"
 13. Su beciteddu pesat is ogus abellu
  e ddi narat:
 14. "Istrada longa, parti de s'arregalu".
 15. (Arrisu)
 16. Fra pagu si dongu un arregalu,
 17. un arregalu chi creu siat
  un arregalu de spainai.
 18. Ma prima de si dd'onai, si bollu portai
 19. in s'istrada longa cosa mia.
 20. Cument'a medas de bosatrus
 21. apu cumentzau a bivi a pipieddu.
 22. Cantus de bosatrus
  esi cumentzau a bivi a pipius?
 23. Nascius giovunus?
 24. Sa metadi... andat beni.
 25. (Arrisu)
 26. E is atrus? Seis nascius becius?
 27. Ih, emu a bolli connosci
  a mama de bosatrus!
 28. Po nai de s'impossibili!
 29. A pipieddu fuemu incantau
  de su fai s'impossibili.
 30. Oi est una di' chi fuemu apetendi
  de annus medas,
 31. poita oi est sa diri chi apu a provai
 32. a fai s'impossibili anant'e bosatrus,
 33. innoi in TEDxMaastricht.
 34. Bollu cumentzai
 35. narendisiri cumenti dd'acabat:
 36. s'apu a amostai
 37. ca s'impossibili non est impossibili.
 38. E apu a acabai donendisiri
  un arregalu chi depeis spainai:
 39. s'apu a amostai ca podeis
  fai s'impossibili in sa vida de bosatrus.
 40. In s'istrada po fai s'impossibili
  apu iscobertu ca ddu-i at
 41. duas cosas universalis
  in sa genti de totu su mundu.
 42. Totus timint
 43. e totus tenint bisus.
 44. In s'istrada po fai s'impossibili
  apu iscobertu ca ddu-i at tres cosas
 45. chi apu fatu me-is annus
 46. chi m'ant fatu fai s'impossibili:
 47. Dodgeball, o cumenti si narat
  sa bocia a brincu,
 48. Superman
 49. e su sintzulu.
 50. Labai is fueddus mius principalis.
 51. Imoi scireis poita fatzu
  s'impossibili in sa vida mia.
 52. E aici si portu in su biaxi cosa mia,
  s'istrada longa,
 53. de sa timoria a is bisus,
 54. de is fueddus a is ispadas,
 55. de sa bocia a brincu
 56. a Superman
 57. e a su sintzulu.
 58. E speru de s'amostai
 59. cumenti podeis
  fai s'impossibili in sa vida.
 60. Su 4 de su mes'e ladamini, in su 2007.
 61. Tenemu su coru in buca
  e is cambas tremi tremi
 62. artziendi a su palcu
 63. de su Teatru Sanders
 64. in s'universidadi de Harvard
  po nd'arretirai
 65. su premiu Ig Nobel de sa Mexina de su 2007
 66. po una publicatzioni de ricerca
  c'apu iscritu cun aterus
 67. intitulada "Ingurti ispadas...
 68. ...e is efetus colateralis".
 69. (Arrisu)
 70. Dd'iat publicau unu giornaleddu
  chi no emu mai ligiu prima,
 71. su British Medical Journal.
 72. E po mei fuet unu bisu impossibili
  chi si cumpriat,
 73. una sorpresa inabetada
  po unu cument'a mei,
 74. un onori chi non m'apu a scaresci mai.
 75. Ma non fuet sa parti
  prus memorabili de sa vida mia.
 76. Su 4 de su mes'e ladamini, in su 1967,
 77. custu pipiu spantau, bregungiosu,
  marrìu e bonu a nudda
 78. timiat tropus cosas.
 79. Prontu a artziai a su palcu,
 80. su coru currendi,
 81. is cambas tremendi.
 82. Candu at obertu sa buca po chistionai
 83. is fueddus non ndi funt bessius.
 84. Est abarrau strantaxiu, prangendi.
 85. Sa sprama dd'at cancarau,
 86. cirdinu de timoria.
 87. Custu pipiu spantau, bregungiosu,
  marrìu e bonu a nudda
 88. timiat a tropus cosas.
 89. Timiat a su scuriu,
 90. a is logus artus,
 91. a is mariafarrancas e is serpentis.
 92. Mariafarrancas e serpentis ndi timeis?
 93. Eja, cancunu ddus timit...
 94. Timiat a s'acua e a is piscicanis...
 95. Timiat a is dotoris,
  is infermieras e is dentistas,
 96. a is aguglias e a is trapanus
  e a is cosas acutzas.
 97. Ma prus de totu, timiat
 98. a sa genti.
 99. Su pipiu spantau, bregungiosu,
  marrìu e bonu a nudda
 100. fuemu deu.
 101. Timemu a sbagliai e a essi arrefudau,
 102. s'autostima bascia,
  su cumplessu de inferioridadi,
 103. e una cosa chi mancu connoscemus intzas,
 104. sa fobia sotziali.

 105. Po tanti chi femu timorosu, is bagheris
  mi piganta in giru e m'arropanta.
 106. Arriianta e mi ponianta allomingius,
  non mi lassanta mai giogai
 107. a is gioghixeddus insoru.
 108. Ci fuet sceti unu giogu
  chi mi fadianta fai...
 109. sa bocia a brincu.
 110. E non sciremu mancu giogai.
 111. Mi ponianta allomingius,
 112. e castiamu cussas bocias arrubias
 113. chi mi bollanta a razu in faci,
 114. bou, bou, bou.
 115. M'arregodu meda dis
  torrendi a domu de iscola,
 116. sa faci arubia mi incresciat,
  is origas arrubias inzrumiànt.
 117. Is ogus abruxànt de lagrimas
 118. e is fueddus insoru
  m'abruxànt me-is origas.
 119. Su chi at nau
 120. "Bastoni e perdas m'ant a segai is ossus,
  ma is fueddus non m'ant mai ingolli".
 121. Est una faula.
 122. Is fueddus segant che guarteddu.
 123. Is fueddus pungint che arrasoja.
 124. Is fueddus podint ferri aici a fundu
 125. ca is feridas non si bint.
 126. E duncas timemu.
  E is fueddus fuent is nemigus peus.
 127. E est ancora diaici.
 128. Ma tengu bisus puru.
 129. Torramu a domu e mi cuamu
  a intru de is giornaleddus de Superman
 130. e me-is librus de Superman
 131. e mi bisamu de essi unu supereroi
  cument'a Superman.
 132. Bolemu lutai po sa beridadi
  e sa giustitzia,
 133. contras a is prepotentis
  e a sa criptonite,
 134. bolemu bollai in totu su mundu
  fendi cosas chi sarvant is vidas.
 135. Ma mi praxiant puru cosas realis.
 136. Tenemu unu libru de is record
  e su libru "No dd'eis a crei".
 137. Cancunu at ligiu custus librus?
 138. Mi praxìant meda!
 139. Ddu-i fuet genti fendi cosas realis.
 140. E apu nau, dd'ollu fai deu puru.
 141. Chi is bagheris non mi lassant
 142. a giogai a is giogus insoru,
 143. bollu fai magias realis, cosas realis.
 144. Bollu fai cancuna cosa importanti
  chi is bagheris non podint fai.
 145. Bollu agatai sa vocatzioni mia,
 146. bollu sciri ca sa vida mia tenit sensu,
 147. bollu fai cosas incredibilis
  chi càmbiant su mundu.
 148. Bollu amostai ca s'impossibili
  non est impossibili.
 149. Baxei a innantis de 10 annus -
 150. una cida prima de fai 21 anus.
 151. Duas cosas in-d'una diri
  m'ant cambiau sa vida po sempri.
 152. Bivemu in Tamil Nadu, in India,
 153. fuemu unu missionariu,
 154. e su maistu, s'amigu miu m'at preguntau,
 155. "Thromes ndi tenis, Daniel?"
 156. E deu, "Thormes?
  E ita funt custus thromes?"
 157. E issu, "Is thromes funt
  is iscopus principalis de sa vida".
 158. Funt sa cumbinatzioni de bisus e iscopus.
  Ita chi podiast
 159. fai totu su chi bolis o andai
  innui totu bolis andai
 160. o essi totu su chi bolis essi,
 161. innui iast'a andai?
 162. Chini iast'a essi?
 163. E deu, "Non ddu potzu fai, timu!
  Timu cosas medas!"
 164. A su noti apu portau su letu de arrosu
  in crobertura,
 165. mi seu crocau a-suta de is istellas
 166. e apu castiau is tzurrundeddus
  chi cassànt is sintzulus.
 167. Arrennescemu a pentzai sceti
  a is thromes, bisus e iscopus,
 168. e a is bagheris cun sa bocia a brincu.
 169. A pustis de pagu oras mi ndi seu scidau.
 170. Su coru curriat e is cambas tremiant.
 171. Cust'orta non fuet timoria.
 172. Su corpus interu fuet agitau.
 173. E me-is cincu dis a pustis
 174. seu abarrau svenniu in su letu
  circhendi de non morri.
 175. Sa conca abruxiàt de calentura
  a prus de 40° po sa malaria.
 176. E candu mi ndi scidamu,
  totu su chi pentzamu fuent is thromes.
 177. Pentzamu: "Ita ndi bollu fai
  de sa vida mia?"
 178. A s'acabada, sa noti a innantis
  de fai 21 annus,
 179. a iscidu,
 180. apu cumprendiu:
 181. cussu sintzuleddu,
 182. Anopheles stephensi,
 183. cussu sintzuleddu
 184. chi pesat prus pagu de 5 microgramus,
 185. mancu una perdixedd'e sali,
 186. chi cussu sintzuleddu podiat acapotai
  un omini de 80 chilus,
 187. cussa fuet sa criptonite mia.
 188. Ma poi apu pentzau ca no,
  non est su sintzulu,
 189. est su parassiteddu a intru de su sintzulu
 190. Plasmodium falciparum, chi bocit
  a prus de 1 milioni de personas a s'annu.
 191. Ma poi apu pentzau ca no,
  est fintzas prus piticu,
 192. ma a mei mi pariat aici prus mannu.
 193. Apu cumprendiu
 194. ca sa timoria fuet sa criptonite mia,
 195. su parassita
 196. chi m'iat cancarau po totu sa vida.
 197. Labai, ddu at diferentzia
  tra perigulu e timoria.
 198. Su perigulu est reali.
 199. Sa timoria est unu scioberu.
 200. E apu cumprendiu ca podemu scioberai:
 201. podemu bivi timendi
  e morri sballau sa diri e totu,
 202. o podemu bociri is timorias
 203. po cumpriri is bisus mius,
  podemu azardai a bivi sa vida.
 204. E labai, ddu at cancuna cosa
  in su essi in punt'e morti
 205. e essi diaderus acant'e morri
  chi ti fai bolli bivi sa vida.
 206. Apu cumprendiu ca totus moreus,
  ma non totus biveus.
 207. Est morendi chi biveus.
 208. Labai, candu s'imparat a morri,
 209. s'imparat diaderus a bivi.
 210. Duncas apu detzidiu de cambiai
 211. sa storia mia sa not'e totu.
 212. Non bolemu morri.
 213. E apu nau una preghieredda,
 214. "Deus, chi mi lassas bivi
  fintzas a fai 21 annus,
 215. non lassu prus a sa timoria
  a mi nai cument'e bivi.
 216. Apu a bociri a is timorias mias,
 217. apu a cumpriri is bisus mius,
 218. bollu cambiai ategiamentu,
 219. bollu fai una cosa incredibili
  de sa vida mia,
 220. bollu agatai sa vocatzioni mia,
 221. bollu sciri ca s'impossibili
  non est impossibili".
 222. Non si nau ca seu biviu in cussa noti,
  ca ddu bireis a solus.
 223. (Arrisu)
 224. Ma in cussa noti apu fatu sa lista
  de is primus 10 thromes:
 225. apu detzidiu ca bolemu biri
  is continentis principalis,
 226. biri is Seti Maraviglias de su mundu,
 227. imparai unas cantu linguas,
 228. bivi in-d'un'isola deserta,
 229. bivi in-d'una navi in s'oceanu,
 230. bivi cun is indianus in Amazonia,
 231. lompi a pitzus de su monti
  prus artu de sa Svetzia,
 232. biri su monti Everest a mengianeddu,
 233. traballai in sa musica in Nashville,
 234. bolemu traballai in-d'unu circu
 235. e ndi bolemu sartai de un aparechiu.
 236. Me-is 20 annus sighentis
  apu fatu sa prus parti de cussus thormes.
 237. Dognia borta chi ndi scancellamu
  unu de sa lista
 238. nd'aciungemu aterus 5 o 10
  e sa lista cresciat.
 239. Po is set'annus sighentis apu biviu
  in-d'un'isola de is Bahamas,
 240. po casi set'annus,
 241. in-d'una domita de palla,
 242. pischendi piscicanis e papendi pistinaga,
  a solu in s'isola,
 243. a mudandas,
 244. e apu imparau a nadai cun is piscicanis.
 245. E de ingunis seu andau a Messicu,
 246. e poi a su flumini Amazonas in Equador,
 247. Pujo Pongo Ecuador,
  apu biviu cun-d'una tribù innias
 248. e a pagu a pagu mi seu fatu prus forti
  cun in thromes cosa mia.
 249. Seu andau a Nashville po sa musica,
  e a pustis in Svezia,
 250. in Stocolma, ingunis puru po sa musica,
 251. e seu lompiu a pitzus de monti Kebnekaise
  in su Circulu Articu.
 252. Apu imparau a fai su palliaciu,
 253. giugus de prestigiu
 254. e a caminai cun is trampulus,
 255. a imperai su monociclu,
  a papai fogu e a papai imbirdi.
 256. In su 1997 apu scipiu ca ci fuenta sceti
  una dexina de ingurtidoris de ispadas
 257. e apu nau: "Ddu depu fai!"
 258. Apu connotu unu ingurtidori de ispadas
  e apu domandau cuntzillu.
 259. M'at nau "Ti dongu duus cuntzillus.
 260. Unu: est perigulosu meda,
 261. cancunu est mortu fendiddu.
 262. Duus:
 263. Lassa perdi!"
 264. (Arrisu)
 265. E aici dd'at acabàt
  in sa lista mia dei is thromes.
 266. Mi seu allenau, 10-12 bortas a sa diri,
  dognia diri,
 267. po cuatr'annus.
 268. Contaìddas...
 269. 4 x 365 (x 12)
 270. Lompeus a giai 13 mila scumprobus fallius
 271. fintzas a chi tanti sa primu ispada
  m'est intrada in su guturu in su 2001.
 272. Intzas mi seu donau un throme:
 273. de essi su prus spertu de su mundu
  de ingurti ispadas.
 274. Apu circau dognia libru,
  o articulu de giornali,
 275. dogna relatzioni medica,
  apu studiau fisiologia e anatomia,
 276. apu chistionau cun dotoris e inferimieras,
 277. atobiau totus is ingurtidoris a pari
 278. in s'assotziu internatzionali
  de is ingurtidoris de ispadas
 279. e traballau po duus annus
  a sa ricerca medica
 280. a pitzus de ingurti ispadas
  e is efetus collateralis
 281. chi ant publicau
  in su British Medical Journal.
 282. (Arrisu)
 283. Gratzias.
 284. (Tzarracamanus)
 285. E apu imparau cosas spantosas
  a pitzus de ingurti ispadas.
 286. Cosas chi non eis mai pentzau, scumitu,
  ma nc'eis a pentzai de oi innantis.
 287. Sa prossima borta chi seis seghendi
  sa petza cun su guarteddu,
 288. o un'ispada, in sa bisteca,
  eis a pentzai a-i custu...
 289. Apu scipiu c'a ingurti ispadas
  ant cumentzau in India,

 290. propiu in su logu a ca dd'emu biu
  primu borta a piciocheddu,
 291. casi 4 mila annus fait, in su 2000 AC.
 292. Is ingurtidoris de ispadas
  ddus ant imperaus me-is urtimus 150 annus,
 293. in sa scientza e in sa mexina
 294. po agiudai a fai
  s'endoscopiu cirdinu in 1868
 295. de Adolf Kussmaul in Freiburg, Germania.
 296. In su 1906, s'eletrocardiograma in Galles,
 297. po studiai is problemas de ingurtimentu
  e digestioni,
 298. broncoscopias, cosas aici.
 299. Ma me-is urtimus 150 annus
 300. scireus de centenas de feridaus
  e dexinas de mortus...
 301. Custu est s'endoscopiu cirdinu
  inventau de Adolf Kussmaul.
 302. Ma esu iscobertu ca ci funti istetius
  29 mortus me-is urtimus 150 annus
 303. contenti s'ingurtidori chi a Londra
  s'est puntu su coru cun s'ispada.
 304. Eus puru imparau
  ca ci funti de 3 a 8 feridas gravis
 305. dognia annu.
 306. Ddu sciu poita mi tzerriant.
 307. De pagu m'ant tzerriau duus,
 308. unu de Svezia e unu de Orlando,
  me-is urtimas cidas,
 309. ingurtidori de ispadas
  chi dd'ant acabada in su spidali.
 310. Duncas est perigulosu meda.
 311. S'atera cosa chi apu scipiu
  est ca a imparai a ingurti ispadas
 312. ci bolint de 2 a 10 annus
 313. po genti meda.
 314. Ma sa cosa prus spantosa chi apu imparau
 315. est ca is ingurtidoris de ispadas
  imparant a fai s'impossibili.
 316. E si nau unu segretu:
 317. no si punteis a su 99,9%
  chi est s'impossibili.
 318. Puntaisiri a su 0.1% chi est su possibili
  e pentzai a cumenti ddu fai possibili.
 319. Fadeisiri portai in sa conca
  de unu ingurtidori de ispadas.
 320. Po ingurti un'ispada serbit meditatzioni
  de sa menti a pitzus de sa materia,
 321. concentraztioni acutza, precisioni esata
 322. po assolai is organus de a intru
  e binci is riflessus otomaticus,
 323. cun su rinfortzu de is sinapsis cerebralis
  e sa memoria arrepitia de is musculus
 324. provendinci cun atentzioni
  prus de 10 mila bortas.
 325. Fadeisiri portai in su corpus
  de unu ingurtidori de ispadas.
 326. Po ingurti un'ispada
 327. dda depu fai liscinai in sa lingua,
 328. firmai su riflessu de su guturu
  in s'ingurtidroxu de susu,
 329. girai a 90 gradus
  a basciu de s'epiglotidi,
 330. passai in sa valvula
  in s'ingurtidroxu de susu,
 331. firmai su riflessu peristalticu,
 332. fai liscinai sa lama
  in su stampu de is piturras,
 333. in mesu a is prumonis.
 334. A custu puntu
 335. depu stesiai unu pagu su coru.
 336. Chi castiais beni,
 337. podeis biri su coru batendi cun s'ispada
 338. poita est acotzada a su coru,
 339. cun pagu prus de 1 millimetru
  de esofagu in mesu.
 340. Non est cosa chi podis sceti fai biri.
 341. Poi depis passai s'ossu de sa piturra,
 342. intrai de sa valvula de su stogumu
  firmendi su riflessu otomaticu
 343. e intrai fintzas a s'intestinu.
 344. Una passillada.
 345. (Arrisu)
 346. Chi lompu prus a basciu
 347. dd'acabbu a is tubas de Fallopiu
  (olandesu) tubas de Fallopiu.
 348. Ominis, ddu podeis preguntai
  a is pobiddas prus a tardi...
 349. Sa genti mi preguntat, mi narat
 350. "Ddu-i serbit alientu meda
  po atriviri sa vida tua,
 351. po stesiai su coru e ingurti un'ispada".
 352. No. Su chi serbit alientu diaderus est
 353. chi su pipiu spantau, bregungiosu,
  marrìu e bonu a nudda
 354. atrivit su fallimentu e s'arrefudu,
 355. oberrat su coru,
 356. alloghit s'orgogliu
 357. e abarrit innoi anant'e genti strangia
 358. po si nai sa storia
  de sa timoria e is bisus cosa mia
 359. e atriviri de ndi caciai is frisciuras,
  simbolicamenti e po diaderus.
 360. Labai... Gratzias.
 361. (Tzarracamanus)
 362. Labai, sa cosa prus spantosa
 363. est ca apu sempri bofiu bivi
  una vida significativa
 364. e imoi seu fendiddu.
 365. Ma sa cosa prus significativa
  non est ca potzu ingurti
 366. 21 ispadas totu a un'orta,
 367. o a sut'e acqua in-d'una piscina
  cun 88 piscicanis e mantas farenosas,
 368. po su libru "No dd'eis a crei",
 369. o calentadas a 800 gradus
  po is "Superominis" de Stan Lee
 370. po essi "s'Omini de Aciargiu",
 371. arrori, gei fuet calenti!
 372. O a tirai una machina cun s'ispada
  po "No dd'eis a crei"
 373. o su Guinness de is record,
 374. o arribai a sa finali
  de America's Got Talent,
 375. o binci su premiu Ig Nobel
  po sa Mexina in su 2007.
 376. No, non funti custas
  is cosas significativas.
 377. Custu est su chi pentzat sa genti.
  No, non est custu.
 378. Sa cosa prus significativa
 379. est ca Deus hat pigau cussu pipiu
  spantau, bregungiosu e marrìu
 380. chi timiat a is logus artus,
 381. chi timiat a s'acua e is piscicanis,
 382. dotoris e infermieras,
  aguglias e cosas acutzas,
 383. a chistionai a sa genti,
 384. e imoi m'at postu a girai su mundu
 385. bolendi a 10.000 metrus de terra,
 386. ingurtendi cosas acutzas
  a sut'e acua cun is piscicanis
 387. e chistionendi cun dotoris e infermieras
  e publicus cumen'ta bosatrus.
 388. Custa est sa cosa prus spantosa po mei.
 389. Apu sempri bofiu fai s'impossibili...
 390. Graztias.
 391. (Tzarracamanus)
 392. Graztias.
 393. (Tzarracamanus)
 394. Apu sempri bofiu fai s'impossibili
  e imoi seu fendiddu.
 395. Apu sempri bofiu fai cosas significativas
  e cambiai su mundu
 396. e imoi seu fendiddu.
 397. Apu sempri bofiu bolai in su mundu
  po fai cosas de superomini
 398. po salvai vidas e seu fendiddu.
 399. Dda scireis una cosa?
 400. Ddu-i est ancora un arrogheddu
  de su bisu de cussu pipieddu
 401. in fundu in fundu.
 402. (Arrisu) (Tzarracamanus)
 403. Labai, apu sempri bofiu agatai
  sa vocatzioni e s'iscopu cosa mia
 404. e imoi ddus apu agataus.
 405. Ma intzetai una cosa?
 406. Non est me-is ispadas, cussu chi pentzais,
  me-is fortzas cosa mia.
 407. Est propiu in sa debilesa, me-is fueddus.
 408. Sa vocatzioni e s'iscopu cosa mia
  funt a cambiai su mundu,
 409. scorriendi sa timoria,
 410. a ispada a ispada, a fueddu a fueddu,
 411. a guarteddu a guarteddu, a vida a vida,
 412. po ispirai sa genti a essi supererois
 413. e a fai s'impossibili in sa vida insoru.
 414. S'iscopu miu est a agiudai is aterus
  a agatai s'insoru.
 415. Cali est su de tui?
 416. Ita iscopu tenis?
 417. Poita t'ant postu innoi?
 418. Pentzu ca teneus totus sa vocatzioni
  a essi supererois.
 419. Ita superpoderi tenis?
 420. In-d'una popolatzioni de prus
  de 7 miliardus de personas
 421. non ddu-i at nimancu
  30 ingurtidoris de ispadas
 422. in su mundu in di' de oi,
 423. ma ddu at scetu unu de tui.
 424. Ses unicu.
 425. Ita storia tenis?
 426. Ita ti fai diversu de is aterus?
 427. Conta sa storia cosa tua,
 428. mancai a boxi bascia e tremi tremi.
 429. Ita thromes tenis?
 430. Chi podiast fai dognia cosa,
  essi chini bolis, andai a ca bolis,
 431. ita iast a fai? Innui iast a andai?
 432. Ita iast a fai?
 433. Ita bolis fai de sa vida tua?
 434. Cali funt is bisus prus mannus?
 435. Cali fuent is bisus tuus a piciocheddu?
  Pentzanci.
 436. Non fuet custu, a no?
 437. Cali fuent is bisus prus macus
 438. chi ti pariant istranus o misteriosus?
 439. Scumitu ca imoi su de tui non ti parit
  aici istranu, a no?
 440. Ita est s'ispada cosa tua?
 441. Dogni unu de bosatrus tenit un'ispada,
 442. una lama dopia de timorias e bisus.
 443. Ingurti s'ispada tua, calisisiat.
 444. Sighei is bisus, sinnioras e sinnioris,
 445. est sempri tempus de essi
  su chi bolestis essi.
 446. Po cussus bagheris cun sa bocia,
  cussus pipius chi pentzànt
 447. ca non iam'a essi fatu mai s'impossibili,
 448. tengu una cosa de ddis si nai:
 449. gratzias.
 450. Poita chi no fuessit po is prepontentis
  no emus a tenni supererois.
 451. Seu innoi po s'amostai
  ca s'impossibili non est impossibili.
 452. Labai chi est meda generosu,
  m'emu a podi morri.
 453. Speru chi si praxat.
 454. (Arrisu)
 455. M'at a serbiri agiudu cun custa.
 456. Publicu: Duus, tres.
 457. (Dan Meyer) No, no, no. Mi serbit agiudu
  cun su contu, de totus, bandat beni?
 458. (Arrisu)
 459. Ddus iscireis is fueddus?
  Contai cun mei. Prontus?
 460. Unu.
 461. Duus.
 462. Tres.
 463. No, custu est duus, ma ge eis cumprendiu.
 464. (Publicu) Unu.
 465. Duus.
 466. Tres.
 467. (Asubentendi)
 468. (Tzarracamanus)
 469. (Dan Meyer) Eja!
 470. (Tzarracamanus) (Aclamu)
 471. Medas gratzias.
 472. Gratzias, gratzias, gratzias.
  Gratzias de coru.
 473. Bollu nai, gratzias de stogumu.
 474. S'emu nau ca seu beniu a fai s'impossibili
  e dd'apu fatu.
 475. Ma custu non fuet s'impossibili.
  Ddu fatzu dognia diri.
 476. S'impossibili fuet po cussu pipiu spantau,
  bregungiosu, marrìu a binci sa timoria,
 477. a essi innoi in su palcu de su TEDx
 478. a cambiai su mundu, a fueddu a fueddu,
 479. a ispada a ispada, a vida a vida.
 480. Chi s'apu fatu pentzai un-d'una manera noa
  o s'apu fatu crei
 481. ca s'impossibili non est impossibili,
 482. chi s'apu fatu cumprendi
  ca podeis fai s'impossibili in sa vida,
 483. intzas apu fatu su traballu miu
  e su de bosatrus cumentzat imoi.
 484. Sighei a bisai. Sighei a crei.
 485. Gratzias po m'essi cretiu
 486. e gratzias po essi agiudau a su bisu miu.
 487. Un arregalu po bosatrus:
 488. S'impossibili non est...
 489. (Publicu) Impossibili.
 490. Istrada longa, parti de s'arregalu.
 491. (Tzarracamanus)
 492. Gratzias.
 493. (Tzarracamanus)
 494. (Aclamu)
 495. (presentadori) Gratzias, Dan Meyer!