Mongolian subtitles

← Хааш нь эргүүлэх вэ?

T - тооллын эхрүү нь аваачих
IT - урвуугаар нь байрлал өгөх
R - тэнхлэгийг тойруулан эргүүлэх
IR - урвуу эргүүлэлт хийх

Get Embed Code
3 Languages

Showing Revision 1 created 03/19/2013 by sharavsambuu gunchinish.

  1. хариулт бол байрлал өгөх, эргүүлэлт хийх бөгөөд дараагаар нь урвуугаар байрлал өгөх юм.
  2. байрлал шилжүүлэх үйлдэл нь моделийг өөрийнх нь төв болсон координатын эхрүү аваачина. r матриц нь
  3. моделийг өөрийнх нь суурь дээр эргүүлнэ. Эцэст нь урвуу байрлал шилжүүлэлт нь үүнийг
  4. өөрийнх нь байсан газарт нь буцаан аваачна. Үндсэн санаа нь гэвэл объект эхлээд тооллын эхрүү шилжсэн байх.
  5. Энэ үйлдэл болчихвол бид үүнийг r матрицийн хамтаар өөрийнх нь тэнхлэгийг тойруулан эргүүлэлт хийх боломжтой
  6. Энэ тохиолдолд эргүүлэлтийн матриц байлаа ч гэсэн үүний талаар мартах хэрэгтэй
  7. Одоо моделийн байрлал нь эргүүлэлгдсэн байна. Энэ үйлдэл дуусвал бид урвуу байрлал өгөх
  8. үйлдлийн тусламжтайгаар буцаагаад өмнө нь байсантай ижил байрлалд аваачиж чадна.