Return to Video

ห้าศาสนาหลักของโลก - จอห์น เบลไลมีย์ (John Bellaimey)

 • 0:07 - 0:09
  ไม่ว่าในยุคสมัยใดหรือที่ไหน
 • 0:09 - 0:11
  มนุษย์เราต่างสงสัย
 • 0:11 - 0:12
  "ว่าเรามาจากที่ใด
 • 0:12 - 0:14
  มาเพื่อทำสิ่งใดในโลก
 • 0:14 - 0:17
  เมื่อตายไปแล้วเราจะเป็นอย่างไร"
 • 0:17 - 0:19
  ศาสนาคือระบบความเชื่อ
 • 0:19 - 0:21
  ที่เจริญและมีวิวัฒนาการมาเรื่อย ๆ
 • 0:21 - 0:22
  เพื่อตอบสนองต่อปริศนาเหล่านี้
 • 0:22 - 0:24
  และอื่น ๆ
 • 0:24 - 0:26
  ที่เรารู้สึกว่าบางคำถาม
 • 0:26 - 0:28
  จะได้รับการคลี่คลายได้
  ก็ด้วยเพียงศรัทธาเท่านั้น
 • 0:28 - 0:29
  และจากการตระหนักรู้ด้วยตนเอง
 • 0:29 - 0:31
  ว่ามีสิ่งที่ยิ่งใหญ่ว่าตัวของเรา
 • 0:31 - 0:34
  มีอำนาจที่อยู่เหนือกว่าเรา
  ที่เราจะต้องขานรับ
 • 0:34 - 0:36
  หรือมีแหล่งที่เป็นต้นกำเนิดของเราทุกคน
 • 0:36 - 0:38
  และที่ซึ่งเราต้องย้อนกลับไป
 • 0:39 - 0:42
  ฮินดูหมายถึงศาสนาของอินเดีย
 • 0:42 - 0:43
  มันไม่ใช่ศาสนาเพียงศาสนาเดียว
 • 0:43 - 0:45
  แต่เป็นการรวมกลุ่มความเชื่อที่คล้ายกัน
 • 0:45 - 0:47
  และพิธีกรรมทางจิตวิญญาณต่าง ๆ ไว้ด้วยกัน
 • 0:47 - 0:49
  ย้อนกับไปเมื่อห้าพันปีก่อน
 • 0:49 - 0:50
  ตั้งแต่ยุคของพระกฤษณะ
 • 0:50 - 0:52
  ผู้เปี่ยมด้วยคุณธรรม
 • 0:52 - 0:54
  จนเป็นที่ถือกันว่า
  ท่านเป็นร่างอวตารของพระวิษณุ
 • 0:54 - 0:57
  เทพที่กลับชาติมาเกิดเป็นมนุษย์
 • 0:57 - 1:00
  ท่านทรงสอนว่าทุกชีวิตเป็นไปตามกรรม
 • 1:00 - 1:01
  ซึ่งก็คือคือกฎแห่งเหตุและผล
 • 1:01 - 1:05
  และเรานั้นต้องทำหน้าที่ของเรา
  ซึ่งก็คือการปฏิบัติธรรม
 • 1:05 - 1:06
  ตามฐานะของตนในสังคม
 • 1:06 - 1:09
  โดยไม่ต้องกังวลถึงผลลัพธ์
 • 1:09 - 1:12
  เมื่อตาย เราจะไปถือเกิดในร่างใหม่
 • 1:12 - 1:14
  หากเราทำตามธรรมของตน
 • 1:14 - 1:16
  และทำหน้าที่ในชาติก่อนได้อย่างเหมาะสม
 • 1:16 - 1:17
  เราจะได้รับกรรมดี
 • 1:17 - 1:20
  ซึ่งจะส่งให้วิญญาณของเรา
  อยู่ในระดับสังคมที่สูงขึ้น
 • 1:20 - 1:22
  ชีวิตในชาติหน้าของเรา
 • 1:22 - 1:25
  จึงขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทำในชาตินี้
 • 1:25 - 1:28
  วัฎจักรการเกิดใหม่นี้เรียกว่า สังสาระ
 • 1:28 - 1:30
  มันเป็นไปได้สำหรับผู้ที่เคร่งศาสนามาก ๆ
 • 1:30 - 1:33
  ที่ตลอดชีวิตได้ทำกรรมดีเอาไว้มากพอ
 • 1:33 - 1:34
  ที่จะสามารถหลุดพ้นจากสังสารวัฏได้
 • 1:34 - 1:37
  การหลุดพ้นที่ว่านี้เรียกว่า โมกษะ
 • 1:37 - 1:40
  ฮินดูสอนว่าทุกสิ่งเป็นหนึ่งเดียว
 • 1:40 - 1:41
  ทั้งจักรวาล
 • 1:41 - 1:44
  คือสัจธรรมเดียวที่อยู่เหนืออื่นใด
  ที่เรียกว่า พรหม
 • 1:44 - 1:46
  และพรหมมีอยู่เพียงหนึ่งเดียว
 • 1:46 - 1:47
  แต่มีเทพอยู่ในพรหมมากมาย
 • 1:47 - 1:50
  แต่ละองค์มีบทบาท รูปลักษณะ
  และคุณสมบัติที่แตกต่างกัน
 • 1:50 - 1:52
  ตามธรรมเนียมต่าง ๆ
 • 1:52 - 1:54
  พระพรหมคือผู้สร้าง
 • 1:54 - 1:56
  พระวิษณุคือผู้รักษา
 • 1:56 - 1:59
  ซึ่งบางครั้งทรงร่างมนุษย์
 • 1:59 - 2:01
  และพระศิวะคือผู้ทำลาย
 • 2:01 - 2:03
  หรือนาฏราช
 • 2:03 - 2:06
  ทุรคาคือพระมารดาผู้ปกป้องที่ดุดัน
 • 2:06 - 2:08
  พระคเณศมีเศียรเป็นช้าง
 • 2:08 - 2:11
  เป็นองค์อุปถัมภ์ความสำเร็จ
 • 2:11 - 2:15
  ฮินดูเป็นศาสนาที่ใหญ่เป็นลำดับสามของโลก
 • 2:15 - 2:17
  และถึงแม้ว่าชาวฮินดูส่วนมาก
  จะอยู่ในประเทศอินเดีย
 • 2:17 - 2:19
  แต่พวกเขาก็อาศัยอยู่ในทุกทวีป
 • 2:19 - 2:21
  ถึงหนึ่งพันล้านคน
 • 2:22 - 2:23
  เอาล่ะ ไปทางตะวันตกกันบ้าง
 • 2:23 - 2:25
  ข้ามทะเลทรายและภูเขา
 • 2:25 - 2:28
  ไปยังอู่ข้าวอู่น้ำเมื่อประมาณ 4,000 ปีก่อน
 • 2:28 - 2:30
  ศาสนายูดาห์เกิดขึ้นเมื่อพระเจ้าทรงเรียก
 • 2:30 - 2:33
  อับราฮัมและซาราห์
  ให้อพยพจากเมโสโปเตเมีย
 • 2:33 - 2:35
  ไปยังดินแดนแห่งคานาอัน
 • 2:35 - 2:38
  เพื่อตอบแทนศรัทธาของพวกเขา
  ที่มีต่อพระเจ้าองค์เดียวนั้น
 • 2:38 - 2:40
  ซึ่งนั่นเป็นแนวคิดใหม่
 • 2:40 - 2:42
  ในยุคพหุเทวนิยมในตอนนั้น
 • 2:42 - 2:46
  พระเจ้าสัญญาจะให้แผ่นดิน
  และทายาทกับพวกเขามากมาย
 • 2:46 - 2:48
  ด้วยพันธสัญญานี้
  จึงกำเนิดประเทศอิสราเอล
 • 2:48 - 2:49
  และผู้ที่พระเจ้าทรงเลือก
 • 2:49 - 2:51
  แต่การอาศัยในดินแดนนั้น
 • 2:51 - 2:52
  และการรวมให้ทุกคนอยู่ร่วมกัน
 • 2:52 - 2:54
  เป็นเรื่องยากมาก
 • 2:54 - 2:57
  ชาวอิสราเอลตกเป็นทาสในอียิปต์
 • 2:57 - 2:59
  แต่พระเจ้าทรงปลดปล่อยพวกเขา
 • 2:59 - 3:00
  ด้วยความช่วยเหลือ
  จากศาสดาโมเสส
 • 3:00 - 3:02
  ผู้ได้รับบัญญัติสิบประการ
 • 3:02 - 3:05
  และบัญญัติอีกหลายร้อยประการ
  ในเวลาต่อมา
 • 3:05 - 3:06
  พวกเขาพิชิตดินแดนแห่งพันธสัญญา
 • 3:06 - 3:09
  แต่รักษามันเอาไว้ได้เพียงไม่กี่ร้อยปี
 • 3:09 - 3:11
  อิสราเอลอยู่ในจุดตัดผ่าน
 • 3:11 - 3:13
  ของกองทัพมากมาย
 • 3:13 - 3:14
  ตลอดหลายศตวรรษ
 • 3:14 - 3:16
  ในปี ค.ศ. 70
 • 3:16 - 3:17
  พวกโรมันทำลายโบสถ์
 • 3:17 - 3:19
  ในนครเยรูซาเลม
  เมืองหลวงของพวกเขา
 • 3:19 - 3:21
  ฉะนั้น ศาสนาจึงเปลี่ยนแปลงไป
 • 3:21 - 3:22
  จากศาสนาที่มีโบสถ์
 • 3:22 - 3:24
  มีการบูชายัญและนักบวช
 • 3:24 - 3:26
  ไปเป็นศาสนายึดถือคัมภีร์แทน
 • 3:26 - 3:28
  ด้วยเหตุนี้ยูดาห์จึงเป็นศาสนา
 • 3:28 - 3:31
  แห่งสัญลักษณ์ ความยำเกรง
  และความหมายอันล้ำซึ้ง
 • 3:31 - 3:34
  ที่ผูกพันกับวรรณกรรม
  ที่เกี่ยวกับประวัติของมัน
 • 3:34 - 3:35
  คัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์หลายเล่มคัมภีร์
  ประกอบรวมกัน
 • 3:35 - 3:37
  เป็นทานัคหรือไบเบิ้ลของฮีบรู
 • 3:37 - 3:40
  และบันทึกถึงการอภิปราย
  และการตีความมากมาย
 • 3:40 - 3:42
  ถูกรวบรวมเอาไว้เป็นประมวลบันทึก
 • 3:42 - 3:43
  แห่งความหมายเชิงลึก
 • 3:43 - 3:45
  ที่เรียกว่า ทัลมุด
 • 3:45 - 3:48
  ชาวยิวเสาะหาความหมายมากมาย
  ที่เปี่ยมไปด้วยสัญลักษณ์ในชีวิตประจำวัน
 • 3:48 - 3:49
  ณ มื้ออาหารในวันปัสกา
 • 3:49 - 3:51
  ทุกสิ่งทุกอย่างในรายการอาหาร
  เป็นสัญลักษณ์ของ
 • 3:51 - 3:54
  มุมมองของการหลุดพ้น
  จากความเป็นทาส
 • 3:54 - 3:55
  ความสำคัญต่อการเติบโต
 • 3:55 - 3:57
  ถูกเน้นย้ำให้เมื่อเด็ก
 • 3:57 - 3:59
  มีอายุถึงบาร์และบัทมิซวาห์
 • 3:59 - 4:01
  ซึ่งคือการฉลองแห่งเจริญสู่วัย
  ที่ได้มาซึ่งความรับผิดชอบ
 • 4:01 - 4:02
  ต่อการกระทำของตน
 • 4:02 - 4:04
  และการฉลองการร้อยเรียง
 • 4:04 - 4:05
  ชีวิตของตน
 • 4:05 - 4:07
  ให้เข้าสู่ศรัทธา ประวัติศาสตร์
  และบันทึกอักษร
 • 4:07 - 4:08
  ของคัมภีร์ของชาวยิว
 • 4:08 - 4:11
  มีชาวยิว 14 ล้านคนทั่วโลกในปัจจุบัน
 • 4:11 - 4:13
  6 ล้านคนอยู่ในอิสราเอล
 • 4:13 - 4:14
  ซึ่งได้รับอิสระ
 • 4:14 - 4:17
  หลังการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
  ในสงครามโลกครั้งที่สอง
 • 4:17 - 4:20
  และอีก 5 ล้านคนอยู่ในสหรัฐฯ
 • 4:20 - 4:24
  แต่ตอนนี้ มาย้อนเวลากลับไป
  2,500 ปีก่อน และกลับไปที่อินเดีย
 • 4:24 - 4:25
  ที่ซึ่งศาสนาพุทธถือกำเนิดขึ้น
 • 4:25 - 4:28
  จากเจ้าชายหนุ่มนามว่า สิทธัตถะ
 • 4:28 - 4:29
  ในคืนที่ทรงมาจุติในครรภ์
  ของพระมารดา
 • 4:29 - 4:31
  พระนางมายา
 • 4:31 - 4:33
  พระมารดาของพระองค์ทรงพระสุบิน
 • 4:33 - 4:36
  ว่ามีช้างเผือกมาหาที่ข้างพระองค์
 • 4:36 - 4:38
  สิบเดือนต่อมา
  เจ้าชายสิทธัตถะก็ประสูติ
 • 4:38 - 4:40
  ท่ามกลางทรัพย์สมบัติมากมาย
 • 4:40 - 4:42
  เมื่อได้ทรงออกไปจากราชฐาน
 • 4:42 - 4:43
  ที่ทรงอาศัยอยู่เมื่อครั้งเป็นมาณพ
 • 4:43 - 4:45
  ก็ได้เสด็จไปเห็น
  ความทุกข์ทรมานของมนุษย์
 • 4:45 - 4:46
  ที่พระองค์ไม่เคยได้พบมาก่อน
 • 4:46 - 4:49
  จึงทรงออกไปค้นหา
  ต้นตอแห่งทุกข์ทันที
 • 4:49 - 4:52
  เหตุใดมนุษย์ต้องเผชิญทุกข์
 • 4:52 - 4:55
  เราต้องเวียนว่ายตายเกิด
  เป็นร้อยครั้งพันครั้งด้วยหรือ
 • 4:55 - 4:56
  แรกเริ่มทรงคิดว่าปัญหานั้น
 • 4:56 - 4:58
  เกิดจากการยึดติดวัตถุ
 • 4:58 - 5:00
  พระองค์จึงทรงสละสมบัติ
 • 5:00 - 5:02
  ทรงไปเป็นภิกขาจาร
 • 5:02 - 5:05
  ทว่า นั่นก็ไม่ได้ทำให้ทรงมีความสุข
  มากขึ้นแต่อย่างใด
 • 5:05 - 5:08
  จนเมื่อทรงได้ยินครูสอนดนตรี
  ที่บอกกับศิษย์ว่า
 • 5:08 - 5:10
  "อย่าขึ้นสายให้ตึงนัก มันจะขาดเอาได้
 • 5:10 - 5:12
  แต่ก็อย่าให้หย่อนยานจนเกินไป
 • 5:12 - 5:14
  เพราะเสียงจะไม่ดัง"
 • 5:14 - 5:15
  ทันใดนั้นเอง
  พระองค์ทรงตระหนักว่า
 • 5:15 - 5:17
  การทุ่มเทสุดโต่งเพื่อหาคำตอบนั้น
 • 5:17 - 5:18
  ไม่ถูกต้อง
 • 5:18 - 5:21
  "ทางสายกลางระหว่าง
  ความฟุ่มเฟือยกับความข้นแค้น"
 • 5:21 - 5:22
  น่าจะเหมาะสมที่สุด
 • 5:22 - 5:24
  และเมื่อทรงนั่งสมาธิที่ใต้ต้นโพธิ์
 • 5:24 - 5:27
  คำตอบอื่น ๆ ก็พรั่งพรูเข้ามา
 • 5:27 - 5:29
  ทุกชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์
 • 5:29 - 5:31
  ซึ่งเกิดจากความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้
 • 5:31 - 5:35
  เพื่อตนเองโดยการเบียดเบียนผู้อื่น
 • 5:35 - 5:36
  การปฏิบัติตามหลักแปดประการ
 • 5:36 - 5:38
  จะสอนให้เราลดกิเลส
 • 5:38 - 5:41
  และจึงเป็นการลดความทุกข์ลงได้
 • 5:41 - 5:44
  วันนั้น เจ้าชายสิทธัตถะ
  ได้กลายเป็นพระพุทธเจ้า
 • 5:44 - 5:45
  ซึ่งหมายถึง ผู้รู้แจ้ง
 • 5:45 - 5:48
  ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์เดียว
  แต่ทรงเป็นองค์แรก
 • 5:48 - 5:49
  แนวทางของพระพุทธเจ้าเรียกว่า
 • 5:49 - 5:50
  อริยมรรค
 • 5:50 - 5:52
  และถึงแม้ว่าการปฏิบัติตามนั้น
  อาจไม่ได้ทำได้โดยง่าย
 • 5:52 - 5:53
  แต่มันก็ได้ชี้ทาง
 • 5:53 - 5:55
  ให้ผู้คนหลายล้านได้รู้แจ้ง
 • 5:55 - 5:57
  ซึ่งนั่นก็คือความหมายของศาสนาพุทธ
 • 5:57 - 5:58
  นั่นคือมีความกรุณา
 • 5:58 - 5:59
  รู้ตน
 • 5:59 - 6:00
  สงบ
 • 6:00 - 6:02
  และแน่วแน่
 • 6:02 - 6:04
  นับแต่พระองค์ตรัสรู้ใต้พระศรีมหาโพธิ์
 • 6:04 - 6:06
  จวบจนปรินิพพานเมื่อชรา
 • 6:06 - 6:08
  พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนวิธีสู่ความรู้แจ้ง
 • 6:08 - 6:09
  มีวาจาชอบ
 • 6:09 - 6:10
  มีเป้าหมายชอบ
 • 6:10 - 6:12
  จิตตั้งมั่นแต่ในความเป็นจริง
 • 6:12 - 6:15
  และมีใจมุ่งรักผู้อื่น
 • 6:15 - 6:17
  ชาวพุทธจำนวนมากเชื่อว่า
  มีพระเจ้าหรือเทพ
 • 6:17 - 6:20
  แต่การกระทำนั้นสำคัญกว่าความเชื่อ
 • 6:20 - 6:22
  มีชาวพุทธเกือบหนึ่งพันล้านคน
 • 6:22 - 6:23
  ในโลกของเราทุกวันนี้
 • 6:23 - 6:27
  ส่วนมากอยู่ในเอเชียตะวันออก
  ตะวันออกเฉียงใต้และใต้
 • 6:28 - 6:31
  เมื่อ 2,000 ปีก่อน
  ศาสนาคริสต์ถือกำเนิดขึ้น
 • 6:31 - 6:33
  ในดินแดนแห่งพันธสัญญาของยิว
 • 6:33 - 6:36
  เช่นเดียวกับที่ชาวฮินดูเชื่อว่า
  พระกฤษณะคือเทพในร่างมนุษย์
 • 6:36 - 6:39
  ชาวคริสต์ก็กล่าวถึงพระเยซูลักษณะนั้น
 • 6:39 - 6:40
  ศาสนาคริสต์แยกตัวออกมา
  จากศาสนายูดาห์
 • 6:40 - 6:43
  เช่นเดียวกับที่ศาสนาพุทธ
  แยกตัวออกมาจากศาสนาฮินดู
 • 6:43 - 6:46
  พระเจ้าของอับราฮัม
  ส่งเทวทูตกาเบรียล
 • 6:46 - 6:48
  ลงมาเพื่อมาขอให้หญิงสาวชื่อ แมรี
 • 6:48 - 6:50
  เป็นมารดาของพระบุตรของพระองค์
 • 6:50 - 6:52
  พระบุตรนั้นคือ พระเยซู
 • 6:52 - 6:53
  ผู้ถูกเลี้ยงดูมาในครอบครัวของช่างไม้
 • 6:53 - 6:55
  โดยมีแมรีและโจเซฟผู้สามีเป็นพ่อแม่
 • 6:55 - 6:57
  จนกระทั่งอายุ 30 ปี
 • 6:57 - 6:59
  จึงทรงเริ่มรับใช้ประชาชน
 • 6:59 - 7:01
  ในฐานะผู้เผยพระวจนะของพระเจ้า
 • 7:01 - 7:03
  ด้วยความที่ทรงให้ความสำคัญ
  ในเรื่องศาสนา
 • 7:03 - 7:04
  น้อยกว่าความยุติธรรมและเมตตา
 • 7:04 - 7:07
  พระเยซูทรงรักษาผู้ป่วยเพื่อดึงผู้คนเข้ามา
 • 7:07 - 7:10
  แล้วจึงสอนให้พวกเขารู้จักพระบิดาบนสวรรค์
 • 7:10 - 7:13
  ความรัก, การให้อภัย และการเอาใจใส่
 • 7:13 - 7:15
  จากนั้น พระองค์ทรงเชิญทุกคนนั่งร่วมโต๊ะกัน
 • 7:15 - 7:17
  เพื่อบรรยายถึงอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้า
 • 7:17 - 7:22
  คนจรจัด คนบาป และนักบุญ
  ต่างกินร่วมโต๊ะรับประทานอาหารกัน
 • 7:22 - 7:23
  พระองค์มีเวลาเพียงสามปีเท่านั้น
 • 7:23 - 7:24
  ก่อนที่แนวคิดปรัชญาของพระองค์
  ที่ต่างจากคนทั่วไป
 • 7:24 - 7:26
  จะส่งผลร้ายต่อพระองค์
 • 7:26 - 7:27
  พระองค์ทรงถูกจับโดยศัตรู
 • 7:27 - 7:29
  และถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกรุงโรม
 • 7:29 - 7:30
  ด้วยวิธีการตามโทษฐานความผิด
 • 7:30 - 7:33
  ข้อผู้ที่ปลุกปั่นประชาชน
 • 7:33 - 7:34
  ซึ่งก็คือการตรึงไม้กางเขน
  จนถึงแก่ความตาย
 • 7:34 - 7:36
  แต่ไม่นานหลังจากที่พระศพถูกฝัง
 • 7:36 - 7:38
  บรรดาหญิงกลุ่มหนึ่งก็พบว่า
  หลุมศพของพระองค์นั้นว่างเปล่า
 • 7:38 - 7:40
  และบอกต่อข่าวนั้นไปอย่างรวดเร็ว
 • 7:40 - 7:43
  ว่าพระองค์นั้นทรงฟื้นจากความตาย
 • 7:43 - 7:44
  ชาวคริสต์กลุ่มแรกบรรยายว่า
 • 7:44 - 7:46
  ทรงฟื้นคืนชีพของพระองค์
 • 7:46 - 7:49
  บันดาลใจคนให้เชื่อมั่นว่า
  ว่าสาส์นจากพระองค์นั้นเป็นความจริง
 • 7:49 - 7:53
  สาส์นนั้นคือ จงรักกันและกัน
  เหมือนดังที่เรารักท่าน
 • 7:53 - 7:55
  ชาวคริสต์ฉลองการประสูติของพระองค์
 • 7:55 - 7:57
  ในเดือนธันวาคม ในวันคริสต์มาส
 • 7:57 - 8:00
  ฉลองการทนทุกข์ ความตาย และคืนชีพ
  ของพระองค์
 • 8:00 - 8:02
  ในสัปดาห์ศักดิ์สิทธ์ช่วงฤดูใบไม้ผลิ
 • 8:02 - 8:03
  ในพิธีศีลล้างบาป
 • 8:03 - 8:05
  ซึ่งคือการชำระล้างขจัดบาป
 • 8:05 - 8:07
  และการต้อนรับเข้าสู่สังคมชาวคริสต์
 • 8:07 - 8:09
  ระลึกถึงการล้างบาปของพระเยซูเอง
 • 8:09 - 8:11
  เมื่อพระองค์สละชีวิตช่างไม้
 • 8:11 - 8:12
  ในพิธีศีลมหาสนิท
 • 8:12 - 8:14
  ชาวคริสต์กินขนมปังและดื่มไวน์
 • 8:14 - 8:17
  ซึ่งถือเสมือนร่างกายและพระโลหิต
  ของพระเยซู
 • 8:17 - 8:20
  ระลึกถึงอาหารมื้อสุดท้ายของพระองค์
 • 8:20 - 8:22
  ทั่วโลกมีชาวคริสต์อยู่สองพันล้านคน
 • 8:22 - 8:26
  เท่ากับเกือบหนึ่งในสามของประชากรโลก
 • 8:27 - 8:30
  ศาสนาอิสลามถือกำเนิดขึ้น
  เมื่อ 1,400 ปีที่แล้ว
 • 8:30 - 8:31
  เมื่อบุรุษผู้เปี่ยมคุณธรรม
 • 8:31 - 8:33
  ทำสมาธิอยู่ในถ้ำ
 • 8:33 - 8:35
  กลางทะเลทรายอาหรับ
 • 8:35 - 8:37
  พระองค์คือพระมูฮัมหมัด
 • 8:37 - 8:39
  ผู้ส่งสาส์นศักดิ์สิทธิ์ได้มาหาพระองค์
 • 8:39 - 8:41
  เช่นเดียวกันกับเทวทูตกาเบรียล
 • 8:41 - 8:43
  หรือที่เรียกในในภาษาอาหรับ ญิบรีล
 • 8:43 - 8:46
  เพื่อนำพระวจนะของพระอัลลอฮ์
 • 8:46 - 8:48
  หรือพระเจ้าองค์เดียวของอับราฮัม
  มาให้กับพระองค์
 • 8:48 - 8:49
  ในช่วงไม่กี่ปีต่อมา
 • 8:49 - 8:51
  สาสน์จากพระเจ้าก็ถูกส่งมาเรื่อย ๆ
 • 8:51 - 8:53
  และพระองค์ก็ทรงจดจำเอาไว้และสอนผู้คน
 • 8:53 - 8:56
  โคลงที่ทรงใช้สวดนั้น
  เต็มไปด้วยคำคม
 • 8:56 - 8:57
  คำคล้องจองที่สละสลวย
 • 8:57 - 8:59
  และอุปมาปริศนา
 • 8:59 - 9:02
  แต่พระมูฮัมหมัดเป็นพ่อค้า ไม่ใช่นักกวี
 • 9:02 - 9:03
  หลายคนจึงเชื่อว่าโคลงเหล่านั้น
 • 9:03 - 9:05
  เป็นพระวจนะจากพระเจ้าจริง ๆ
 • 9:05 - 9:08
  ผู้ที่มีความเชื่อเหล่านี้
  กลายเป็นชาวมุสลิมกลุ่มแรก
 • 9:08 - 9:11
  คำว่ามุสลิมแปลว่าผู้ภักดี
 • 9:11 - 9:14
  หมายถึงผู้ที่เชื่อฟังพระประสงค์
  ของพระผู้เป็นเจ้า
 • 9:14 - 9:16
  ฐานบัญญัติห้าประการ
 • 9:16 - 9:19
  หรือหน้าที่สำคัญของชาวมุสลิมได้แก่
 • 9:19 - 9:22
  ชาฮาดา
  คือการปฏิญาณตนของชาวมุสลิมที่ว่า
 • 9:22 - 9:25
  ไม่มีพระเจ้าอื่นใดอีกนอกจากพระอัลลอฮ์
 • 9:25 - 9:28
  และพระมูฮัมหมัด
  คือศาสดาองค์สุดท้ายของพระองค์
 • 9:28 - 9:31
  ซาลัต คือทำละหมาดวันละห้าครั้ง
  โดยหันหน้าไปทางกรุงเมกกะ
 • 9:31 - 9:34
  ซะกาต คือชาวมุสลิมทุกคน
 • 9:34 - 9:38
  ต้องบริจาครายได้สุทธิ
  ร้อยละ 2 ถึง 3 ให้กับผู้ยากไร้
 • 9:38 - 9:41
  เซาว์ คือพวกเขาต้องอดอาหาร
  ระหว่างช่วงเวลาที่ตะวันยังไม่ตกดิน
 • 9:41 - 9:43
  ในเดือนรอมฎอนตามปฏิทินจันทรคติ
 • 9:43 - 9:45
  เพื่อฝึกความยึดมั่นศรัทธา
 • 9:45 - 9:47
  และความไว้วางใจในพระเจ้า
 • 9:47 - 9:50
  และฮัจญ์ ซึ่งคือในชั่วชีวิตหนึ่ง
  ของชาวมุสลิม
 • 9:50 - 9:52
  หากเป็นไปได้
  พวกเขาต้องไปแสวงบุญ
 • 9:52 - 9:53
  ที่นครเมกกะอันศักดิ์สิทธิ
 • 9:53 - 9:54
  ฝึกตนให้พร้อมไว้
 • 9:54 - 9:56
  เมื่อถึงเวลาที่พวกเขา
  จะต้องยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้า
 • 9:56 - 9:58
  เพื่อรับการพิพากษาว่าควรหรือไม่
 • 9:58 - 10:00
  ที่พวกเขาจะมีชีวิตนิรันดร์
  อยู่กับพระองค์
 • 10:00 - 10:02
  พระวจนะของพระเจ้า
 • 10:02 - 10:04
  ที่ได้ถูกเผยแผ่ต่อพระศาสดา
  มาตลอด 23 ปี
 • 10:04 - 10:06
  ถูกรวบรวมเอาไว้ในพระคัมภีร์กุรอาน
 • 10:06 - 10:10
  ซึ่งแปลตามตรงได้ว่าว่า "การสวด"
 • 10:10 - 10:12
  ชาวมุสลิมเชื่อว่า
  นี่คือคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์เพียงเล่มเดียว
 • 10:12 - 10:14
  ที่ไร้ซึ่งทุจริตจากมนุษย์
 • 10:14 - 10:16
  หลายคนยังยกย่องอีกว่า
 • 10:16 - 10:17
  มันเป็นวรรณกรรมที่งดงามที่สุด
 • 10:17 - 10:19
  ในภาษาอาหรับ
 • 10:19 - 10:22
  ศาสนาอิสลามเป็นศาสนา
  ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก
 • 10:22 - 10:26
  นับถือโดยชาวมุสชิมทั่วโลก
  มากกว่าหนึ่งพันห้าร้อยล้านคน
 • 10:27 - 10:29
  ศาสนาได้ทำหน้าที่
  เป็นมุมมองหนึ่งของวัฒนธรรม
 • 10:29 - 10:31
  มานับตั้งแต่มันถือกำเนิดขึ้น
 • 10:31 - 10:34
  และมีรูปแบบต่าง ๆ มากมาย
 • 10:34 - 10:36
  แต่สิ่งที่ทุกศาสนามีร่วมกัน
 • 10:36 - 10:38
  ก็คือการแสวงหาความหมาย
 • 10:38 - 10:39
  ที่อยู่เหนือความทะนงตนอันว่างเปล่า
 • 10:39 - 10:42
  และการมีชีวิตอยู่
  โดยมิได้รู้ซึ้งถึงความเป็นจริง
 • 10:42 - 10:43
  เหนือกว่าบาป
 • 10:43 - 10:44
  ความทุกข์
 • 10:44 - 10:46
  และความตาย
 • 10:46 - 10:47
  เหนือความกลัว
 • 10:47 - 10:49
  และเหนือกว่าตัวเราเอง
Title:
ห้าศาสนาหลักของโลก - จอห์น เบลไลมีย์ (John Bellaimey)
Description:

ชมบทเรียนเต็มได้ที่: http://ed.ted.com/lessons/the-five-major-world-religions-john-bellaimey

เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะพยายามหาคำตอบให้คำถามที่ว่า "เรามาจากไหน" และ "ฉันจะใช้ชีวิตให้มีความหมายได้อย่างไร" คำถามเกี่ยวกับการดำรงอยู่เช่นนี้เป็นแกนของห้าศาสนาหลักของโลก แต่ทั้งห้าศาสนาไม่ได้สัมพันธ์กันเพียงแค่นั้น จอห์น เบลไลมีย์ อธิบายประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เกี่ยวพันกันของศาสนาฮินดู, ศาสนายูดาห์, ศาสนาพุทธ, ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม

บทเรียนโดย John Bellaimey, แอนิเมชันโดย TED-Ed

more » « less
Video Language:
English
Team:
closed TED
Project:
TED-Ed
Duration:
11:10
Kelwalin Dhanasarnsombut approved Thai subtitles for The five major world religions - John Bellaimey
Panaya Hasitabhan accepted Thai subtitles for The five major world religions - John Bellaimey
Panaya Hasitabhan edited Thai subtitles for The five major world religions - John Bellaimey
Kelwalin Dhanasarnsombut declined Thai subtitles for The five major world religions - John Bellaimey
Kelwalin Dhanasarnsombut edited Thai subtitles for The five major world religions - John Bellaimey
Kelwalin Dhanasarnsombut edited Thai subtitles for The five major world religions - John Bellaimey
Kelwalin Dhanasarnsombut edited Thai subtitles for The five major world religions - John Bellaimey
Kelwalin Dhanasarnsombut edited Thai subtitles for The five major world religions - John Bellaimey
Show all

Thai subtitles

Revisions