Vietnamese subtitles

← 07-27 Casts

Get Embed Code
6 Languages

Showing Revision 1 created 08/21/2015 by Thanh Pham.

  1. Khi bạn thử cái này, bạn sẽ nhận được một lỗi. Và lí do là
  2. loại của 4.35 là double, và bất kì thời điểm nào
    bạn tính toán và một
  3. trong các thành phần là một double, thì toàn bộ
    giá trị cũng là một fractional number (số có phần lẻ)
  4. Và Java Compiler sẽ không để bạn di chuyển một
    giá trị double vào một giá trị int