Vietnamese subtitles

← 04-04 Thử Thách Giữa Giờ số 4

Get Embed Code
13 Languages

Showing Revision 2 created 10/17/2015 by Cat Tuong Mai Xuan.

  1. Ok, bạn làm rất tốt.
  2. Câu tiếp theo.
  3. Relative layout
    và linear layout là gì?
  4. Ghi câu trả lời vào đây.