Vietnamese subtitles

← 03-17 Run_systrace_on_Code_-_Quiz

03-17 Run_systrace_on_Code_-_Quiz

Get Embed Code
13 Languages

Showing Revision 5 created 02/26/2016 by sp4.

  1. Hãy đi tiếp và
    chạy systrace với mã này.
  2. Giờ thì trong trường hợp này, phương pháp
    mức độ phân bổ vùng dump đã chạy mất
  3. bao lâu tính theo mili giây?
  4. Hãy điền câu trả lời của bạn vào ô này,
    và nhớ chỉ điền số thôi nhé.