Return to Video

اریکا فرنکل: دستگاه بیهوشی جهانی

 • 0:00 - 0:02
  من امروز با شما در رابطه با
 • 0:02 - 0:05
  طراحی تکنولوژی پزشکی در مناطقی با امکانات پایین، صحبت می کنم.
 • 0:05 - 0:07
  من سیستمهای سلامتی در این کشورها را بررسی می کنم.
 • 0:07 - 0:09
  یکی از مهمترین کمبودها درقسمت پرستاری،
 • 0:09 - 0:11
  تقریبا" در کلیۀ بخشها،
 • 0:11 - 0:13
  دسترسی به جراحی ایمن است.
 • 0:13 - 0:16
  یکی از تنگناهای اصلی که در حال حاضر یافتیم،
 • 0:16 - 0:19
  به نوعی هم در درجۀ اول مانع انجام عمل جراحی شده
 • 0:19 - 0:21
  و هم مانع ایمن بودن جراحی ها می شه ،
 • 0:21 - 0:23
  و آن بیهوشی است.
 • 0:23 - 0:25
  و در واقع، این نمونه ای از جایی است که انتظار داریم
 • 0:25 - 0:27
  در اون کار کرده و بیهوشی را در این
 • 0:27 - 0:29
  محیط ها انجام دهیم.
 • 0:29 - 0:31
  در اینجا صحنه ای می بینیم که شما در هر
 • 0:31 - 0:34
  اتاق جراحی سرتا سر آمریکا و دیگر کشورهای توسعه یافته می بینید.
 • 0:34 - 0:36
  یک دستگاه پیچیدۀ بیهوشی
 • 0:36 - 0:38
  در پس زمینۀ تصویراتاق وجود دارد.
 • 0:38 - 0:40
  و این دستگاه قادر است
 • 0:40 - 0:42
  عمل جراحی را ممکن ساخته
 • 0:42 - 0:44
  و زندگیها را نجات دهد چون به نظر،
 • 0:44 - 0:46
  برای این محیط ها طراحی شده.
 • 0:46 - 0:49
  این دستگاه برای راه اندازی نیاز به یکسری چیزها دارد
 • 0:49 - 0:51
  که می بایست توسط بیمارستان مهیا شود.
 • 0:51 - 0:54
  اون نیازمند یک متخصص بیهوشی بی نهایت کارآزموده
 • 0:54 - 0:56
  با سالها تجربۀ کار با دستگاههای پیچیده است
 • 0:56 - 0:59
  تا بتواند جریان گاز را کنترل کرده
 • 0:59 - 1:01
  و بیماران را در طی عمل جراحی بیهوش نگه داشته
 • 1:01 - 1:03
  و از خطر حفظ کند.
 • 1:03 - 1:06
  این یک دستگاه حساس و ظریفی است که با الگوریتم کامپیوتر کار می کند،
 • 1:06 - 1:09
  و نیازمند محافظت خاص، دورۀ آموزشی، برای سرپا نگه داشتن است،
 • 1:09 - 1:11
  و خیلی راحت و آسون از کار می افتد.
 • 1:11 - 1:14
  و وقتی از کار افتاد، نیازمند تیمی از مهندسان پزشکی است
 • 1:14 - 1:16
  که از پیچیدگیهای اون سر دربیارند،
 • 1:16 - 1:18
  تعمیرش کرده، قطعاتشو نو کنند،
 • 1:18 - 1:20
  تا به حفظ جانها ادامه دهد.
 • 1:20 - 1:22
  اون یه دستگاه بسیار گرانی است.
 • 1:22 - 1:24
  اون نیازمند بیمارستانی است
 • 1:24 - 1:26
  که بودجه اش قادر به تأمین هزینۀ یک دستگاه
 • 1:26 - 1:29
  بالغ بر 50 یا 100,000 دلار باشد.
 • 1:29 - 1:31
  و شاید از همه واضح تر،
 • 1:31 - 1:33
  وشاید از همه مهمتر
 • 1:33 - 1:35
  --و مسیر تصوراتی که ما از آن شنیده ایم ،
 • 1:35 - 1:37
  یه جورایی به توصیف اون می پردازه --
 • 1:37 - 1:39
  به زیر بناهایی احتیاج داره
 • 1:39 - 1:41
  که بتونه منبع الکستریسیته ،
 • 1:41 - 1:44
  اکسیژن فشرده ، و دیگرتدارکات پزشکی را
 • 1:44 - 1:46
  بطور پیوسته و بی وقفه ای فراهم کند
 • 1:46 - 1:48
  که همۀ آنها برای عملکرد این دستگاه
 • 1:48 - 1:50
  بسیارلازم و حیاتی اند.
 • 1:50 - 1:53
  به بیانی دیگر، این دستگاه خیلی چیزها لازم داره
 • 1:53 - 1:55
  که این بیمارستان نمی تونه فراهم کنه.
 • 1:55 - 1:57
  این دستگاه توزیع برق
 • 1:57 - 1:59
  در یه بیمارستان در روستای مالاوی است.
 • 1:59 - 2:01
  در این بیمارستان،
 • 2:01 - 2:03
  فقط یک نفر با صلاحیت برای انجام بیهوشی هست،
 • 2:03 - 2:05
  و اون برای این صلاحیت داره
 • 2:05 - 2:07
  که 12 یا شاید 18 ماه در دورۀ بیهوشی آموزش دیده.
 • 2:07 - 2:09
  که 12 یا شاید 18 ماه در دورۀ بیهوشی آموزش دیده.
 • 2:09 - 2:11
  یه دونه مهندس پزشکی
 • 2:11 - 2:13
  در اون بیمارستان و در کل منطقه وجود نداره.
 • 2:13 - 2:15
  بنابراین وقتی این دستگاه از کار می افته،
 • 2:15 - 2:17
  و دستگاههایی که با وجود خرابی باید باهاش کار کنند،
 • 2:17 - 2:20
  باید سعی کرده و راه تعمیرش را پیدا کنند، اما بیشتر مواقع، این آخر کاره.
 • 2:20 - 2:23
  اون ماشینها به جاهای به اصطلاح اوراق فروشی برده می شن.
 • 2:23 - 2:26
  و قیمت دستگاهی که اشاره کردم احتمالا،
 • 2:26 - 2:28
  به اندازۀ یک چهارم یا یک سوم
 • 2:28 - 2:30
  بودجۀ جراحی سالانۀ این بیمارستانه.
 • 2:30 - 2:32
  بودجۀ جراحی سالانۀ این بیمارستانه.
 • 2:32 - 2:35
  و در نهایت، فکر کنم مشاهده می کنید که زیر ساخت خیلی قوی ندارد.
 • 2:35 - 2:38
  این بیمارستان به یک شبکۀ برق بسیار ضعیف متصل است،
 • 2:38 - 2:40
  شبکه ای که متناوبا" ضعیف می شه.
 • 2:40 - 2:42
  بدین ترتیب کل بیمارستان فقط
 • 2:42 - 2:44
  با یک ژنراتور کار می کند.
 • 2:44 - 2:46
  و می تونید تصور کنید که ژنراتور خراب می شه
 • 2:46 - 2:48
  یا سوختش تموم می شه.
 • 2:48 - 2:50
  و بانک جهانی با دیدن این مطلب،
 • 2:50 - 2:53
  برآورد کرد که بیمارستانی با این شرایط در کشوری با درآمد پایین،
 • 2:53 - 2:56
  احتمالا" تا 18 بار قطع برق در ماه دارد.
 • 2:56 - 2:58
  احتمالا" تا 18 بار قطع برق در ماه دارد.
 • 2:58 - 3:00
  به همین شکل، اکسیژن فشرده و دیگر تدارکات پزشکی
 • 3:00 - 3:02
  واقعا" با ارزشند
 • 3:02 - 3:04
  و اغلب برای ماهها یا حتی یکسال
 • 3:04 - 3:06
  خارج از موجودی هستند.
 • 3:06 - 3:09
  خُب احمقانه بنظر می رسه، اما نمونه ای که در حال حاضر داریم،
 • 3:09 - 3:11
  جای اون دستگاهها را می گیره،
 • 3:11 - 3:13
  دستگاههایی که برای محیط اول که بهتون نشون دادم، طراحی شدند،
 • 3:13 - 3:15
  این نمونه برای اهدا یا فروش
 • 3:15 - 3:18
  به بیمارستان ها در این محیط هست.
 • 3:18 - 3:20
  اون فقط نامناسب نیست،
 • 3:20 - 3:23
  واقعا" داره خطرناک می شه.
 • 3:23 - 3:25
  یکی از همکاران ما از "جان هاپکینز"،
 • 3:25 - 3:28
  حدود یکسال گذشته در سیرالئون، مشغول نظارت
 • 3:28 - 3:30
  بریکسری جراحی بود.
 • 3:30 - 3:33
  از قرار اولین جراحی اون روز یک مورد زایمان بود.
 • 3:33 - 3:36
  زنی داخل شد، او برای نجات خود و کودکش
 • 3:36 - 3:39
  نیاز به سزارین فوری داشت.
 • 3:39 - 3:41
  و همه چیز بخوبی و میمنت شروع شد.
 • 3:41 - 3:43
  دکتر کشیک آماده بود و لباس مخصوص پوشید و داخل شد.
 • 3:43 - 3:45
  پرستار هم اونجا بود
 • 3:45 - 3:47
  و تونست بیمار رو سریعا" بیهوش کنه،
 • 3:47 - 3:50
  که بخاطر فوری بودن ماهیت شرایط، مهم بود.
 • 3:50 - 3:52
  و همه چیز بخوبی شروع شد
 • 3:52 - 3:55
  تا اینکه برق رفت.
 • 3:55 - 3:57
  و حال در وسط عمل جراحی،
 • 3:57 - 4:00
  جراح با شتاب تمام سعی داره کارشو تمام کنه،
 • 4:00 - 4:02
  که البته می تونه -- اون یه چراغ بالای پیشانی اش داره.
 • 4:02 - 4:04
  اما پرستار به معنای واقعی
 • 4:04 - 4:07
  در اتاق تاریک جراحی به اینطرف و آنطرف می دود
 • 4:07 - 4:09
  و سعی در پیدا کردن چیزی داره تا بتونه بیمارش را
 • 4:09 - 4:11
  بحالت خواب نگه داره.
 • 4:11 - 4:14
  چون وقتی برق نباشه، دستگاهش کار نمی کنه.
 • 4:15 - 4:18
  و این عمل معمولی که شاید خیلی از شماها تجربه کردید
 • 4:18 - 4:20
  و شاید خیلی هاتون محصول اون باشید،
 • 4:20 - 4:23
  حالا به یک فاجعه تبدیل شده.
 • 4:23 - 4:26
  و آنچه واقعا" مأیوس کننده است اینه که این اتفاق فقط یکبارنیفتاده؛
 • 4:26 - 4:28
  بلکه سرتاسر جهان در حال توسعه اتفاق می افته.
 • 4:28 - 4:31
  هر ساله 35 میلیون جراحی بدون بیهوشی مطمئن انجام می گیرد.
 • 4:31 - 4:33
  هر ساله 35 میلیون جراحی بدون بیهوشی مطمئن انجام می گیرد.
 • 4:33 - 4:35
  همکارم، دکتر پال فنتون،
 • 4:35 - 4:37
  با این واقعیت زندگی کرده.
 • 4:37 - 4:39
  او رئیس بخش بیهوشی در یکی از بیمارستانهای مالاوی،
 • 4:39 - 4:41
  که یه بیمارستان آموزشی است، بود.
 • 4:41 - 4:43
  او هر روز برای کار در اتاق عملی مثل این یکی می رفت،
 • 4:43 - 4:45
  او هر روز برای کار در اتاق عملی مثل این یکی می رفت،
 • 4:45 - 4:48
  و سعی می کرد بیهوشی را انجام داده و طرز انجامش را به دیگران آموزش دهد،
 • 4:48 - 4:50
  با استفاده از وسایل مشابهی
 • 4:50 - 4:52
  در بیمارستانش که واقعا" غیر قابل اطمینان،
 • 4:52 - 4:54
  و صراحتا" بگم پر خطر هستند.
 • 4:54 - 4:56
  و پس از چندین و چند عمل جراحی
 • 4:56 - 4:59
  و می تونید تصور کنید، فاجعه های واقعا" غیر قابل بیان،
 • 4:59 - 5:01
  آخرش گفت،" تموم شد. بسمه. کافیه.
 • 5:01 - 5:03
  باید یه چیز بهتری باشه."
 • 5:03 - 5:05
  بنابراین راهرو را گرفت و رفت به طرف جایی که
 • 5:05 - 5:07
  تمام اون دستگاههای خراب رو می اندازند ،
 • 5:07 - 5:09
  همونایی که کلی بهشون تُف ولعنت فرستاده بود--
 • 5:09 - 5:11
  فکر کنم این یه لغت علمی است-- و شروع به سر هم بندی کرد.
 • 5:11 - 5:13
  او یه قطعه از اینور و یه قطعه از اونور برداشت،
 • 5:13 - 5:15
  و سعی کرد دستگاهی بسازه
 • 5:15 - 5:18
  که درشرایط واقعی که باهاش روبرو بود، کار کنه.
 • 5:18 - 5:21
  و این چیزی است که از آب دراومد،
 • 5:21 - 5:24
  نمونۀ اصلی دستگاه بیهوشی جهانی --
 • 5:24 - 5:26
  دستگاه کاربردی که بیمارانش را بیهوش می کند
 • 5:26 - 5:28
  دستگاه کاربردی که بیمارانش را بیهوش می کند
 • 5:28 - 5:32
  صرفنظر از شرایطی که بیمارستانش قادر به فراهم کردن آن بود.
 • 5:32 - 5:34
  اینجا در همون شهر،
 • 5:34 - 5:37
  درهمون بیمارستان، کمی پیشرفته تر، 12 سال بعد،
 • 5:37 - 5:40
  برای بیماران اعم از کودکان تا سالمندان استفاده می شه.
 • 5:40 - 5:43
  حالا اجازه بدید کمی با شما دربارۀ چگونگی کارکرد این دستگاه صحبت کنم.
 • 5:43 - 5:45
  هورا !
 • 5:45 - 5:47
  بفرمائید.
 • 5:47 - 5:49
  وقتی نیروی برق وجود داره،
 • 5:49 - 5:51
  همه چیز در این دستگاه در این قسمت پایینی شروع می شه.
 • 5:51 - 5:54
  در اونجا یک متمرکز کنندۀ اکسیژن جاسازی شده.
 • 5:54 - 5:57
  شما تا به اینجا چند بار شنیدید که من کلمۀ اکسیژن را بکار بردم.
 • 5:57 - 5:59
  اساسا"، برای اعمال بیهوشی،
 • 5:59 - 6:01
  تا حد امکان نیازمند اکسیژن خالص هستید،
 • 6:01 - 6:03
  چون در نهایت شما اون اکسیژن را با گاز رقیق خواهید کرد.
 • 6:03 - 6:05
  چون در نهایت شما اون اکسیژن را با گاز رقیق خواهید کرد.
 • 6:05 - 6:07
  و مخلوطی که بیمار استنشاق می کنه
 • 6:07 - 6:09
  لازمه که حاوی درصد خاصی از اکسیژن باشه
 • 6:09 - 6:11
  وگرنه می تونه خطرناک می شه.
 • 6:11 - 6:13
  اما با اینحال در اینجا، وقتی برق هست،
 • 6:13 - 6:16
  متمرکز کنندۀ اکسیژن، هوای اتاق را در خود می کشد.
 • 6:16 - 6:19
  ما می دونیم که هوای اتاق کاملا" مجانی و وافر است،
 • 6:19 - 6:21
  ما می دونیم که هوای اتاق کاملا" مجانی و وافر است،
 • 6:21 - 6:23
  و تازه 21 درصد اکسیژن دارد.
 • 6:23 - 6:26
  بدین ترتیب تمام کار این متمرکزکننده اینه که هوای اون اتاق را بگیره، فیلتر کنه،
 • 6:26 - 6:28
  و 95 درصد اکسیژن خالص را
 • 6:28 - 6:30
  از این راه به بالا بفرسته
 • 6:30 - 6:33
  تا با داروی بیهوشی مخلوط شود.
 • 6:33 - 6:35
  حال قبل از اینکه اون مخلوط وارد ریه های بیمار شود،
 • 6:35 - 6:37
  حال قبل از اینکه اون مخلوط وارد ریه های بیمار شود،
 • 6:37 - 6:39
  از این راه رد می شه،
 • 6:39 - 6:41
  -- شما نمی تونید ببینید، اما یه سنسور اکسیژن در اینجاست --
 • 6:41 - 6:43
  و اون سنسور، درصد اکسیژنی که اعمال می شود
 • 6:43 - 6:46
  را روی این صفحۀ مانیتور نشان می دهد.
 • 6:46 - 6:48
  حال اگه برق نداشته باشید،
 • 6:48 - 6:51
  یا خدای نکرده، وسط عمل جراحی برق قطع بشه،
 • 6:51 - 6:53
  این دستگاه بطور خودکار به حالت دیگری تبدیل می شه،
 • 6:53 - 6:55
  بدون اینکه حتی لازم باشه بهش دست بزنید،
 • 6:55 - 6:58
  اون هوای اتاق را از طریق این ورودی به داخل می کشه.
 • 6:58 - 7:00
  بقیه چیزها به همان شکل است.
 • 7:00 - 7:02
  تنها تفاوت اینه که در حال حاضر
 • 7:02 - 7:05
  با 21 درصد اکسیژن سر و کار دارید.
 • 7:05 - 7:08
  قبلا" اینکار یه گمان و بازی خطرناکی بود،
 • 7:08 - 7:11
  چون می دونستید اگه مقدار کمی اکسیژن برسه، چه فجایعی پیش روست.
 • 7:11 - 7:14
  اما در اینجا یک باتری با طول عمر طولانی برای ذخیره، کار گذاشتیم .
 • 7:14 - 7:16
  این تنها قسمتی است که توسط باتری ذخیره می شه.
 • 7:16 - 7:18
  اما امکان کنترل را به تامین کننده می دهد،
 • 7:18 - 7:20
  چه برق باشه و چه نباشه،
 • 7:20 - 7:22
  چون قادرند میزان جریان را
 • 7:22 - 7:25
  بر اساس درصد اکسیژنی که به بیمار می دادند، تنظیم کنند.
 • 7:25 - 7:27
  در هر دو شرایط،
 • 7:27 - 7:29
  چه برق داشته باشید چه نه،
 • 7:29 - 7:31
  برخی اوقات بیمار برای تنفس، نیاز به کمک دارد.
 • 7:31 - 7:34
  این ماهیت بیهوشی است. ریه ها ممکن است فلج شوند.
 • 7:34 - 7:36
  و به همین دلیل ، ما این وسیلۀ دَم دادن دستی را اضافه کردیم.
 • 7:36 - 7:39
  ما شاهد عملهای جراحی به مدت 3 یا 4 ساعت بودیم که در آنها
 • 7:39 - 7:42
  بیماران را بوسیلۀ این پمپ، تنفس دادیم.
 • 7:42 - 7:45
  بدیت ترتیب این یک ماشین ساده ایست.
 • 7:45 - 7:47
  می ترسم بگم آسون ؛
 • 7:47 - 7:49
  اون کاملا" ساده و قابل فهم است.
 • 7:49 - 7:51
  و طبق طرحی کار می کند.
 • 7:51 - 7:53
  و برای کار با این دستگاه
 • 7:53 - 7:56
  لازم نیست یک کارآزمودۀ عالی یا یک متخصص بیهوشی باشید،
 • 7:56 - 7:59
  که این خیلی خوبه، چون به هر حال دربیمارستانهای مناطق روستایی،
 • 7:59 - 8:02
  اون سطح آموزش و تعلیم را دریافت نمی کنید.
 • 8:02 - 8:05
  این برای محیط هایی طراحی شده که قراره در آنها استفاده شود.
 • 8:05 - 8:07
  این یه ماشین واقعا" محکمی است.
 • 8:07 - 8:09
  اون باید در برابر گرما و استهلاکی که در بیمارستانهای این مناطق روستایی پیش می یاد، مقاومت کند.
 • 8:09 - 8:11
  اون باید در برابر گرما و استهلاکی که در بیمارستانهای این مناطق روستایی پیش می یاد، مقاومت کند.
 • 8:11 - 8:14
  اون باید در برابر گرما و استهلاکی که در بیمارستانهای این مناطق روستایی پیش می یاد، مقاومت کند.
 • 8:14 - 8:16
  بنابراین اون به این راحتی ها خراب نمی شه،
 • 8:16 - 8:19
  اما اگه بشه، هر قطعه از این دستگاه
 • 8:19 - 8:22
  با یک آچار فرانسه و یک پیچ گوشتی ،
 • 8:22 - 8:25
  عملا" می تونه جدا و جایگزین بشه.
 • 8:25 - 8:27
  و در نهایت، هزینۀ معقولی دارد.
 • 8:27 - 8:29
  هزینۀ این دستگاه یک هشتم
 • 8:29 - 8:31
  هزینۀ این دستگاه یک هشتم
 • 8:31 - 8:34
  دستگاه متداولی است که در ابتدا به شما نشان دادم.
 • 8:34 - 8:37
  به بیان دیگر، ما در اینجا دستگاهی داریم
 • 8:37 - 8:40
  که قادر است عملهای جراحی را ممکن ساخته و زندگیها را نجات دهد
 • 8:40 - 8:43
  چون برای این گونه محیط طراحی شده،
 • 8:43 - 8:45
  درست مثل دستگاه اولی که به شما نشان دادم.
 • 8:45 - 8:47
  ولی مایل به توقف در اینجا نیستیم.
 • 8:47 - 8:49
  آیا عملی است؟
 • 8:49 - 8:51
  آیا این مدلی هست که کاربردی باشه؟
 • 8:51 - 8:53
  خُب ما تا بحال نتایج خوبی دیده ایم.
 • 8:53 - 8:56
  این در 13 بیمارستان در 4 کشوره،
 • 8:56 - 8:58
  و از سال 2010 تا بحال
 • 8:58 - 9:00
  ما بیش از 2000 عمل جراحی را بخوبی انجام دادیم
 • 9:00 - 9:02
  بدون هیچ اتفاق ناگوار کلینیکی.
 • 9:02 - 9:04
  بنابراین ما هیجان زده ایم.
 • 9:04 - 9:08
  این در واقع به نظر یه راه حل مقرون بصرفه و مقیاس پذیر
 • 9:08 - 9:11
  برای مشکلی است که حسابی همه جا گیراست.
 • 9:11 - 9:13
  ولی ما هنوزم می خواهیم اطمینان حاصل کنیم
 • 9:13 - 9:15
  که این مؤثرترین و ایمن ترین وسیله ای است
 • 9:15 - 9:17
  که می توانیم وارد بیمارستانها کنیم.
 • 9:17 - 9:19
  بنابراین برای این موضوع، ما با یکسری سازمانهای غیر دولتی و دانشگاها مشارکت کرده
 • 9:19 - 9:21
  بنابراین برای این موضوع، ما با یکسری سازمانهای غیر دولتی و دانشگاها مشارکت کرده
 • 9:21 - 9:24
  تا دربارۀ ارتباط کاربران، انواع عملهای جراحی متناسب با این دستگاه
 • 9:24 - 9:26
  و راههایی که می توانیم خود وسیله را ارتقاء دهیم، اطلاعاتی جمع آوری کنیم.
 • 9:26 - 9:28
  و راههایی که می توانیم خود وسیله را ارتقاء دهیم، اطلاعاتی جمع آوری کنیم.
 • 9:28 - 9:30
  یکی از اون همکاریها
 • 9:30 - 9:33
  با دانشگاه "جان هاپکینز" همین جا در بالتیمور است.
 • 9:33 - 9:37
  اونا یه آزمایشگاه شبیه سازی بیهوشی بسیار جالبی در بالتیمور دارند.
 • 9:37 - 9:39
  بنابراین ما این دستگاه را به آنجا برده
 • 9:39 - 9:42
  و بعضی از بحرانهای اتاق عمل را بازسازی می کنیم،
 • 9:42 - 9:44
  بحرانهایی که احتمال دارد این دستگاه
 • 9:44 - 9:46
  دریکی از بیمارستانهایی که قراره در اون کار کنه، مواجه بشه،
 • 9:46 - 9:49
  و ما تأثیر اونو در یک محیط کنترل شده و امن ، برآورد می کنیم.
 • 9:49 - 9:51
  و ما تأثیر اونو در یک محیط کنترل شده و امن ، برآورد می کنیم.
 • 9:51 - 9:54
  در اونموقع ما قادریم نتایج بدست آمده از اون بررسی را
 • 9:54 - 9:56
  با تجربۀ دنیای واقعی مقایسه کنیم،
 • 9:56 - 9:58
  چون ما دو تا از این دستگاهها را در بیمارستانهایی
 • 9:58 - 10:00
  در سیرالئون گذاشتیم که "جان هاپکینز" با اونا درارتباطه،
 • 10:00 - 10:03
  از جمله همون بیمارستانی که اون اتفاق جراحی فوری سزارین رخ داد.
 • 10:05 - 10:08
  خُب من کلی درمورد بیهوشی صحبت کردم، و می خوام که اینکارو بکنم.
 • 10:08 - 10:10
  فکر کنم این بطور باور نکردنی شگفت انگیزه
 • 10:10 - 10:12
  و جزء مهمی از سلامتی است.
 • 10:12 - 10:15
  اون در واقع یه دستگاه جنبی به نظرمی یاد، هیچوقت بهش فکر نمی کنیم،
 • 10:15 - 10:17
  تا زمانیکه به اون دسترسی نداشته باشیم،
 • 10:17 - 10:19
  و اونموقع اون یه دروازه بان سیستم (مهمترین بخش) می شه.
 • 10:19 - 10:21
  چه کسی تحت عمل جراحی قرار می گیره و چه کسی نمی گیره؟
 • 10:21 - 10:24
  چه کسی تحت عمل جراحی بی خطر قرار می گیره و چه کسی نمی گیره؟
 • 10:24 - 10:27
  اما می دونید، این فقط یکی از روشهای بسیاری است
 • 10:27 - 10:30
  که طراحی، از نوع متناسبش،
 • 10:30 - 10:33
  می تونه تأثیری روی نتایج سلامتی داشته باشه.
 • 10:33 - 10:35
  اگه افراد بیشتری در محیط ارائۀ بهداشت و سلامتی
 • 10:35 - 10:38
  که با برخی از این چالشها در کشورهای کم درآمد سرو کار دارند،
 • 10:38 - 10:40
  بتوانند پروسه طراحی، و بررسی راه حل خود را آغاز کنند،
 • 10:40 - 10:42
  بتوانند پروسه طراحی، و بررسی راه حل خود را آغاز کنند،
 • 10:42 - 10:44
  بیرون از محدودۀ مثال و در درون بیمارستان،
 • 10:44 - 10:46
  بیرون از محدودۀ مثال و در درون بیمارستان،
 • 10:46 - 10:48
  -- به بیان دیگر، اگه بتونیم بجای اینکه برای محیطی که آرزوش را داریم، طرحی بریزیم،
 • 10:48 - 10:51
  -- به بیان دیگر، اگه بتونیم بجای اینکه برای محیطی که آرزوش را داریم، طرحی بریزیم،
 • 10:51 - 10:53
  فکری برای محیط هایی که در بیشتر مناطق دنیا وجود دارند بکنیم--
 • 10:53 - 10:56
  شاید بتونیم زندگیهای زیادی را نجات بدیم.
 • 10:56 - 10:58
  بسیار سپاسگزارم.
 • 10:58 - 11:02
  (تشویق حاضرین)
Title:
اریکا فرنکل: دستگاه بیهوشی جهانی
Speaker:
Erica Frenkel
Description:

چی می شه اگه در حین عمل جراحی باشید و برق قطع بشه؟ هیچ نوری، هیچ اکسیژنی -- و جریان داروی بیهوشی قطع می شه. این اتفاق دائما" درسراسر جهان افتاده و روند عادی را تبدیل به یک تراژدی می کند. "اریکا فرنکل" یک راه حل را به نمایش می گذارد: دستگاه بیهوشی جهانی

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
11:03
Farnaz Saghafi added a translation

Persian subtitles

Revisions