Return to Video

21-43 Implementing Subclass Methods

 • 0:00 - 0:05
  Hãy bắt đầu với việc thêm các methods còn thiếu vào subclass.
 • 0:05 - 0:09
  Ta bắt đầu với addChoice method, trong addChoice method, tôi đã thêm 1 ít
 • 0:09 - 0:14
  và ta sẽ định nghĩa lại nó sau. Trong addChoice method, ta cần phải
 • 0:14 - 0:19
  thêm một lựa chọn mới vào đâu đó. "Đâu đó" là ở đâu?
 • 0:19 - 0:23
  Ta cũng cần phải có một instance variable để tổng hợp lại các lựa chọn,
 • 0:23 - 0:28
  ta có thể gom nó vào một cái ArrayList của các strings.
 • 0:28 - 0:32
  Bạn phải khai báo biến đó trong ChoiceQuestion class, và cũng phải
 • 0:32 - 0:38
  khởi tạo instance variable trong constructor. Khi đã xong
 • 0:38 - 0:41
  mấy thứ đó, bạn có thể quay lại với addChoice method và đơn giản là
 • 0:41 - 0:46
  thêm một lựa chọn vào. Parameter thứ 2 để xác định xem lựa chọn này
 • 0:46 - 0:50
  là đúng hay sai. Ta sẽ dùng nó trong 1 phút nữa, còn giờ thì
 • 0:50 - 0:53
  cứ kệ nó. Tiếp tục và làm 3 thứ trên, và sau đó
 • 0:53 - 0:54
  ta sẽ so sánh.
Title:
21-43 Implementing Subclass Methods
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
cs046: Intro to Programming
Duration:
0:57

Vietnamese subtitles

Revisions