Return to Video

Minecraft - Hour of Code - REPEAT LOOPS

 • 0:00 - 0:07
  Tôi là Lydia Winters, giám đốc thương hiệu của Mojang
  công ty đã tạo ra một game tên là Minecraft.
 • 0:07 - 0:12
  Thứ tôi thích nhất ở Minecraft là tìm tòi.
  Tôi yêu việc khám phá các hang động và xem
 • 0:12 - 0:18
  mình tìm được gì. Tuy không làm lập trình,
  tôi thực sự hào hứng khi được học
 • 0:18 - 0:25
  về Minecraft và tự học viết mã.
 • 0:25 - 0:30
  Màn cuối cần nhiều khối moveForward();.
  Sẽ dễ hơn nếu để máy tính thực hiện lệnh
 • 0:30 - 0:36
  tiến tới bốn hay năm lần. May thay,
  máy tính rất giỏi trong việc lặp lại lệnh
 • 0:36 - 0:43
  với các vòng lặp. Khi xây dựng Minecraft,
  chúng tôi dùng vòng lặp để đặt nguyên liệu
 • 0:43 - 0:49
  cơ bản cho việc xây dựng một thế giới mới.
  Bao gồm hàng nghìn khối. Chúng tôi cũng
 • 0:49 - 0:55
  dùng vòng lặp ở các thao tác nhỏ, ví dụ như cho
  chân của Alex chuyển động tới lui khi cô ấy đi lại.
 • 0:55 - 1:01
  Vòng lặp vô cùng hiệu quả trong lập trình.
 • 1:01 - 1:06
  Trời sắp tối nên ở những màn tiếp theo, chúng ta sẽ xây nhà. Chúng ta sẽ dùng các khối lặp lại để
 • 1:06 - 1:13
  làm việc này dễ dàng. Để xây tường,
  chúng ta có thể bảo Alex tiến tới
 • 1:13 - 1:18
  và đặt miếng ván bốn lần hoặc ta có thể
  bảo cô ấy tiến tới và đặt một tấm ván,
 • 1:18 - 1:24
  sau đó lấy lệnh này và dùng khối lặp lại
  để cô ấy làm việc đó nhiều lần.
 • 1:24 - 1:28
  Giờ chúng ta sẽ nhấp vào khối lặp lại và
  cho cô ấy biết ta muốn cô ấy làm việc đó
 • 1:28 - 1:32
  bao nhiêu lần. Giờ cùng xây một căn nhà
  trước khi đêm xuống nào! Chơi vui nhé.
Title:
Minecraft - Hour of Code - REPEAT LOOPS
Description:

more » « less
Video Language:
English
Duration:
01:35

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions