Vietnamese subtitles

← 04-02 Thử Thách Giữa Giờ số 2

Get Embed Code
13 Languages

Showing Revision 1 created 10/16/2015 by Ha Hoang.

  1. Ok, làm tốt lắm.
  2. Câu hỏi tiếp.
  3. Android:layout_width, android:text,
  4. và android:scr là ví dụ của cái gì?
  5. Bạn có thể trả lời ở đây.