Vietnamese subtitles

← 07-59 Get the First Sentence

Get Embed Code
6 Languages

Showing Revision 1 created 08/21/2015 by TTmagic Nguyen.

  1. Nếu ta chỉ muốn in ra câu đầu tiên của quyển sách, bao gồm
  2. cả dấu chấm ở cuối thì sao? method nào bạn nên dùng để in ra 1 đoạn của chuỗi,
  3. không phải là toàn bộ? Và ở vị trí nào thì câu đầu tiên kết thúc.
  4. Đây là đoạn text của Alice in Wonderland mà tôi cho bạn, hay ít nhất thì là vài câu đầu tiên.
  5. Ta có thể ngồi và đếm chính xác là bao nhiêu ký tự
  6. ở phía trước dấu chấm. Hoặc ta có thể dùng methods mà ta đã biết. Hãy thêm
  7. getFirstSentence method. Nếu nó hoạt động thì nó sẽ return this. Nếu bạn không chắc
  8. dùng methods gì để bắt đầu, bạn vẫn có đường link
  9. để tới fact sheet.