Return to Video

ارتباط بین گربه های ماهیگیر و حفاظت از جنگل های مانگرو

 • 0:01 - 0:03
  (تقلید صدای گربه ی ماهیگیر)
 • 0:05 - 0:08
  این تقلید من از یک گربه ماهیگیر است،
 • 0:08 - 0:11
  که در واقع بیشتر شبیه به این است
 • 0:13 - 0:15
  (صدای از پیش ضبط شده ی گربه ماهیگیر)
 • 0:17 - 0:21
  گربه ای که عاشق آب است،
 • 0:21 - 0:22
  عاشق ماهی گرفتن است،
 • 0:22 - 0:28
  و در یکی از خاص ترین و ارزشمندترین
  اکوسیستم های روی زمین زندگی می کند
 • 0:28 - 0:32
  در تالابها و جنگلهای مانگرو
  جنوب و جنوب شرقی آسیا.
 • 0:32 - 0:33
  آیا بی نظیر ماهیگیری نمی کنند؟
 • 0:33 - 0:36
  (خنده ی حضار)
 • 0:36 - 0:39
  گربههای ماهیگیر یکی از حدود ۴۰
  گونه از گربه های وحشی هستند.
 • 0:39 - 0:42
  مثل ببرها و شیرها، فقط خیلی کوچکتر.
 • 0:42 - 0:46
  احتمالاً آنها تقریباً دو برابر
  اندازه گربه خانگی ما هستند.
 • 0:46 - 0:47
  در اندونزی،
 • 0:48 - 0:50
  مردم به آنها "کوچین باکاو" می گویند،
 • 0:50 - 0:53
  که عینا "گربه مانگرو" ترجمه می شود.
 • 0:53 - 0:57
  ولی من می خواهم به آنها ببر مانگرو بگویم.
 • 0:57 - 1:01
  درحال حاضر، ما گربه های ماهیگیر را
  به اندازه ببرها نمی شناسیم،
 • 1:01 - 1:05
  اما آنچه آموخته ایم این است که این
  گربه ها می توانند یک گونه حائز اهمیت
 • 1:05 - 1:08
  برای اکوسیستم مهم جهانی باشند،
 • 1:08 - 1:13
  و همچنین گونه دیدنی که
  نیازمند حفاظت شدید است.
 • 1:14 - 1:15
  هنوز به وجد نیامدید؟
 • 1:15 - 1:16
  (خنده حضار)
 • 1:17 - 1:19
  مثل خیلی از گونه های در معرض خطر،
 • 1:19 - 1:22
  گربه های ماهیگیر با از دست رفتن زیستگاه
 • 1:22 - 1:26
  عمدتا به خاطر تقاضای جهانی و
  همه جانبه برای ماهی و میگو پرورشی،
 • 1:26 - 1:30
  جنگل زدایی تقریبا نیمی از پوشش مانگرو
 • 1:30 - 1:32
  در جنوب و جنوب شرقی آسیا تهدید می شوند.
 • 1:33 - 1:34
  از سوی دیگر، مانگروها،
 • 1:34 - 1:37
  چیزی فراتر از زیستگاه
  برای گربه ماهیگیر هستند.
 • 1:37 - 1:41
  این جنگل ها خانه بی نظیری برای گونه هایی
 • 1:41 - 1:42
  مثل شغال ها،
 • 1:42 - 1:44
  لاک پشت ها،
 • 1:44 - 1:46
  پرستوها،
 • 1:46 - 1:48
  و سمورها هستند.
 • 1:48 - 1:49
  (خنده حضار)
 • 1:50 - 1:52
  همچنین مانگرو از فرسایش
  خاک جلوگیری می کند،
 • 1:52 - 1:57
  و می تواند اولین خط دفاعی
  بین طوفان ها، سونامی ها
 • 1:57 - 2:00
  و عامل بقای روزانه میلیونها نفری
  باشند که اطراف این جنگلها
 • 2:00 - 2:02
  زندگی می کنند.
 • 2:03 - 2:05
  در واقع می تواند شرایط را بهتر کند--
 • 2:05 - 2:07
  باید اظهار کنم--
 • 2:07 - 2:09
  که جنگل های مانگرو می توانند
 • 2:09 - 2:12
  ۵ الی ۱۰ برابر کربن دی اکسید بیشتری
  نسبت به جنگلهای گرمسیری
 • 2:12 - 2:14
  جذب کنند.
 • 2:15 - 2:17
  بنابراین حفاظت از یک هکتار جنگل مانگرو
 • 2:17 - 2:22
  ممکن است به اندازه ی محافظت از ۵ هکتار
  یا بیشتر جنگل گرمسیری مفید باشد.
 • 2:23 - 2:27
  آیا می خواهید ردپای کربن را از
  کل زندگی تان محو کنم؟
 • 2:27 - 2:29
  خب، مانگرو می تواند یکی از بهترین
 • 2:29 - 2:32
  راهکارها برای حفاظت از منابع
  را به شما پیشنهاد دهد.
 • 2:34 - 2:37
  جنگل زدایی، انقراض و تغییرات آب و هوایی
 • 2:37 - 2:40
  اصلی ترین مشکلات جهانی هستند
  که ما می توانیم با ارزش قائل شدن
 • 2:40 - 2:43
  برای گونه ها و اکوسیستم ها
 • 2:43 - 2:46
  و همکاری و هم دلی با مردم محلی که در حوالی
 • 2:46 - 2:47
  آن جا زندگی می کنند حل کنیم.
 • 2:48 - 2:52
  این یکی از سه دلتای رودخانه
  در ساحل جنوبی هند است
 • 2:52 - 2:54
  جایی که اجتماعات مردمی برای تغییر چهره
 • 2:54 - 2:58
  و سرنوشت این سیاره گرد هم جمع شده اند.
 • 2:59 - 3:00
  در کمتر از یک دهه،
 • 3:00 - 3:02
  با حمایتهای بین المللی،
 • 3:02 - 3:06
  ادارات جنگل داری دولتی و جوامع محلی
 • 3:06 - 3:08
  برای باز گرفتن
 • 3:08 - 3:13
  بیش از ۲۰۰۰ هکتار از مزارع غیرمولد ماهی
  و میگو و برگرداندن به جنگل های مانگرو
 • 3:13 - 3:15
  با یکدیگر همکاری می کنند.
 • 3:16 - 3:18
  حدود ۵ سال پیش،
 • 3:18 - 3:22
  حدس بزنید چه چیزی را در این
  جنگلهای بازیافت شده کشف کردیم؟
 • 3:25 - 3:29
  وقتی ما تصاویری از گربه های ماهیگیر
  را با افراد محلی به اشتراک گذاشتیم،
 • 3:29 - 3:32
  توانستیم کاری کنیم که آنها به اقدامات خود
 • 3:32 - 3:35
  در زمینه احترام همگانی به گونه ها و
  اکوسیستم در معرض خطر محیط زندگی خود
 • 3:35 - 3:37
  افتخار بکنند.
 • 3:37 - 3:40
  ما همچنین توانستیم در برخی
  افراد اعتمادی ایجاد کنیم
 • 3:40 - 3:43
  تا به آنها برای معیشت جایگزین کمک کنند.
 • 3:43 - 3:45
  با سانتوش، پسر ۱۹ ساله ای آشنا شوید
 • 3:45 - 3:48
  که نه تنها بعد از بیش از یک سال کار با ما
 • 3:48 - 3:50
  به یک متخصص حفاظتی تبدیل شد
 • 3:50 - 3:53
  بلکه به مشارکت با بسیاری از
  ماهیگیران محلی در کمک
 • 3:53 - 3:56
  به مطالعه و محافظت از گربه های
  ماهیگیر پرداخت.
 • 3:57 - 4:00
  با موشی، شکارچی غیر قانونی قبیله ای
 • 4:00 - 4:01
  که نه تنها شکار را متوقف کرد
 • 4:01 - 4:04
  و با ارزش ترین محافظ ما شد،
 • 4:04 - 4:06
  بلکه از دانش سنتی خود برای آموزش به کل
 • 4:06 - 4:11
  جامعه خود جهت توقف شکار
  گربه های ماهیگیر، سمورها،
 • 4:11 - 4:13
  و بسیاری از گونه های درمعرض تهدید
 • 4:13 - 4:16
  که در مانگروها، محیط زیست او
  زندگی می کنند کمک کرد نیز آشنا شوید.
 • 4:16 - 4:19
  پرورش دهنده های ماهی و میگو مثل ونکات،
 • 4:19 - 4:22
  اکنون مایل به همکاری با محافظان ما
 • 4:22 - 4:27
  برای آزمایش محصولات پایدار
  اکوسیستم مثل خرچنگ ها
 • 4:27 - 4:29
  و احتمالاً عسل برای مانگروها هستند.
 • 4:29 - 4:34
  انگیزه هایی که می تواند آن ها را به محافظت
  و کاشت گیاهان مانگرو در مناطقی که از دست
 • 4:34 - 4:35
  رفته اند وادار کند.
 • 4:36 - 4:38
  که پیروزی بسیار بسیار بزرگی
 • 4:38 - 4:42
  برای گربه های ماهیگیر، مردم محلی و
  جوامع جهانی می باشد.
 • 4:43 - 4:47
  این داستان ها به ما نشان می دهد که همه
  می توانیم بخشی از آینده باشیم
 • 4:47 - 4:50
  زمانی که گربه های ماهیگیر و
  جنگل های از دست رفته مانگرو
 • 4:50 - 4:54
  توسط ماهی گیران محافظت و
  بازگردانده می شوند،
 • 4:54 - 4:56
  و همچنین ایجاد ذخایر کربن
 • 4:56 - 5:00
  که می تواند به جبران ردپاهای
  اکولوژیکی ما کمک کند.
 • 5:00 - 5:03
  با این که ممکن است گربه ماهیگیر کوچک باشد
 • 5:03 - 5:07
  اما امیدوارم که توانسته باشیم یک
  معامله بزرگ شکل داده باشیم.
 • 5:07 - 5:09
  که همه ما می توانیم در آن برای کمک
 • 5:09 - 5:13
  به کمی طولانی تر زندگی کردن روی
  کره زمین سرمایه گذاری کنیم.
 • 5:14 - 5:16
  یا همانطور که دوست ما می گوید ...
 • 5:17 - 5:20
  (صدای از پیش ضبط شده گربه ماهیگیر)
 • 5:20 - 5:21
  ممنونم.
 • 5:21 - 5:26
  (تشویق)
Title:
ارتباط بین گربه های ماهیگیر و حفاظت از جنگل های مانگرو
Speaker:
اشوین نایدو
Description:

جنگل‌های مانگرو برای سلامتی کره زمین بسیار مهم هستند، بلعیدن CO2 از جو و فراهم آوردن خانه‌ای برای انواع متنوع گونه‌ها؛ اما این زیستگاه‌های غنی در معرض تهدید مداوم جنگل زدایی و صنعت هستند. در یک گفتگوی توانمند، محافظ و همیار TED، اشوین نایدو، چگونگی تلاش‌های جامعه محور در جنوب و جنوب شرقی آسیا را برای محافظت از مانگروها به اشتراک می‌گذارد- با کمی کمک از گربه ماهیگیر مرموز و در معرض خطر.

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TEDTalks
Duration:
05:39

Persian subtitles

Revisions