YouTube

Got a YouTube account?

New: enable viewer-created translations and captions on your YouTube channel!

Vietnamese subtitles

← 08-03 The If Statement

Get Embed Code
6 Languages

Showing Revision 1 created 08/23/2015 by TTmagic Nguyen.

 1. Chào mừng bạn đến tới bài mới này. Trong bài này bạn sẽ học cách
 2. cho chương trình của bạn có thể tạo sự quyết định. Hãy xem ví dụ. Ở đây bạn có
 3. bảng điều khiển thang máy, và tất nhiên là thang máy bây giờ được điều khởi bởi máy tính vào thời đại bây giờ.
 4. Và nếu bạn nhìn vào các buttons, bạn thấy là có các buttons cho tầng 10, 11, 12
 5. và nhảy tới 14, nên, không có nút 13, bởi vì,
 6. có nhiều người mê tín và không muốn lên tầng 13 của một ngôi nhà.
 7. Ngược với hầu hết sự tưởng tượng của mọi người, tầng 13 không phải
 8. là dành cho các văn phòng chính phủ bí mật nào đó. Nó thực ra là tầng thứ 13,
 9. họ chỉ gọi nó là tầng 14 thôi. Nên, phần mềm để điều khiển thang máy cần phải chỉnh
 10. điều này. Ở đây bạn có thể làm như thế trong Java. Cho rằng
 11. tầng là số được cung cấp bởi người dùng, 10, 11, 12, 14, 15, 16 hay cái gì đó,
 12. và giờ ta muốn tính ra tầng thực sự. Do đó ta cần phải quyết định.
 13. Trong Java, bạn dùng lệnh if để tạo quyết định, và bạn cho điều kiện vào cặp dấu ngoặc.
 14. Sau đó bạn dùng 1 cặp ngoặc nhọn, và trong đó bạn cho các câu lệnh
 15. mà bạn muốn chạy khi điều kiện là đúng.
 16. Nên, nếu floor > 13, thì ta chỉnh sửa bằng cách trừ đi 1.
 17. Ngược lại, nếu điều kiện sai, thì ta sẽ xử lý hành động
 18. trong phần else của lệnh này. Trong trường hợp này, số tầng thực sự
 19. cũng bằng số tầng đó mà không chỉnh sửa gì. Và nó là thế đó.
 20. Hãy quay lại phần quan trọng một lần nữa. Từ khóa if bắt đầu lệnh điều kiện.
 21. Điều kiện ở trong này, và nó bao quanh bởi ( ).
 22. Nếu điều kiện đúng, thì phần này được chạy. Và nếu
 23. điều kiện sai, thì phần sau cái else được chạy.
 24. Được rồi, giờ là phần của bạn. Ở vài nước Asian, không phải số 13 là số xui xẻo,
 25. mà nó là số 14. Và những cái thang máy đó không có số 14.
 26. Và thực tế, để an toàn, một vài chỗ thì họ đã bỏ cả số 13 và 14.
 27. Nên, tiếp tục và sửa chương trình trong bài tập tiếp theo
 28. để nó quy đổi tầng người dùng chọn ra tầng thực sự của nó. Biết rằng,
 29. không có tầng bí ẩn nào ở đây với các văn phòng chính phủ :v