Vietnamese subtitles

← 04-03 Thử Thách Giữa Giờ số 3

Get Embed Code
13 Languages

Showing Revision 2 created 10/17/2015 by Cat Tuong Mai Xuan.

  1. Bạn làm tốt lắm, nhưng
    chúng ta chỉ đang khởi động thôi.
  2. Câu hỏi tiếp.
  3. Viết câu này,
    I like practice sets the best
  4. với mỗi kí tự đầu từ được viết hoa.
    Viết câu trả lời vào đây.