YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Vietnamese subtitles

← 10-29 Notifications

Get Embed Code
10 Languages

Showing Revision 1 created 08/02/2015 by TTmagic Nguyen.

 1. Được rồi, bạn đã xong. Ở đây có rất nhiều thứ mới
 2. lần này. Nhưng, cuối cùng,
 3. bạn đã trở thành một LTV Android dày dặn từ bây giờ.
 4. Như tôi đã đề cập trước đó, ta sẽ sử dụng
 5. NotificationCompat.Builder để xây dựng notification.
 6. Thật dễ để tạo một notification đẹp mà có icon của ta
 7. đại diện thời thiết, title cho tên app,
 8. và nội dung, cho dự báo thời tiết với nhiệt độ cao nhất và thấp nhất.
 9. Ta sẽ sử dụng một class khác
 10. từ support library, để tạo một task stack builder
 11. cho pending intent của ta. Đây là trường hợp đơn giản
 12. của task tack bulder, vì tất cả ta có
 13. là một item đơn lẻ trên stack, ta chỉ thêm intent tiếp theo
 14. và dùng nó để tạo pending intent
 15. mà ta truyền vào notification manager.
 16. Cuối cùng ta gọi notification manager với intent đã đạo từ builder của ta,
 17. với một notify function. Một trong những điều tuyệt nhất
 18. về notification manager là nó có thể được dùng từ bất kỳ thread nào
 19. thậm chí nó đang hiển thị UI.