YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Vietnamese subtitles

← Information.9.TheManifoldThingsInformationMeasures

Get Embed Code
3 Languages

Showing Revision 4 created 06/15/2017 by Vinh DANG.

 1. Tôi đã nói qua về thông tin
 2. Bit. Nhãn. Xác suất.
 3. I bằng logarit cơ số 2
  của tổng Pi với mọi i
 4. Đây là công thức căn bản
  của lý thuyết thông tin
 5. Tôi đã nói về
  thông tin hai chiều
 6. khi tôi có hai biến
 7. ví dụ như là đầu vào và đầu ra
  của một kênh
 8. Những gì thông tin hai chiều
  cho bạn biết
 9. tương đương với thông tin được
 10. chia sẻ giữa đầu vào và đầu ra.
 11. Đó là thông tin
 12. được truyền qua
 13. hay đi qua kênh truyền.
 14. Và thực tế là, Claude Shannon
  cho ta biết
 15. thực ra nó bằng với
 16. dung lượng thực tế
  của kênh truyền
 17. Hoặc nếu tôi có xác suất đầu vào,
  hay là
 18. tần suất mà cực đại hóa
  thông tin
 19. hai chiều, thì thông tin hai chiều
  này
 20. chính là tốc độ mà thông tin có thể
  được truyền
 21. một cách tin cậy trên kênh. Bạn
  không thể
 22. truyền tin ở tốc độ cao hơn, mà
 23. chỉ có thể gửi tin ở tốc độ
  tối đa này thôi.
 24. Đây là một ứng dụng
  rất quan trọng
 25. của lý thuyết thông tin, vì nó
 26. cho ta ta biết là nếu ta có
  một kênh bị nhiễu
 27. hoặc kênh mà thông tin bị mất, như
  là các kênh mà chúng ta sử dụng
 28. âm thanh hay ánh sáng,
 29. hay các kênh truyền sóng điện từ
 30. kênh mà chúng ta gửi thông tin
 31. qua thư, tất cả các kênh
 32. đều có một dung lượng nhất định.
  Và lý thuyết Shannon cho ta biết
 33. dung lượng này là bao nhiêu
  nó cho ta biết là ta
 34. không thể vượt qua nó,
  và nó cho ta biết
 35. làm sao ta đạt được nó.
  và đây là căn bản của việc
 36. ứng dụng lý thuyết thông tin vào
 37. các liên lạc thực tế, ví dụ như
 38. qua cáp quang.
 39. Có một số ví dụ vui của việc này.
 40. Một cách tiếp cận vấn đề là
 41. giả sử ta có một kênh ở đây.
  Ta có x ở đầu vào
 42. Ta có P của xi. Ở đây ta có
 43. đầu ra. Chúng ta có P (yj|xi),
 44. Và chúng ta có thông tin hai chiều
  liên kết
 45. Ở đây ta có I(x), là thông tin
  đầu vào

 46. Ở đây ta có I(y), là thông tin
  đầu ra
 47. Thông tin được truyền
 48. qua kênh tương tự như thông tin
  hai chiều
 49. giữa đầu vào
 50. và đầu ra. Chúng ta cũng có thể
 51. xem xét cái mà tôi sẽ gọi là
  "mất mát",
 52. và một yếu tố khác mà tôi
  sẽ gọi là
 53. "nhiều". Vậy, "mất mát" là gì?
  Mất mát là thông tin
 54. đi vào kênh,
 55. nhưng không tới được đâu ra.
  Giống như một con bọ
 56. chui vào bẫy. Vậy nó là cái gì?
 57. Đó là thông tin mà chúng ta không
  biết được đầu vào
 58. giả sử là chúng ta biết đầu ra.
 59. Vậy nếu chúng ta biết được đầu ra,
 60. đã có một số thông tin hay bit ở đầu vào
 61. không tới được đầu ra. Tương tự,
 62. nhiễu là các thông tin ở đầu ra
 63. nhưng không có ở đầu vào. Nhiễu
  là các thông tin
 64. mà chúng ta không biết
  từ đâu xuất hiện, nó là
 65. các bit thông tin sai lệch
  tự dưng
 66. xuất hiện mà không tồn tại
 67. ở đầu vào. Vậy là chúng ta có bức tranh
 68. toàn cảnh về quá trình
 69. xử lý thông tin. Chúng ta có
 70. thông tin đi vào, chúng ta có
 71. thông tin đi ra. Chúng ta có
  sự mất mát
 72. là thông tin đi vào mà
 73. không đi ra. Chúng ta có nhiễu, là
 74. thông tin bỗng nhiên xuất hiện
 75. mà không có ở đầu vào -
  đương nhiên, các thông tin này
 76. phải có nguồn gốc từ các
  quá trình vật lý. Và cuối cùng
 77. chúng ta có thông tin hai chiều, là
 78. các thông tin thực sự được
 79. truyền qua kênh và thể hiện
 80. dung lượng kênh.
 81. Tôi cũng đã trình bày qua về
  quá trình tính toán.
 82. Nếu bạn có một chiếc máy tính. Máy tính
 83. trông như thế này khi
 84. tôi còn bé .. Bạn có,
  dạng như một băng đĩa
 85. bạn có rất nhiều các bóng đèn nhỏ
 86. trên các cổng và công tắc, và rồi bạn
 87. đọc băng, và nó sẽ ghi lên
 88. đầu ra, ví dụ như một băng giấy -
  bạn thậm chí có thể
 89. xác lập đầu vào trên một băng giấy khác -
  nó sẽ
 90. có bộ nhớ kiểu vậy. Một máy tính
 91. điện tử sẽ chia nhỏ
 92. thông tin
 93. thành các bit là các đơn vị
  thông tin
 94. nhỏ nhất, thường được gọi là
  0 và 1, hoặc
 95. đúng và sai trong máy tính
  điện tử
 96. Và rồi máy tính sẽ đổi giá trị
  các bit này
 97. một cách có hệ thống.
 98. Vậy với tất cả sức mạnh và
 99. sự ngu ngốc của chúng, tất cả các
 100. máy tính điện tử mà chúng ta có,
  bao gồm
 101. cả điện thoại thông minh,
  cũng như
 102. máy tính cá nhân và siêu máy tính,
  tất cả
 103. chúng đều ghi nhận và lưu trữ
 104. thông tin dưới dạng bit và rồi
  thay đổi các bit này
 105. một cách có hệ thống.
 106. Và chỉ nhắc bạn về
 107. lý thuyết tính toán căn bản
 108. rằng bất kỳ máy tính điện tử nào
 109. cũng có thể được mô tả dưới
  dạng các mạch điện.
 110. Đây là x, đây là y, đây là z. Đây là
 111. một thứ khi tôi tạo một bản sao của x,
 112. tôi dùng cổng OR ... Đây là "OR",
  bạn sẽ được nhắc lại.
 113. Đây là bản sao của X, đây là X
 114. Đây là X hoặc Y
 115. Còn được gọi là X OR Y
 116. Và ở đây tôi có thể nói
 117. ví dụ, lấy cổng AND, và
 118. ở đây tôi có thể truyền nó qua
  cổng NOT
 119. Và tôi có thể kết hợp chúng trong
  một
 120. cổng AND khác. Và cuối cùng, tôi
  nghĩ
 121. chúng ta có NOT X AND Z AND
  (X OR Y)
 122. Vậy, khi tôi có một máy tính điện tử,
 123. nó sẽ nhận các bit
 124. thông tin, thực hiện các phép
  đơn giản AND, OR, NOT, copy và
 125. bằng việc thực hiện tuần tự các phép này,
  theo bất cứ
 126. thứ tự nào bạn muốn, thì kết thúc bạn
  có thể
 127. tính toán bất kỳ biểu thức logic nào.
 128. NOT X AND Z AND X OR Y ... bất kỳ
 129. Nó có nghĩ gì .. tôi không biết
 130. Nhưng nó là như vậy thôi.
 131. Vậy, nếu chúng ta nói về
  tính toán điện tử
 132. tất cả các máy tính điện tử đều
 133. nhận và xử lý thông tin
 134. Và nếu chúng ta có tính toán
 135. và truyền thông,
 136. và xác suất,
 137. chúng ta thấy rằng việc
  tập hợp các ý tưởng
 138. về thông tin, xử lý thông tin
  dưới dạng tính toán
 139. gửi thông tin tin cậy
 140. từ nơi này tới nơi khác
  là truyền thông
 141. thông tin ở phía dưới
 142. xác suất của các sự kiện ...
  trời nắng,
 143. trời mưa. Xác suất một
  quang tử (photon)
 144. đi vào đầu này của kênh sẽ
 145. xuất hiện ở đầu kia. Xác suất của 0,
 146. xác suất của 1, xác suất mặt ngửa,
 147. xác suất mặt sấp ... nhưng khi chúng ta
  đặt ba phần này
 148. lại với nhau, chúng ta sẽ có
 149. lý thuyết thông tin.
 150. Và tôi hy vọng rằng trong
  khóa học này
 151. với những bài giảng ngắn gọn,
  tôi đã có thể
 152. thuyết phục bạn rằng tất cả
  các quá trình
 153. đáng kinh ngạc đang xảy ra
 154. xung quanh ta, kết quả
 155. cuộc cách mạng thông tin vốn
  bắt đầu
 156. từ giữa thế kỷ XX và đang
 157. tiếp tục với vận tốc ngày càng lớn
 158. cho tới ngày nay, có thể được hiểu
 159. bằng một tập hợp đơn giản các
  ý tưởng toán học có
 160. liên kết với nhau, và cho phép
 161. tập ý tưởng này có một sự phong phú
  sâu sắc
 162. và ảnh hưởng lên xã hội loài ngoài với
 163. những thay đổi ... tôi không rõ là gì nữa!
 164. Cảm ơn sự theo dõi của các bạn,
  Chúc làm bài tập về nhà vui vẻ.
 165. Bài thi sẽ là dạng đề trắc nghiệm,
  tôi tin
 166. Not Synced
  các bạn sẽ làm tốt