Vietnamese subtitles

← Implementing Subclass Methods - Intro to Java Programming

Get Embed Code
6 Languages

Showing Revision 1 created 08/31/2015 by TTmagic Nguyen.

 1. Hãy bắt đầu với việc thêm các methods còn thiếu vào subclass.
 2. Ta bắt đầu với addChoice method, trong addChoice method, tôi đã thêm 1 ít
 3. và ta sẽ định nghĩa lại nó sau. Trong addChoice method, ta cần phải
 4. thêm một lựa chọn mới vào đâu đó. "Đâu đó" là ở đâu?
 5. Ta cũng cần phải có một instance variable để tổng hợp lại các lựa chọn,
 6. ta có thể gom nó vào một cái ArrayList của các strings.
 7. Bạn phải khai báo biến đó trong ChoiceQuestion class, và cũng phải
 8. khởi tạo instance variable trong constructor. Khi đã xong
 9. mấy thứ đó, bạn có thể quay lại với addChoice method và đơn giản là
 10. thêm một lựa chọn vào. Parameter thứ 2 để xác định xem lựa chọn này
 11. là đúng hay sai. Ta sẽ dùng nó trong 1 phút nữa, còn giờ thì
 12. cứ kệ nó. Tiếp tục và làm 3 thứ trên, và sau đó
 13. ta sẽ so sánh.