Vietnamese subtitles

← 03-05 List Item Click Listener

Get Embed Code
10 Languages

Showing Revision 1 created 07/17/2015 by TTmagic Nguyen.

  1. Câu trả lời là setOnItemClickListener. Ta nên đăng ký
  2. một OnItemClickListener với list view qua
  3. setOnItemClickListener method. Sau đó, khi một item trong list view
  4. được click, callback sẽ được gọi.