Vietnamese subtitles

← 07-76 How Many Columns Can We Fit?

Get Embed Code
6 Languages

Showing Revision 2 created 08/23/2015 by Hoa Nguyen.

 1. Số cột ở các hàng lẻ là 2, ở các hàng chẵn
  là 1.
 2. Bởi vì chiều rộng là 1900m, do đó nếu
  chúng ta bắt đầu từ cạnh này
 3. chúng ta có 800, thêm 800 nữa là 1600
 4. Nhưng sẽ không thêm được 800 nữa vì
  như vậy là 2400m mất rồi.
 5. Công thức tính toán là 1900 chia cho 800
  và bỏ qua phần thập phân.
 6. Ở các hàng chẵn, chúng ta phải trừ chiều
  rộng đi 400
 7. vì chúng ta không thể dùng được 400m
  đầu tiên này.
 8. Thêm 800 nữa, và chúng ta đang có 1200m
 9. nếu thêm 800m nữa thì là 2000m,
  nó lớn hơn 1900m rồi nên không được.
 10. Vậy công thức là 1900 - 400, tất cả chia
  cho 800 và bỏ đi phần thập phân.
 11. Hãy viết một phương trình cho nó.
 12. Viết ra giấy và bỏ qua nếu như bạn đã biết
  phần còn lại rồi.
 13. Để tính số cột trên hàng lẽ, ta lấy chiều
  rộng 1900 chia cho đường kính 800,
 14. và bỏ đi phần thập phân (phần dư).
 15. Để tính số cột trên hàng chẵn, ta lấy
  chiều rộng - bán kính 400m,
 16. tất cả chia cho đường kính và lại bỏ đi
  phần thập thân.
 17. Viết đi nhé, bạn sẽ cần chúng sau đấy