Return to Video

پنج دینِ بزرگِ دنیا - جان بِلایمی

 • 0:07 - 0:09
  در تمامی دورانها و زمانهای تاریخِ ما،
 • 0:09 - 0:11
  انسان همواره با این پرسشها مواجه بوده:
 • 0:11 - 0:12
  «از کجا آمدیم؟
 • 0:12 - 0:14
  جایگاه ما در جهان چیست؟
 • 0:14 - 0:17
  پس از مرگ چه میشود؟»
 • 0:17 - 0:19
  ادیان، نظامهایی اعتقادی هستند
 • 0:19 - 0:21
  که طی زمان گسترش و تکامل یافتهاند
 • 0:21 - 0:22
  تا به این سوالات
 • 0:22 - 0:24
  و دیگر پرسشهایی که به معماهای
  ابدی مربوط اند پاسخ دهند،
 • 0:24 - 0:26
  آنها از این حس برمیآیند
  که بعضی از پرسشها را
 • 0:26 - 0:28
  فقط میتوان با ایمان پاسخ داد
 • 0:28 - 0:29
  و بر اساس این درک، که
 • 0:29 - 0:31
  حتمن موجودی باعظمتتر از ما، هست
 • 0:31 - 0:34
  که ارادهی بالاتری دارد
  و ما باید به آن پاسخگو باشیم،
 • 0:34 - 0:36
  یا منبعی که آغاز ماست
 • 0:36 - 0:38
  و باید به آن بازگردیم.
 • 0:39 - 0:42
  «هندویسم» به معنی مذاهبِ هند است.
 • 0:42 - 0:43
  آن فقط یک مذهبِ جداگانه نیست
 • 0:43 - 0:45
  بلکه مجموعهای از باورهای به هم مربوط
 • 0:45 - 0:47
  و کارهای معنویست.
 • 0:47 - 0:49
  این مذهب به پنجهزار سال پیش بازمیگردد
 • 0:49 - 0:50
  به زمانِ «کریشنا»
 • 0:50 - 0:52
  به مردی که آنقدر پاکدامن بود
 • 0:52 - 0:54
  که به عنوان نمادِ «ویشنو» شناخته میشد،
 • 0:54 - 0:57
  که تجسم خدا در کالبد انسان بود.
 • 0:57 - 1:00
  او به این اعتقاد داشت که همهی
  زندگی بر پایهی «کارما» است،
 • 1:00 - 1:01
  قانونِ عمل و عکسالعمل،
 • 1:01 - 1:05
  و وظیفهی ماست که به
  وظایفمان - یا «دارما»
 • 1:05 - 1:06
  به توجه به جایگاهمان در جامعه
 • 1:06 - 1:09
  بدون توجه به نتیجهی آن عمل کنیم.
 • 1:09 - 1:12
  وقتی میمیریم در یک کالبدِ جدید،
  تجسمِ دوباره پیدا میکنیم.
 • 1:12 - 1:14
  اگر ما به «دارما» عمل کرده باشیم
 • 1:14 - 1:16
  و وظایف خود را در زندگی
  گذشته انجام داده باشیم
 • 1:16 - 1:18
  «کارما»ی خوب نصیبِ ما میشود،
 • 1:18 - 1:20
  که باعث میشود روحِ ما در
  طبقهی جامعه به سطحِ بالاتری برود.
 • 1:20 - 1:23
  بنابراین تولد دوبارهی
  ما در زندگیِ بعدیِ ما
 • 1:23 - 1:25
  بوسیلهی آنچه در زندگی
  فعلیمان کردهایم تعیین میشود.
 • 1:25 - 1:28
  این چرخهی تجدیدِ حیات
  «سامسارا» نامیده میشود.
 • 1:28 - 1:30
  ممکن است یک فرد به اندازهای مقدس شود
 • 1:30 - 1:33
  و به شیوهای با «کارما»ی خوب زندگی کند
 • 1:33 - 1:34
  که بتواند از این چرخه رهایی یابد.
 • 1:34 - 1:37
  این رهایی «موشکا» نام دارد.
 • 1:37 - 1:40
  آموزهی هندوئیسم بر این پایه است
  که همهچیز یکیست.
 • 1:40 - 1:41
  همهی گیتی
 • 1:41 - 1:44
  یک واقعیت در ورای جهان
  مادیست به نام «براهمن»،
 • 1:44 - 1:46
  و تنها و تنها یک «برهمَن» وجود دارد
 • 1:46 - 1:47
  ولی درون آن خدایانِ زیادی وجود دارند،
 • 1:47 - 1:50
  و نقشها و جنبهها و شکلهای آنها
 • 1:50 - 1:52
  برپایهی رسوم مختلف با هم فرق میکند.
 • 1:52 - 1:54
  «برهمّن» بوجود آورنده است،
 • 1:54 - 1:56
  «ویشنو» نگاهدارنده است
 • 1:56 - 1:59
  که بعضی اوقات به شکل انسان درمیآید،
 • 1:59 - 2:01
  و «شیوا» تبدیلکننده
 • 2:01 - 2:03
  یا خدای رقص است.
 • 2:03 - 2:06
  «دورگا» مادرِ نگاهبانِ خدایی و جسور است.
 • 2:06 - 2:08
  «گانِشا» کلهی فیل دارد
 • 2:08 - 2:11
  و مدافعِ موفقیت است.
 • 2:11 - 2:15
  از نظر تعداد پیروان،
  هندوئیسم سومین دین دنیا است.
 • 2:15 - 2:17
  و هرچند بیشتر «هندو»ها
  در هند زندگی میکنند،
 • 2:17 - 2:19
  پیروان این دین در همهی
  مناطق دنیا سکونت دارند،
 • 2:19 - 2:21
  و تعداد آنها به یک میلیارد نفر میرسد.
 • 2:22 - 2:23
  حالا بیایید به غرب سفر کنیم،
 • 2:23 - 2:25
  و از روی کوهها و بیابانها بگذریم
 • 2:25 - 2:28
  تا به «هِلالِ بارور»[ منطقهای در جنوب غربیِ آسیا]
  در ۴٫۰۰۰ سال پیش برسیم.
 • 2:28 - 2:30
  «یهودیت» اینگونه شروع شد که
 • 2:30 - 2:33
  خداوند به «ابراهیم» و «سارا» دستور داد
  تا منطقهی «میانرودان» را ترک کنند
 • 2:33 - 2:35
  و به منطقهی «کنعان» مهاجرت کنند.
 • 2:35 - 2:38
  در عوضِ ایمان به خدای یگانه --
 • 2:38 - 2:40
  که در آن زمان و رواجِ «چند خدایی»
 • 2:40 - 2:42
  مفهومی انقلابی ای بود،
 • 2:42 - 2:46
  آنها سرزمین و اولاد زیادی بدست میآوردند.
 • 2:46 - 2:48
  «سرزمین اسرائیل» و «قومِ برگزیده»
 • 2:48 - 2:49
  از همین وعدهی الهی بوجود آمدند،
 • 2:49 - 2:51
  اما ماندن در آن سرزمین
 • 2:51 - 2:52
  و متحد نگه داشتنِ آن قوم
 • 2:52 - 2:54
  کار سختی بود.
 • 2:54 - 2:57
  قومِ «بنی اسرائیل» در مِصر بَرده بودند،
 • 2:57 - 2:59
  ولی خداوند آنها را به کمک
 • 2:59 - 3:00
  «حضرت موسی» آزاد کرد،
 • 3:00 - 3:02
  او که «دَه فرمان» را
  از خداوند دریافت کرد
 • 3:02 - 3:05
  و بعدها صدها فرمان دیگر
  هم به آنها اضافه شد.
 • 3:05 - 3:06
  آنها «سرزمین موعود» را فتح کردند،
 • 3:06 - 3:09
  اما فقط توانستند آن را برای
  چند صد سال برای خودشان نگه دارند.
 • 3:09 - 3:11
  اسرائیل در میانهی مسیری است
 • 3:11 - 3:13
  که خیلی از ارتشها در طول قرنها
 • 3:13 - 3:14
  به آن حمله کردهاند.
 • 3:14 - 3:16
  و در سال ۷۰ میلادی،
 • 3:16 - 3:17
  «رومیها» معبد داخل پایتخت
 • 3:17 - 3:19
  آنها را که «اورشلیم» نام داشت ویران کردند.
 • 3:19 - 3:21
  بنابراین این دین خودش را
 • 3:21 - 3:22
  از یک دینِ پرستشگاهی
 • 3:22 - 3:24
  که در آن سنتِ قربانی و افرادِ روحانی بود
 • 3:24 - 3:26
  به دینی از روی کتاب تبدیل کرد.
 • 3:26 - 3:28
  به همین خاطر، یهودیت
 • 3:28 - 3:31
  کیشِ نماد و نشانهها، تکریم
 • 3:31 - 3:34
  و معانی عمیقیست که
  با تاریخِ مکتوبِ آن گره خورده است.
 • 3:34 - 3:35
  کتابهای مقدسِ این دین
 • 3:35 - 3:37
  «کتابِ مقدسِ عِبری» یا «تَنَخ» است
 • 3:37 - 3:40
  و هزاران مناظره و تفسیرِ مکتوب
 • 3:40 - 3:42
  در یک خلاصهی قابل توسعه
 • 3:42 - 3:43
  از معانیِ عمیقتر
 • 3:43 - 3:45
  به نام «تلمود» جمعآوری شده.
 • 3:45 - 3:48
  «یهودیان» معانی نمادین و
  غنیای در زندگی روزمره مییابند.
 • 3:48 - 3:49
  در مهمانیِ «عیدِ فطیر»،
 • 3:49 - 3:51
  هریک از اَقلام روی سفره نشانهای
 • 3:51 - 3:54
  از رهایی از بردگیست.
 • 3:54 - 3:55
  زمانی براهمیتِ رشد یافتگی
 • 3:55 - 3:57
  تاکید میشود که
 • 3:57 - 3:59
  جوانان به «سنِ تکلیف» میرسند.
 • 3:59 - 4:01
  جشنهایی که در آنها این جوانان
 • 4:01 - 4:02
  مسئول اَعمالشان میشوند
 • 4:02 - 4:04
  و تعیین مسیرِ زندگیِ خودشان
 • 4:04 - 4:05
  به سمتِ ایمان،
 • 4:05 - 4:07
  تاریخ و متون یهودیِ قومِ یهود
 • 4:07 - 4:08
  را جشن میگیرند.
 • 4:08 - 4:11
  امروزه در دنیا ۱۴ میلیون یهودی وجود دارد،
 • 4:11 - 4:13
  ۶ میلیون نفر آنها در اسرائیل زندگی میکنند
 • 4:13 - 4:14
  که بعد از نسلکشیِ وحشتآوری
 • 4:14 - 4:17
  که در جنگ جهانی دوم
  اتفاق افتاد به استقلال رسید
 • 4:17 - 4:20
  و ۵ میلیون نفر دیگر در
  ایالات متحده زندگی میکنند.
 • 4:20 - 4:24
  حال بیایید ۲٫۵۰۰ سال
  به عقب و به هند برگردیم
 • 4:24 - 4:25
  جایی که «بودیسم»
 • 4:25 - 4:28
  با شاهزادهای به نام «سیدارتا» آغاز شد.
 • 4:28 - 4:29
  در افسانهها نقل است
  شبی که نطفهی او بسته میشده،
 • 4:29 - 4:31
  مادرش یعنی ملکه «مایا»،
 • 4:31 - 4:33
  در خواب فیل سفیدی را دیده
 • 4:33 - 4:36
  که از پهلویش وارد شده.
 • 4:36 - 4:38
  ده ماه بعد، شاهزاده سیدارتا به دنیا آمد
 • 4:38 - 4:40
  و زندگیای پر از خوشی و نعمت را شروع کرد.
 • 4:40 - 4:42
  وقتی جوان بود،
 • 4:42 - 4:43
  پایش را از زندگی محدود و
  حفاظتشدهی خود بیرون گذاشت
 • 4:43 - 4:45
  و رنج بردن انسان را مشاهده کرد
 • 4:45 - 4:46
  چیزی که از او پنهان نگاه داشته شده بود
 • 4:46 - 4:49
  و بیدرنگ شروع به تحقیق
  دربارهی ریشههای این رنج پرداخت.
 • 4:49 - 4:52
  چرا انسان باید رنج بکشد؟
 • 4:52 - 4:55
  آیا باید هزاران بار در زندگیهای
  مختلف حلولِ دوباره کرد؟
 • 4:55 - 4:56
  در ابتدا او فکر میکرد که مشکل
 • 4:56 - 4:58
  در وابستگیهای ما به چیزهای مادیست،
 • 4:58 - 5:00
  بنابراین او همهی داراییهایش را رها کرد
 • 5:00 - 5:02
  و گدایی آواره شد،
 • 5:02 - 5:05
  که بعدن فهمید این کار
  اثری در خوشبختیِ او ندارد.
 • 5:05 - 5:08
  بعدها صحبتهای یک مربیِ
  موسیقی را شنید که به شاگردش میگفت:
 • 5:08 - 5:10
  «سیمها را زیاد سفت نکن
  که باعث پاره شدن آنها میشود.
 • 5:10 - 5:12
  اما زیاد شُل بودنشان هم باعث میشود
 • 5:12 - 5:14
  که صدای خوبی از آنها در نیاید.»
 • 5:14 - 5:15
  او در یک لحظه دریافت
 • 5:15 - 5:17
  که با افراط در مسائل
 • 5:17 - 5:19
  نمیتوان پاسخی برای
  پرسشهای زندگی پیدا کرد.
 • 5:19 - 5:21
  راه میانهی بین تجملات و فلاکت
 • 5:21 - 5:22
  به نظر عاقلانهترین راه میآید.
 • 5:22 - 5:24
  و درحالیکه زیر یک درخت بودا تفکر میکرد
 • 5:24 - 5:27
  باقیِ پاسخها بر او آشکار شدند.
 • 5:27 - 5:29
  همهچیز در زندگی، پُر از رنج و مشقت است.
 • 5:29 - 5:31
  این رنج از اشتیاقِ خودخواهانهی ما
 • 5:31 - 5:35
  برای موفقیتهای شخصی در مقابل دیگران است.
 • 5:35 - 5:37
  پیروی از یک برنامهی هشت مرحلهای
 • 5:37 - 5:39
  میتواند به ما کمک کند این
  اشتیاق خودخواهانه را کاهش دهیم،
 • 5:39 - 5:41
  و بدینسان بتوانیم درد
  و رنج را هم کاهش دهیم.
 • 5:41 - 5:44
  در آن روز «سیدارتا» تبدیل به «بودا» شد،
 • 5:44 - 5:45
  بودای «عارف به حقایق».
 • 5:45 - 5:48
  او تنها بودا نبود، بلکه اولین بودا بود.
 • 5:48 - 5:49
  برنامهی بودا
 • 5:49 - 5:50
  «راهِ هشتگانه» نام دارد،
 • 5:50 - 5:52
  و هرچند که پیروی از آن آسان نیست،
 • 5:52 - 5:53
  راهِ رسیدن به شناخت را
 • 5:53 - 5:55
  به میلیونها نفر نشان داده است،
 • 5:55 - 5:57
  که معنیِ «بوداهود» است،
 • 5:57 - 5:59
  وضعیتیست شامل بر شَفَقَت و ترحم،
 • 5:59 - 5:59
  بصیرت،
 • 5:59 - 6:00
  صلح درونی،
 • 6:00 - 6:02
  و ثبات.
 • 6:02 - 6:04
  از زمانی که او از زیر درخت بلند شد
 • 6:04 - 6:06
  تا زمانی که پیر و سالخورده شد
  و از دنیا رفت،
 • 6:06 - 6:08
  بودا به مردم آموزش داد
  تا چگونه به حقایق شناخت پیدا کنند:
 • 6:08 - 6:09
  گفتارِ نیک،
 • 6:09 - 6:10
  اهدافِ نیک،
 • 6:10 - 6:12
  ذهنی که بر روی حقایق،
 • 6:12 - 6:15
  و قلبی که بر روی عشق ورزیدن
  به دیگران متمرکز است.
 • 6:15 - 6:17
  خیلی از بودائیان به یک
  یا چند خدا ایمان دارند،
 • 6:17 - 6:20
  ولی اهمیتِ اَعمال از اعتقادات بیشتر است.
 • 6:20 - 6:22
  امروزه تقریبن یک میلیارد بودائی
 • 6:22 - 6:23
  در دنیا زندگی میکنند،
 • 6:23 - 6:27
  بیشترشان در شرق
  و جنوب شرق و جنوبِ آسیا هستند.
 • 6:28 - 6:31
  «مسیحیت» ۲٫۰۰۰ سال قبل در
 • 6:31 - 6:33
  سرزمینِ موعودِ یهودیان بدنیا آمد.
 • 6:33 - 6:36
  همانطور که «کریشنا» برای «هندو»ها خداوند در قالب انسان است،
 • 6:36 - 6:39
  «مسیحیان» دقیقن همچین
  چیزی دربارهی «مسیح» میگویند،
 • 6:39 - 6:40
  و مسیحیت از یهودیت بوجود آمد
 • 6:40 - 6:43
  همانطور که «بودیسم»
  از «هندوئیسم» بوجود آمد.
 • 6:43 - 6:46
  فرشتهای به نام «گابریِل»
  از طرف خداوندِ ابراهیم نازل شد
 • 6:46 - 6:48
  تا از بانویی به نام «مریم» درخواست کند
 • 6:48 - 6:50
  تا مادرِ پسرش شود.
 • 6:50 - 6:52
  آن پسر «مسیح» بود،
 • 6:52 - 6:53
  که توسط «جوزف» و مادرش «مریم»
 • 6:53 - 6:55
  یک نجار شدن بارآورده شد،
 • 6:55 - 6:57
  تا اینکه ۳۰ سالش شد
 • 6:57 - 6:59
  و شغل عمومیِ خود را بعنوان
 • 6:59 - 7:01
  کلماتِ زندهی خداوند شروع کرد.
 • 7:01 - 7:03
  او علاقهی کمتری به مسائل دینی داشت
 • 7:03 - 7:04
  و بیشتر به عدالت و رحمت علاقمند بود،
 • 7:04 - 7:07
  «مسیح» مریضها را درمان میکرد
  تا آنها را دور خود جمع کند
 • 7:07 - 7:10
  و بعد برای آنها از پدرِ آسمانی
  تعریف میکرد
 • 7:10 - 7:13
  که مهربان و بخشنده بود
  و به همه توجه داشت.
 • 7:13 - 7:15
  بعد، همگان را بر روی
  یک میزِ مشترک دعوت میکرد
 • 7:15 - 7:17
  که قلمرو خداوند را برایشان ترسیم کند.
 • 7:17 - 7:22
  راندهشدهگان و گناهکاران و قدیسان
  همگی با هم دور یک میز جمع میشدند.
 • 7:22 - 7:23
  اما فقط سه سال بیشتر نگذشته بود
 • 7:23 - 7:24
  که فرزانگیِ غیرمعمولِ او
 • 7:24 - 7:26
  برایش دردسر درست کرد.
 • 7:26 - 7:27
  دشمنانش او را دستگیرش کردند،
 • 7:27 - 7:29
  و حکومت «روم» او را اعدام کرد
 • 7:29 - 7:30
  و برای اعدام او از روش متعارفی
 • 7:30 - 7:33
  که برای اعدام فعالین سیاسی
  که مخالف دولت بودند استفاده شد
 • 7:33 - 7:34
  و او را به «صلیب» کشیدند.
 • 7:34 - 7:36
  اما مدت کوتاهی بعد
  از اینکه او را به خاک سپردند،
 • 7:36 - 7:38
  زنان مقبرهی او را خالی یافتند
 • 7:38 - 7:40
  و این خبر به سرعت پخش شد،
 • 7:40 - 7:43
  و همه متقاعد شدند که او دوباره زنده شده.
 • 7:43 - 7:44
  مسیحیانِ اولیه
 • 7:44 - 7:46
  رستاخیز مسیح را
 • 7:46 - 7:49
  بعنوان دلیلی برای حقیقت داشتنِ
  پیامِ او تلقی میکردند.
 • 7:49 - 7:53
  پیامِ او این بود که «به دیگران عشق بورزید
  همانطور که من به شما عشق ورزیدم»
 • 7:53 - 7:55
  مسیحیان زادروز مسیح را
 • 7:55 - 7:57
  در ماه دسامبر و «کریسمس»
 • 7:57 - 8:00
  و رنج کشیدن و مرگ و رستاخیزش را
 • 8:00 - 8:02
  در طول هفتهی مقدس در بهار جشن میگیرند.
 • 8:02 - 8:03
  در مراسم «غسل تعمید»،
 • 8:03 - 8:05
  گناهان را با آب میشویند
 • 8:05 - 8:07
  و به اجتماع مسیحیان وارد میشوند
 • 8:07 - 8:09
  و با اینکار غسلِ تعمیدِ
  خودِ مسیح را یادآوری میکنند
 • 8:09 - 8:11
  وقتی که نجاری را ترک کرد.
 • 8:11 - 8:12
  در تشریفات مذهبیِ عشای ربانی،
 • 8:12 - 8:14
  مسیحیان نان میخورند و شراب مینوشند
 • 8:14 - 8:17
  که مثل بدن و خونِ مسیح مبارک اند
 • 8:17 - 8:20
  و یادآورِ شامِ آخرِ مسیح است.
 • 8:20 - 8:22
  در دنیا دو میلیارد مسیحی زندگی میکند،
 • 8:22 - 8:26
  که تقریبن یک سومِ کلِ مردم جهان است.
 • 8:27 - 8:30
  اسلام ۱٫۴۰۰ سال پیش
 • 8:30 - 8:31
  با مردی پاکدامن و پرهیزکار آغاز شد
 • 8:31 - 8:33
  که درون غاری داخلِ یک کوه
 • 8:33 - 8:35
  در صحرای عربستان عبادت میکرد.
 • 8:35 - 8:37
  نام او «محمد» بود.
 • 8:37 - 8:39
  یک فرشتهی الهی بر او نازل شد،
 • 8:39 - 8:41
  این فرشته همان «گابریل»
 • 8:41 - 8:43
  یا در عربی «جبرئیل» است
 • 8:43 - 8:46
  که آیاتِ خداوند را به او میرساند،
 • 8:46 - 8:48
  خدای یکتایِ ابراهیم.
 • 8:48 - 8:49
  در چند سالِ بعدی
 • 8:49 - 8:51
  آیاتِ بیشتری بر او نازل میشد
 • 8:51 - 8:53
  و او آنها را حفظ میکرد
  و به دیگران آموزش میداد.
 • 8:53 - 8:56
  آیاتی که او از خداوند نقل میکرد
  پر از فرزانگی بود
 • 8:56 - 8:57
  و نثری با قاعده و منظم داشت،
 • 8:57 - 8:59
  و استعارههای رازآلودی داشت.
 • 8:59 - 9:02
  اما او یک بازرگان بود، نه یک شاعر.
 • 9:02 - 9:03
  خیلی از مردم متقاعد شدند
 • 9:03 - 9:05
  که این آیات از جانب خداوند است
 • 9:05 - 9:08
  و این ایمان آورندگان اولین «مسلمانان» بودند.
 • 9:08 - 9:11
  کلمهی «مسلمان» یعنی فردی که «تسلیم» است
 • 9:11 - 9:14
  یعنی فردی که تسلیمِ ارادهی خداوند است.
 • 9:14 - 9:16
  مهمترین وظایف دینیِ یک مسلمان
 • 9:16 - 9:19
  «۵ رکن» نام دارند:
 • 9:19 - 9:22
  «شهادت» یعنی مسلمانان
  بصورت آشکار اعلام میکنند
 • 9:22 - 9:25
  که خدایی بجز «الله» وجود ندارد
 • 9:25 - 9:28
  و «محمد (ص)» آخرین فرستادهی اوست.
 • 9:28 - 9:31
  «صلات» که نماز خواندن آنها،
  روزی ۵ بار در جهت «مکه» است.
 • 9:31 - 9:34
  «زکات» یعنی هر مسلمان باید
 • 9:34 - 9:38
  حدود ۲ تا ۳ درصد از درآمد خالص
  خود را به نیازمندان ببخشد.
 • 9:38 - 9:41
  «صَوم» یعنی در ماهِ رمضان آنها
 • 9:41 - 9:43
  در طول روز «روزه» میگیرند
 • 9:43 - 9:45
  تا اراده و توکلشان به خداوند
 • 9:45 - 9:47
  را قوت ببخشند.
 • 9:47 - 9:50
  «حج» یعنی هر مسلمان که استطاعت مالی دارد
 • 9:50 - 9:52
  باید یکبار در طول مدت عمرش
 • 9:52 - 9:53
  به شهر مقدسِ «مکه» برود و زائر بشود
 • 9:53 - 9:54
  و زمانی که قرار است در مقابل
 • 9:54 - 9:56
  خداوند حاضر شود را تمرین کند.
 • 9:56 - 9:58
  در مقابل خداوند حاضر میشود
  تا مورد قضاوت او قرار گیرد
 • 9:58 - 10:00
  که آیا لایق زندگی ابدی
  با خداوند هست یا نه.
 • 10:00 - 10:02
  سخنانِ خداوند
 • 10:02 - 10:04
  که در طول ۲۳ سال بر پیامبر اسلام نازل شد
 • 10:04 - 10:06
  در کتابی به نام «قرآن» جمعآوری شد
 • 10:06 - 10:10
  که معنی لغویِ آن
  «از بر خواندن» است.
 • 10:10 - 10:12
  مسلمانان معتقدند که این کتاب تنها کتابیست
 • 10:12 - 10:14
  که از تحریف به دور مانده است.
 • 10:14 - 10:16
  همچین از دیدگاه خیلی از افراد دیگر
 • 10:16 - 10:17
  این کتاب عالیترین اثر ادبی
 • 10:17 - 10:19
  در زبان عربیست.
 • 10:19 - 10:22
  اسلام از نظر تعداد رهروان
  دومین دینِ بزرگِ دنیاست
 • 10:22 - 10:26
  و دینِ یک و نیم میلیارد
  نفر در سراسر جهان است.
 • 10:27 - 10:29
  مذهب از زمان بوجود آمدنش
 • 10:29 - 10:31
  یکی از جنبههای فرهنگ بوده است،
 • 10:31 - 10:34
  و شاخههای بیشماری از
  دینهای مختلف وجود دارد.
 • 10:34 - 10:36
  ولی چیزی که میان همهی
  دینها مشترک است
 • 10:36 - 10:38
  جذبهی حقیقتیابی ایست
 • 10:38 - 10:39
  که ورای پوچی و بیهودگی
 • 10:39 - 10:42
  و واقعیتهای پَستِ وجود است،
 • 10:42 - 10:43
  ورای گناه،
 • 10:43 - 10:44
  رنج و درد،
 • 10:44 - 10:46
  و مرگ،
 • 10:46 - 10:47
  ورای ترس،
 • 10:47 - 10:49
  و حتی خودمان.
Title:
پنج دینِ بزرگِ دنیا - جان بِلایمی
Description:

خیلی طبیعی‌ست که انسان‌ها با سولاتی از قبیل «از کجا آمده‌ایم؟» و «چگونه به زندگی‌ام معنا ببخشم؟» درگیر شوند. این سوالات که مربوط به وجودند در مرکز پنج تا از پرطرفدارترین ادیانِ جهان هستند و این سوال‌ها تنها چیزی نیست که این ادیان را به هم متصل می‌کند. جان بلایمی تاریخ و فرهنگ درهم پیچیده‌ی هندوئیسم و یهودیت و بودائیسم و مسیحیت و اسلام را شرح می‌دهد.

درس از جان بلایمی. پویانمایی از TED-Ed

نسخه‌ی کامل درس را در آدرس زیر ببینید:
http://ed.ted.com/lessons/the-five-major-world-religions-john-bellaimey

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TED-Ed
Duration:
11:10

Persian subtitles

Revisions