Return to Video

03-13 Convenience_Methods_Quiz

 • 0:00 - 0:03
  Bây giờ các bạn đã được xem lại các tài liệu jQuery,
 • 0:03 - 0:07
  dòng nào trong những dòng dưới đây không phải là một shortcut cho cặp phương pháp?
 • 0:07 - 0:11
  Ví dụ, nếu keyup method không phải là một shortcut cho
 • 0:11 - 0:13
  on keyup, hãy chọn cái này.
Title:
03-13 Convenience_Methods_Quiz
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Udacity
Project:
ud245 - Intro to JQuery
Duration:
0:15

Vietnamese subtitles

Revisions Compare revisions