Return to Video

مهارت‌های انسانی که برای جهانی غیرقابل پیش بینی نیازداریم

 • 0:00 - 0:04
  اخیرا، تیم مدیریت
  سوپرمارکتهای زنجیرهای امریکا
 • 0:04 - 0:08
  تصمیم گرفت که تجارت آنها نیاز
  به بیشتر کارآمدی بیشتر دارد.
 • 0:08 - 0:12
  بنابراین آنها تغییرات دیجیتالی را
  با آغوش باز پذیرفتند.
 • 0:12 - 0:16
  تیمهای نظارت بر گوشت،
  سبزیجات، نان کنار گذاشته شد،
 • 0:16 - 0:20
  و یک تخصیص دهندهی
  وظایف الگورتیمی جای آن را گرفت.
 • 0:21 - 0:23
  اکنون، به جای اینکه مردم با هم کار کنند،
 • 0:23 - 0:27
  هر کارگری میرفت، ساعت میزد
  وظیفهای را بهعهده میگرفت، انجام میداد،
 • 0:27 - 0:29
  برمیگشت برای کار بیشتر.
 • 0:29 - 0:33
  این یک مدیریت علمی برای استروئیدهاست،
 • 0:33 - 0:35
  استانداردسازی و واگذاری کار.
 • 0:36 - 0:38
  این خیلی کارآمد بود.
 • 0:39 - 0:40
  خوب، نه کاملا،
 • 0:41 - 0:44
  زیرا تخصیصدهنده کار
  نمیدانست
 • 0:44 - 0:47
  چه موقع قرار بود یک جعبهی تخممرغ
  از دست یک مشتری بیفتند،
 • 0:47 - 0:50
  نمیتوانست پیشبینی کند چه موقع کودکهای
  بازیگوش نمایشگر را زمین میاندازند،
 • 0:51 - 0:52
  یا چه موقع دبیرستان منطقه تصمیم میگیرد
 • 0:52 - 0:55
  که همگی روز بعد
  یک نارگیل همراه خود بیاورند.
 • 0:55 - 0:56
  (خنده حضار)
 • 0:56 - 0:58
  کارآمدی خیلی خوب کار میکند.
 • 0:58 - 1:01
  وقتی بتوانید پیش بینی کنید
  دقیقا چه چیزی را لازم دارید.
 • 1:02 - 1:05
  اما وقتی چیزهای غیرقابل انتظار
  پیش میآید --
 • 1:05 - 1:07
  بچهها، مشتریها، نارگیلها...
 • 1:07 - 1:10
  خوب، پس کارآمدی دیگر دوست شما نیست.
 • 1:12 - 1:14
  مساله واقعا حیاتی میشود،
 • 1:14 - 1:17
  توانایی درافتادن با غیرمنتظرهها،
 • 1:18 - 1:21
  برای اینکه غیرمنتظرهها
  به هنجار تبدیل میشوند.
 • 1:22 - 1:26
  برای همین است که حرفهایها و پیشگویان
  اکراه دارند هر چیزی را برای مدت
 • 1:26 - 1:28
  بیش از ۴۰۰ روز پیشبینی کنند.
 • 1:29 - 1:30
  چرا؟
 • 1:31 - 1:32
  به این دلیل که بیش از ۲۰ یا ۳۰ سال،
 • 1:32 - 1:36
  بیشتر جهان به سمت بیشتر بغرنج شدن
  رفته است،
 • 1:36 - 1:38
  پیچیده شدن--
 • 1:38 - 1:41
  به این معنا که بله، الگوهایی هست،
 • 1:41 - 1:43
  اما به طور منظم تکرار نمیشوند.
 • 1:43 - 1:48
  به این معنا که تغییرات کوچک میتوانند
  تاثیر نامناسب برجا بگذارند.
 • 1:48 - 1:51
  و به این معناست که تخصص همیشه
  کارآمد نخواهد بود.
 • 1:51 - 1:55
  به این دلیل که سیستم به سرعت تغییر میکند.
 • 1:56 - 1:59
  پس به این معناست
 • 1:59 - 2:02
  که میزان گستردهای در جهان
 • 2:02 - 2:05
  آن نوع مخالفتها پیشبینی میشود.
 • 2:05 - 2:09
  به این دلیل است که بانک انگلستان خواهد گفت
  بله یک رکود دیگر رخ خواهد داد،
 • 2:09 - 2:11
  اما ما نمیدانیم چه وقت و چرا.
 • 2:12 - 2:14
  ما میدانیم که تغییرات آب وهوایی
  واقعی است.
 • 2:14 - 2:18
  اما نمیتوانیم پیش بینی کنیم آتشهای
  جنگلی از کجا شروع میشوند.
 • 2:18 - 2:21
  و نمیدانیم کدام کارخانهها
  قراراست گرفتارسیل شوند.
 • 2:21 - 2:24
  برای همین است که شرکتها چشم بسته هستند
 • 2:24 - 2:29
  وقتی نیها و کیسهها و بطریهای آب
  پلاستیکی
 • 2:29 - 2:32
  یک شبه طرد میشوند،
 • 2:33 - 2:37
  و سردرگم میشوند وقتی که تغییر روحیه جمعی
 • 2:37 - 2:42
  ستارگان را منفور و همکاران را مطرود
  میکند:
 • 2:43 - 2:46
  یک تردید غیرقابل انکار.
 • 2:47 - 2:52
  در محیطی که با این همه پیشبینی
  ناسازگار است
 • 2:52 - 2:55
  کارآمدی به ما کمک نخواهد کرد،
 • 2:55 - 3:02
  و ظرفیت ما برای سازگاری و پاسخگویی
  را تضعیف میکند.
 • 3:04 - 3:07
  پس اگر کارآمدی دیگر اصل راهنمای ما نیست،
 • 3:07 - 3:09
  چگونه به آینده بپردازیم؟
 • 3:09 - 3:11
  چه نوع تفکری واقعا به ما کمک خواهد کرد؟
 • 3:11 - 3:17
  از چه نوع استعدادهایی باید دفاع کنیم؟
 • 3:18 - 3:22
  فکر میکنم، جایی در گذشته
  ما عادت داشتیم به مدیریت زمان فکر کنیم،
 • 3:23 - 3:26
  الان باید شروع کنیم
  به فکر کردن در این باره،
 • 3:26 - 3:30
  آماده باشیم برای رویدادهایی
  که معمولا قطعی هستند
 • 3:30 - 3:32
  اما به طور خاص مبهم باقی میمانند.
 • 3:33 - 3:38
  .یک نمونه از آن ائتلاف برای آمادگی
  در مقابل بیماریهای همهگیر است، یا CEPI.
 • 3:38 - 3:42
  ما میدانیم که در آینده بیماریهای
  همهگیر بیشتری خواهد بود.
 • 3:42 - 3:46
  اما نمیدانیم کجا، چهوقت یا چگونه.
 • 3:46 - 3:48
  پس نمیتوانیم برنامه ریزی کنیم.
 • 3:49 - 3:51
  اما میتوانیم آماده باشیم.
 • 3:51 - 3:57
  پس CEPI در حال تولید واکسنهای گوناگون
  برای بیماریهای گوناگون است،
 • 3:58 - 4:01
  اینکه آنها نمیتوانند پیش بینی کنند
  که کدام واکسن کار خواهد کرد.
 • 4:01 - 4:03
  یا کدام بیماریها شروع خواهند شد.
 • 4:03 - 4:06
  بعضی از این واکسنها
  هرگز استفاده نخواهند شد.
 • 4:06 - 4:08
  این ناکارآمدی است.
 • 4:09 - 4:11
  اما توانمندی هم هست،
 • 4:11 - 4:13
  چون گزینههای بیشتری را فراهم میکند.
 • 4:13 - 4:18
  یعنی اینکه که ما به یک راه حل
  واحد وابسته نمیشویم.
 • 4:19 - 4:22
  واکنشها در مقابل بیماریهای همهگیر
  هم به طور گستردهای
 • 4:22 - 4:25
  به مردمی که میدانند و
  به همدیگر اعتماد میکنند بستگی دارد.
 • 4:25 - 4:28
  اما این روابط برای گسترش
  به زمان نیاز دارد،
 • 4:28 - 4:32
  البته همیشه زمان کم میآید وقتی که
  یک بیماری همهگیر شروع میشود.
 • 4:32 - 4:37
  بنابراین CEPI روابط، دوستیها و
  اتحادها را توسعه میدهد.
 • 4:38 - 4:41
  با علم به اینکه شاید
  برخی از آنها هرگز استفاده نشود.
 • 4:42 - 4:45
  این ناکارآمد است،
  شاید هدردادن وقت باشد،
 • 4:45 - 4:46
  اما این توانمندی است.
 • 4:47 - 4:51
  شما میتوانید این تفکر توانمندی را
  در خدمات مالی هم ببینید.
 • 4:51 - 4:55
  درگذشته، بانکها
  سرمایه کمتری نگه میداشتند
 • 4:55 - 4:57
  نسبت به آنچه اینک لازم دارند،
 • 4:57 - 5:01
  به این دلیل که نگه داشتن سرمایه اندک،
  خیلی کارآمد بود،
 • 5:01 - 5:04
  همین باعث شد که بانکها در ابتدا
  خیلی شکننده باشند.
 • 5:05 - 5:10
  اکنون، نگهداشتن سرمایه بیشتر
  به نظر ناکارآمد میآید.
 • 5:10 - 5:16
  اما توانمندی هم هست، زیرا سیستم مالی را
  در برابر غافلگیریها محافظت میکند.
 • 5:17 - 5:20
  کشورهایی که خیلی درمورد
  تغییرات آب و هوایی جدی هستند
 • 5:20 - 5:24
  میدانند که باید راهحلهای
  چندگانهای را اتخاذ کنند،
 • 5:24 - 5:27
  شکلهای چندگانهای از انرژی قابل برگشت،
 • 5:27 - 5:28
  نه فقط یکی،
 • 5:28 - 5:33
  کشورهای خیلی پیشرفته سالهاست
  روی این موضوع کار میکنند،
 • 5:33 - 5:37
  عرضه آب و غذا و سیستم
  بهداشت خود را تغییر میدهند،
 • 5:37 - 5:41
  زیرا تشخیص دادهاند که
  پیشبینی مشخصی دارند،
 • 5:41 - 5:45
  که این اطلاعات شاید خیلی دیر باشد.
 • 5:45 - 5:50
  میتوانید همین شیوه را در جنگهای تجاری
  ببینید که خیلی از کشورها انجام میدهند.
 • 5:50 - 5:54
  بهجای وابستگی به یک شریک تجاری بزرگ،
 • 5:54 - 5:56
  تلاش میکنند با هر کسی دوست باشند،
 • 5:56 - 5:58
  زیرا میدانند که نمیتوانند پیشبینی کنند
 • 5:58 - 6:02
  که بازارها ممکن است سریع بیثبات شود.
 • 6:02 - 6:06
  مذاکره درمورد همه راهها
  زمان میگیرد و پرهزینه است،
 • 6:06 - 6:07
  اما توانمندی است
 • 6:07 - 6:13
  چون کمک میکند که اقتصاد
  در برابر شوکها مقاومت بهتری داشته باشد.
 • 6:13 - 6:17
  مخصوصا این راهی است که کشورهای کوچک
  بهکار گرفتهاند
 • 6:17 - 6:21
  چون میدانند که توانایی مقابله
  در بازار را ندارند،
 • 6:21 - 6:24
  پس بهتر است که فقط
  دوستان بیشتری داشته باشند
 • 6:26 - 6:28
  و اگر در یکی از این مذاکرات گیر کردید
 • 6:28 - 6:33
  این هنوز هم نوعی دستاورد است
  با افسانهی کارآمدی،
 • 6:33 - 6:35
  چگونه تغییر را آغاز کنیم؟
 • 6:36 - 6:38
  چند تا تجربه را آزمایش کنیم.
 • 6:38 - 6:40
  در هلند،
 • 6:40 - 6:45
  پرستاری خانگی تقریبا
  مثل سوپرمارکت اجرا میشد؛
 • 6:45 - 6:47
  کار استاندارد و نوشته شده
 • 6:47 - 6:49
  بر اساس دقیقه:
 • 6:49 - 6:53
  نه دقیقه روز دوشنبه،
  هفته دقیقه روز چهارشنبه،
 • 6:53 - 6:55
  هشت دقیقه روز جمعه.
 • 6:55 - 6:57
  پرستاران از این تنفر داشتند.
 • 6:57 - 6:59
  یکی از آنان، جوس دی بلاک
 • 6:59 - 7:01
  یک آزمایش را پیشنهاد کرد.
 • 7:02 - 7:03
  از آنجا که هر بیماری متفاوت است،
 • 7:03 - 7:06
  و ما دقیقا نمیدانیم که نیاز آنها چیست،
 • 7:06 - 7:08
  چرا این تصمیم را به پرستاران واگذار نکنیم؟
 • 7:09 - 7:11
  به نظر جسورانه میآید؟
 • 7:11 - 7:12
  (خنده)
 • 7:12 - 7:14
  (تشویق)
 • 7:14 - 7:18
  در این آزمایش، جوس دریافت که
  بیماران رسیدگی بیشتری دریافت میکنند
 • 7:18 - 7:21
  در نصف زمان،
 • 7:21 - 7:25
  و کاهش ۳۰ درصدی هزینهها.
 • 7:26 - 7:30
  وقتی از جوس پرسیدم که چه چیزی
  در این آزمایش او را شگفتزده کرد،
 • 7:30 - 7:32
  یک جوری خندید و گفت،
 • 7:32 - 7:35
  «اصلا ایدهای نداشتم
  که میتواند اینقدر ساده باشد
 • 7:35 - 7:38
  پیدا کردن چنین پیشرفت بزرگی،
 • 7:38 - 7:41
  زیرا این به گونهای نیست
  که شما بدانید یا پیشبینی کنید
 • 7:41 - 7:44
  نشستن کنار میز یا
  نگاه کردن به صفحه کامپیوتر.»
 • 7:45 - 7:48
  حالا این شیوه از پرستاری
  در همه هلند اجرا میشود
 • 7:49 - 7:50
  و در سراسر جهان.
 • 7:50 - 7:53
  اما درهر کشور جدیدی
  هنوز آزمایش میشود.
 • 7:54 - 7:59
  برای اینکه هرمکان تا حدودی متفاوت است
  و قابل پیش بینی نیست.
 • 7:59 - 8:03
  البته همه آزمایشها کار نمیکنند.
 • 8:03 - 8:06
  جوس شیوه مشابه را در سرویس آتشنشانی
  هم آزمایش کرد
 • 8:06 - 8:09
  اما این روش کار نکرد
  چون این سرویس خیلی متمرکز است.
 • 8:10 - 8:12
  آزمایشهای ناموفق به نظر ناکارآمد میآیند،
 • 8:12 - 8:16
  اما آنها تنها راههایی هستند
  که میتوانید بفهمید
 • 8:16 - 8:17
  دنیا واقعی چگونه کار میکند.
 • 8:18 - 8:22
  اکنون او روی معلمها کار میکند.
 • 8:23 - 8:26
  چنین آزمایشهایی نیازمند خلاقیت است
 • 8:27 - 8:29
  و کمی هم شجاعت.
 • 8:30 - 8:31
  در انگلیس..
 • 8:32 - 8:34
  خواستم بگویم بریتانیا
  اما در انگلیس--
 • 8:35 - 8:36
  (خنده)
 • 8:37 - 8:41
  ( تشویق)
 • 8:41 - 8:45
  در انگلیس، تیم برتر راگبی،
  یا یکی از تیمهای برتر،
 • 8:45 - 8:47
  سارسنز است.
 • 8:47 - 8:52
  مدیرها ومربیها دریافتند
  تمام تمرینهای بدنی
 • 8:52 - 8:54
  و اطلاعات بهدست آمده
 • 8:55 - 8:56
  همه عمومی شده
 • 8:56 - 8:59
  واقعا، همه گروهها،
  کار مشابه انجام میدهند.
 • 9:00 - 9:02
  پس آنها خطر یک آزمایش را پذیرفتند.
 • 9:02 - 9:05
  آنها همه تیم رو بیرون بردند،
  حتی درزمان مسابقههای فصلی،
 • 9:06 - 9:08
  به سفرهای اسکی
 • 9:08 - 9:11
  و دیدن یک پروژه اجتماعی در شیکاگو.
 • 9:11 - 9:12
  گران بود،
 • 9:12 - 9:14
  وقت گیر بود،
 • 9:15 - 9:16
  و میتوانست کمی هم خطر داشته باشد
 • 9:16 - 9:19
  گذاشتن همه بازیکنهای راگبی
  روی شیب اسکی، درست است؟
 • 9:20 - 9:21
  (خنده)
 • 9:21 - 9:24
  اما آنچه آنها دریافتند اینکه
  بازیکنها برگشتند
 • 9:25 - 9:29
  با یک همبستگی و وفاداری جدید.
 • 9:30 - 9:33
  و اینک وقتی آنها در زمین بازی
  زیر فشار زیادی هستند،
 • 9:33 - 9:38
  آنها چیزی را به نمایش گذاشتند که
  مدیر آن را «وقار» مینامد...
 • 9:39 - 9:41
  یک فداکاری بی سابقه و ناگسستنی
 • 9:43 - 9:45
  نسبت به یکدیگر.
 • 9:45 - 9:47
  رقبای آنها این را تحسین میکنند،
 • 9:49 - 9:53
  اما هنوز زیادی تحت سلطهی کارآمدی
  هستند تا آن را امتحان کنند.
 • 9:54 - 9:56
  در ورو، یک شرکت تکنولوژیکی در لندن،
 • 9:56 - 9:59
  مدیرعامل تقریبا هر چیزی که
  تکان میخورد را اندازه میگیرد،
 • 9:59 - 10:02
  اما نتوانست چیزی پیدا کند
  که تغییری در بهرهوری
 • 10:02 - 10:03
  شرکت ایجاد کند.
 • 10:04 - 10:07
  بنابراین او «هفته عشق» را آزمایش کرد:
 • 10:08 - 10:12
  تمام هفته هر کارمندی
  باید دنبال کارهای هوشمندانه،
 • 10:12 - 10:15
  کمک کننده، خیالی باشد
 • 10:15 - 10:16
  که یک همکار
  انجام میدهد،
 • 10:17 - 10:18
  دیگران را خبر کند و جشن بگیرد.
 • 10:19 - 10:21
  تلاش و زمان زیادی لازم است؛
 • 10:22 - 10:24
  خیلیها آن را موجب حواس پرتی میدانند.
 • 10:25 - 10:27
  اما این موضوع واقعا به تجارت انرژی میدهد
 • 10:27 - 10:32
  و بهرهوری کل شرکت را بالا می برد.
 • 10:32 - 10:34
  آمادگی، ایجاد ائتلاف،
 • 10:35 - 10:37
  رویاپردازی، آزمایشها،
 • 10:39 - 10:40
  شجاعت...
 • 10:41 - 10:43
  در دوره غیرقابل پیشبینی
 • 10:43 - 10:47
  منابع فوق العادهای برای
  مقاومت و توانمندی هستند.
 • 10:49 - 10:52
  آنها کارآمد نیستند،
 • 10:52 - 10:54
  اما به ما توانایی
  نامحدودی میدهد
 • 10:55 - 10:59
  برای سازگاری، تنوع و اختراع.
 • 11:00 - 11:02
  و هرچه کمتر در مورد آینده بدانیم،
 • 11:03 - 11:08
  بیشتر به این منابع فوق العاده نیاز داریم
 • 11:08 - 11:14
  مهارتهای غیرقابل پیش بینی و ریخت و پاش.
 • 11:15 - 11:20
  با افزایش وابستگی ما به تکنولوژی،
 • 11:20 - 11:23
  ما این مهارتها را از بین میبریم.
 • 11:25 - 11:28
  هر زمانی که از تکنولوژی استفاده میکنیم
 • 11:28 - 11:32
  تا ما را برای یک انتخاب یا تصمیم کمک کند
 • 11:32 - 11:35
  یا احساس کسی را تفسیر کند
 • 11:35 - 11:37
  یا در یک مکالمه به ما راهنمایی بدهد،
 • 11:37 - 11:41
  ما کاری را که خودمان میتوانیم انجام دهیم
  به ماشین واگذار میکنیم،
 • 11:42 - 11:45
  و این یک معامله پرهزینه است.
 • 11:46 - 11:49
  هرچه بیشتر به ماشین اجازه دهیم
  به جای ما فکر کند،
 • 11:50 - 11:53
  خودمان کمتر میتوانیم فکر کنیم.
 • 11:54 - 11:55
  هرچه بیشتر...
 • 11:55 - 11:56
  ( تشویق)
 • 11:59 - 12:04
  هرچه دکترها بیشتر
  به پروندههای دیجیتالی نگاه کنند،
 • 12:04 - 12:07
  وقت کمتری با بیمار میگذرانند.
 • 12:08 - 12:11
  هرچه بیشتراز اپلیکیشنهای والدین
  استفاده کنیم،
 • 12:11 - 12:14
  کمتر فرزندان خود را میشناسیم.
 • 12:14 - 12:19
  هرچه وقت بیشتری با مردمی بگذرانیم که
  پیشبینی و برنامهریزی شده که دوست داریم
 • 12:19 - 12:23
  کمتر با کسانی که از ما متفاوت هستند
  مرتبط میشویم.
 • 12:23 - 12:28
  و شفقت کمتری نیاز داریم،
  و شفقت کمتری داریم.
 • 12:30 - 12:33
  همه این تکنولوژیها تلاش میکنند
 • 12:33 - 12:39
  که یک مدل استاندارد بر
  اساس واقعیت پیشبینی کنند
 • 12:40 - 12:44
  در جهانی که بی نهایت شگفت انگیز است.
 • 12:45 - 12:46
  چه چیزی باقی میماند؟
 • 12:47 - 12:50
  هرچیزی که قابلیت اندازهگیری کردن
  نداشته باشد--
 • 12:50 - 12:53
  تقریبا هرچیزی که قابل شمارش است.
 • 12:54 - 13:02
  (تشویق)
 • 13:03 - 13:06
  رشد وابستگی ما به تکنولوژی
 • 13:07 - 13:11
  ما را در خطر قرارداده که
  مهارتهای کمتری داشته باشم.
 • 13:11 - 13:12
  بیشتر آسیب پذیر باشیم
 • 13:12 - 13:14
  در پیچیدگی عمیق و رو به رشد
 • 13:15 - 13:17
  دنیای واقعی.
 • 13:18 - 13:23
  حالا، همانطورکه در باره شدت
  استرس و آشفتگی فکر میکردم
 • 13:23 - 13:27
  که میدانیم با آن روبه رو خواهیم شد،
 • 13:27 - 13:30
  من رفتم و با تعدادی از مدیرانعامل
  صحبت کردم
 • 13:30 - 13:34
  کسانی که تجارتهای آنها
  در بحرانهایی گرفتار شده بود،
 • 13:35 - 13:37
  وقتی که آنها در آستانه فروپاشی بودند.
 • 13:39 - 13:43
  آنها مکالمههایی صریح
  و ناراحتکننده بودند.
 • 13:44 - 13:47
  بسیاری از مردها وقتی یادآوری میکردند،
  گریه کردند.
 • 13:48 - 13:50
  سپس من از آنها پرسیدم:
 • 13:51 - 13:53
  «چه چیزی باعث این شد؟»
 • 13:53 - 13:55
  و همه آنها تقریبا یک جواب داشتند.
 • 13:56 - 13:58
  آنها گفتند« تکنولوژی یا اطلاعات نبود.»
 • 14:00 - 14:02
  «همکاران و دوستان من بودند،
 • 14:03 - 14:05
  که مرا به پیش میبردند.»
 • 14:05 - 14:08
  یکی افزود:
  «این دقیقا برخلاف اقتصاد خوداشتغالی بود.»
 • 14:12 - 14:16
  اما وقتی من رفتم با گروهی از
  مدیرهای جوان درحال پیشرفت صحبت کردم،
 • 14:16 - 14:17
  و از آنها پرسیدم،
 • 14:18 - 14:19
  دوستان شما سرکار
  چه کسانی هستند؟
 • 14:19 - 14:21
  آنها فقط به من نگاه کردند.
 • 14:22 - 14:24
  «وقت نیست.»
 • 14:24 - 14:25
  «آنها سرشان شلوغ است»
 • 14:25 - 14:27
  «این کارآمد نیست.»
 • 14:28 - 14:31
  متعجب بودم که چه کسی
  میخواهد به آنها
 • 14:31 - 14:34
  استقامت، شجاعت و خیال پردازی بدهد
 • 14:36 - 14:38
  وقتی که طوفان میآید؟
 • 14:40 - 14:43
  هرکسی که تلاش میکند
  به شما بگوید آنها در مورد آینده میدانند
 • 14:43 - 14:45
  فقط تلاش میکند که آن را داشته باشد،
 • 14:46 - 14:49
  یک سرنوشت آشکار فریبنده.
 • 14:50 - 14:52
  حقیقت عمیقتر و سختتر است،
 • 14:53 - 14:55
  که آینده ناشناخته است،
 • 14:56 - 14:58
  که نمیتوانیم برای آن نقشه بکشیم
  مگراینکه به آنجا برسیم
 • 14:59 - 15:00
  اما این خوب است.
 • 15:01 - 15:04
  زیرا ما همه قوه تخیل زیادی داریم--
 • 15:04 - 15:05
  اگر از آن استفاده کنیم.
 • 15:05 - 15:10
  ما در نوآوری و
  اکتشاف بااستعداد هستیم...
 • 15:11 - 15:12
  اگر از آنها استفاده کنیم.
 • 15:13 - 15:19
  ما به اندازه کافی برای اختراع
  چیزهایی که ندیدهایم شجاع هستیم.
 • 15:19 - 15:21
  این مهارتها را از دست بدهید،
 • 15:22 - 15:23
  و آنگاه سرگردان میشویم.
 • 15:24 - 15:26
  اما اگر آنها را رشد و توسعه دهیم،
 • 15:29 - 15:31
  میتوانیم هر آیندهای که
  میخواهیم داشته باشیم.
 • 15:32 - 15:34
  سپاسگزارم.
 • 15:34 - 15:40
  (تشویق)
Title:
مهارت‌های انسانی که برای جهانی غیرقابل پیش بینی نیازداریم
Speaker:
مارگارت هفرمن
Description:

مارگارت هفرمن، نویسنده و کارآفرین می‌گوید هرچه بیشتر برای کارآمد بودن به تکنولوژی تکیه می‌کنیم، مهارت‌های کمتری برای مقابله با غیرمترقبه‌ها خواهیم داشت. او به اشتراک می‌گذارد که چرا ما به تکنولوژی کمتر و مهارت‌های بی نظم انسانی بیشتری چون تصویرسازی، فروتنی و شجاعت برای حل مسائل تجارت، دولت و زندگی در این دوره غیرقابل پیشی بینی نیازداریم.«ما به اندازه کافی شجاع هستیم که چیزهای جدیدی که تاکنون ندیده‌ایم اختراع کنیم.»او می گوید:«ما انتحاب کرده‌ایم که هیچ آینده‌ای نداشته باشیم.»

more » « less
Video Language:
English
Team:
TED
Project:
TEDTalks
Duration:
15:52

Persian subtitles

Revisions